Tải bản đầy đủ
KARAOKE Non xanh, nc bit tha h do. Trong sut chuyn du lch Ninh Thun, bn ng quờn ghộ vo nhng t im karaoke cú a ch di õy v ct cao ting ca khụng mt chỳt e ngi.

KARAOKE Non xanh, nc bit tha h do. Trong sut chuyn du lch Ninh Thun, bn ng quờn ghộ vo nhng t im karaoke cú a ch di õy v ct cao ting ca khụng mt chỳt e ngi.

Tải bản đầy đủ

Tel
Cafe
Đ/c:
Tel

59

Cafe
Đ/c:
Tel

39

Tx.

Hồng
PR-TC
068.823433

Hiệu
Cỏ
21/8
:

Đoàn

Cafe
Đ/c:
Tel

283D

Ngô


thị

Điểm

Suối
Gia

Tx.

Tự

Tx.

:

Cafe
Đ/c:
Tel:

Café
Đ/c:
Tel:

Tx.

:

Việt
PR-TC
068.825228

đường

Đường

Cafe
Đ/c:
Tel:

068.833463Cafe
Đ/c:
Tel:

Cafe
Đ/c:

:

534

Đường

54

Yên

Ninh

50

Yên

Ninh

83

21/8
Ngẫu
Làng
-

Hồ

Tx.

Nguồn
PR-TC
068.836715
Cảnh
PR-TC
068.888314
Nhiên
Hải

Ninh

Chữ

Ninh

Ninh

Chữ

Văn
Ninh
Hải
068.874375

bơi

Huỳnh

Âm
PR-TC
068.830847

Thuỷ

Thúc

Kháng

Tx.

Nguyên
PR-TC
068.839567

Kem
Như
Hiếu
Đ/c:
62
Ngô
Gia

Tx.
PR-TC
Tel: 068.825867
TRUNG
TÂM
ẢNH
CƯỚI,
LÀM
ĐẸP,
STUDIO
Đây là những nơi giúp bạn lưu giữ lại những khoảnh khắc, hình ảnh khó quên trong đời.

Tao
234
Tel:
Áo
23

Ngô

Gia

Tự

-

cưới
Đường

Tx.

Nữ
16/4ï

-

Tx.

Phùng
PR-TC
068.824896
Hoàng
PR-TC

Tel:
Áo
313
Tel:
Uốn
360
Tel:
Thẩm
263
Tel:
Fax:
Thẩm
455
Tel:
Studio
419
Tel:
SHOP
Hùng
Đ/c:
Tel:

068.836835
cưới
Thống

Nhấtï

tóc
Thống

thời
Nhấtï
mỹ

Ngô

trang
viện
Tựï

Gia

Tx.
Mai
Tx.
Liên
-

viện

Tx.

21/8

-

Ngọc
Tx.

Thống

Nhất

-

Tx.

THỜI
281

681

Ngọc
Đ/c:
Tel:

693

Trân
Đ/c:
Tel:

691

Trâm
Đ/c:
Tel:

-

mỹ
Đường

Phương
Đ/c:
Tel:

ABC
Đ/c:

Kim

Ngô

Gia
(068)
Thống

Tự

Tx.

Thống
Đường

21/8
(068)

Điệp
PR-TC
068.823586
Hùng
PR-TC
068.822173
TRANG
Thảo
PR-TC
839153
Thảo
PR-TC
831929

Nhất

Tx.

Phú
PR-TC
822644

Nhất

Tx.

Trân
PR-TC
822802

Nhất

Tx.

PR-TC

(068)
453

Châu
PR-TC
068.838689
068.920077

Tx.

(068)
Thống

Linh
PR-TC
068.832021

Nhất
(068)

Thống

Hường
PR-TC
068.825921

Tx.

PR-TC
820756


Đ/c:
Tel:

545

Tuấn
Đ/c:
Tel:

558

Thống

Tx.

Loan
PR-TC
824715

Nhất

Tx.

Thịnh
PR-TC
830111

(068)
Thống
(068)

Thanh
Đ/c:
Tel:

674

Thành
Đ/c:
Tel:

567

Nguyễn
Đ/c:
Tel:

402B

Tùng
Đ/c:
Tel:

455

Nguyên
Đ/c:
Tel:

235

676

Thống
(068)

Thống

Trúc
Tx. PR-TC
825356

Nhất

Nhất

Tx.

An
PR-TC
822804

Nhất

Tx.

Long
PR-TC
838096

Nhất

Tx.

Nhất

Tx.

(068)
Thống
(068)
Thống

PR-TC
210811

(068)
Thống

Đô
PR-TC
822567

(068)

NHÀ
Thời
Đ/c:
Tel:

trang
35/12

Thời
Đ/c:
Tel:

áo
Trần

dài
Phú

trang


Phan

may

22

dài
Tx.

Hiệu
may
Đình

nhà
thiết
Đường

MAY
Lịch
PR-TC
068.825857

Thanh
Tx.

áo

41

Nhà
Đ/c:
33
Tel:068.822053
Nhà
Đ/c:
Tel:

Nhất

Phùng
kế
16/4

Ngọc
PR-TC
068.825290
Sơn
PR-TC

Tx.

Nguyễn

Tấn
Tx.

Đăng
PR-TC
068.820233

Thời
Đ/c:
16
Tel: 068.822973
MẮT KÍNH
Đồng
Đ/c:
Tel:

trang
Cao

Trung
Đ/c:

tâm
254

Nhà
Đ/c:
Tel:
Văn
Đ/c:
Tel:
Cửa
Đ/c:
Tel
Nhà
Đ/c:
Tel:
Nhà
Đ/c:
Tel:
Hiệu

Mắt
Thống

dài
Quát

Tx.

mắt
Thống

Lệ
Tx.

Thanh
PR-TC
820491

kính
Nhất

Thiên
Tx.

Quang
PR-TC
823226

(068)
mắt
Thống

kính
Nhất

sách
42A

16/4

sách
450A
068.824761

hóa
459

Nhất
822595

Tx.
Fax:


21/8
phẩm

Thống
068.823910
Nguyễn

Tx.

:


251

sách
2
sách
Thống
sách

Hoàng
16/4

Đường

Tx.

Giáo
Nhất

Tx.
Anh

Chọn
PR-TC
068.822595

Phương
PR-TC
833745

Tháp
Tx.

Du

SÁCH
văn
PR-TC
06/8.825075

Anh
PR-TC
068.833822

;
sách

Gòn
PR-TC

Tx.
Mai

Nhất

hàng
34

Tx.
Tự

Thống
;
sách
đường

51C

Sài
Tx.
Nhân

Đường

Diễm
PR-TC

kính
Nhất
(068)

tâm
363

Nhà
Đ/c:
Tel:hồ
285

Trung
Đ/c:
Tel:

NHÀ
Nhà
Đ/c:
Tel:

áo

Chàm
PR-TC
068.888192
Anh
PR-TC
068.822422
Dục
PR-TC
068.835392
Thi

Đ/c:
Tel:Khánh

DỊCH
Công
Đường
Tel:

VNPT
PR
837144

068.
Công

ty
Thống

Cửa
319
Tel:

hàng

Ngân
Hội
138
Tel:

thông
Nhất,

Thống

hàng

Phòng
Nhơn

viễn

Hải
068.874445
THÔNG
EVN
Chàm
068.210218

thông
Tháp

ty

Cửa
358
Tel:

Phòng
68
Tel:

Ninh

VIỄN
viễn

21/8

Tổng
376C
Tel:

Phòng
32
Tel:

Hải

VỤ
ty

Công
217
Tel:

NGÂN
Ngân
Hội
540
Tel:

Khánh

viễn

thông
Nhất,

ĐTDĐ
Thống

Quân

đội
PR
068.838938

Quỳnh

Như
PR
921888

Hoàng

Sơn
PR
921141

Nhất,
068.
ĐTDĐ

Thống

Nhất,
068.

hàng

Nông

nghiệpPhát

triển

nông

sở
-

544

Thống
830075

(068)
giao
Trần

dịch
Tông
(068)

Nhân
giao

Trần

Nhất
-

Fax:
Thanh
-

Tx.

dịch
Phú

Tx.

-

Sơn

Ninh

hàng

Đầuđường
(068)

dịch
Sơn.

sở


PR-TC
838237

Nhơn

Sơn
853772

21/8
834137

Tel:
Phát

(068)

triển

-

Ninh
Tx.

823435

Sơn
PR-TC
838236

Thanh
Tx.

(068)
giao
-

HÀNG
thôn
chính
PR-TC
822716

-

Thuận
chính
PR-TC
822709

Ngân
Hội
468
Ngân
264
Tel
Ngân
Đ/c
Tel
CÁC
-12
-01
-138
-498
-59
-468
-470
-465
-254A
CÁC
Điểm
319A
Tel:
Nhà
Khánh
Tel:
Vựa
73
Tel:

hàng

Công

Thương
chính
PR-TC

sở
Thống

Nhất

hàng
Thống

-

Chính

Tx.

sách
Nhấthội

-

Tx.

Tỉnh
PR-TC
068.837423

Tx.

nước
PR-TC
068.823933

:
hàng
Nguyễn
068.822408

:17
:
ĐIỂM
540

Nhà
Trãi
Fax

ĐẶT
MÁY
RÚT
Thống
Nhất
Minh
Mạng
đường
16/4
đường
16/4
Thống
Nhất
đường
16/4
Thống
Nhất
Thống
Nhất
Thống
Nhất
Thống
Nhất

CỬA
bán
Ngô

HÀNG
mực
Gia

ĐẶC

TIỀN
SẢN-

khô,
Tự

mắm
Hải

:

Cao
-

TỰ

ĐỘNG
Tx.
Tx.
Tx.
Tx.
Tx.
Tx.
Tx.
Tx.
Tx.
Tx.

QUÀ
mắm
-

LƯU
Nhiên
Tx.

Xuân
Ninh

nho
Thống

Nhất

Vựa
81
Tel:

dưa
Trường

Chinh

Đại
11
Tel:


Trường

Chinh

Đại-

Tx.

hấu
hành

tỏi
-

nước


Tx.

Tx.
mắm

ATM
PR-TC
PR-TC
PR-TC
PR-TC
PR-TC
PR-TC
PR-TC
PR-TC
PR-TC
PR-TC

NIỆM
Lễ
PR-TC
068.822033
Hoàng
Hải
068.873345
Oanh
PR-TC
068.824993
Thọ
PR-TC
068.825722
Hiền
PR-TC
068.822139
Tiến

26
Tel:
Vang
88
Tel:Thường

Hải

nho
Thượng

Nho
21/9
Tel:

Kiệt

-

Tx.

Viết
Ông

Lãn

-

Nghi
Tx. PR-TC
068.834996

Tx.

Phú
PR-TC
837536

Ninh
Thống

Nhất

068.

Nước
mắm
nhĩ
Cảng

Ná,
Phước
068.
706771
Email: lythaicana@yahoo.com


Diêm,

cơm
Ninh
-

PR-TC
068.82223

Phước,

Phúc
Ninh

Lai
Thuận
0989050620

Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận158 Bác Ái - Thị xã Phan Rang Tháp Chàm - Ninh
Thuận
ĐT:
84.68. 888714
888779
889518
Fax:
84.68.
888842
Website: http://www.nitagrex.com.vn
Email: nitagrex@hcm.vnn.vn
SHOP MUA QUÀ LƯU NIỆM
Shop
hoa
533
Thống
Tel:
Shop
hoa
417
Thống
Tel:
Shop
quà
412
Thống
Tel:
Shop
quà
lưu
290
Ngô
Tel: 068.837042
Y TẾ
Bệnh
Đ/c
Tel
Trung
Đ/c
Tel
Trung
Đ/c

viện
03

:

tâm
Phước

:

tâm
:

Ninh

tươi
Nhất,
tươi

Cỏ
Nhất,

lưu

niệm
Nhất,
niệm

Gia

Thượng
Tự,

tỉnh
Ninh
đường
21/8,
:
y
tế
huyện
Đại
Bác
Ái
:
y
tế
huyện
Chữ
Khánh
Hải

Bình
PR
068.210363
May
PR
068.820162
TiNy
PR
068.210363
Hải
PR

Thuận
Tx.
PR-TC
068.830252
Bác
Aùi
Ninh
Thuận
068.840115
Ninh
Hải
Ninh
Hải

Tel
Trung
tâm
Đ/c
:
Tel : 068.885027

:
y
Quảng

tế

GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
Bến
xe
Đ/c
:
23
Thống
Tel
:
Bến
Đ/c
Tel
Hãng
Tel:

huyện

Phan
Nhất

xe
:

347A

Ninh
Ninh

Sơn

Ngô

-

Gia

Quốc
Tự

Phan

Quê
Rang

Tx.

-

Tx.

:
xe
Số

1
Hạnh

Thị


Trí
068.823786

-

-

Tháp
Ninh

-

068.873176
Sơn
Sơn

Rang
PR-TC.
068.822926
Trung
PR-TC.
068.830200
Hương
Chàm
Sơn
835099

DỊCH
VỤ
TAXI
Taxi
Ngọc
Hoa
:
068.838383
Taxi
Ninh
Thuận
:
068.888111
Taxi
Mai
Linh
:
068.898989
DỊCH
VỤ
XE
DU
LỊCH
Dịch
vụ
xe
Du
lịch
Minh

Đ/c:
23
Trần
Quang
Diệu
Tx.
PR-TC
Tel:
068.833616
Dịch
vụ
xe
Phong
Phú
Đ/c:
294
Ngô
Gia
Tự
Tx.
PR-TC
Tel: 068.825281
GA
THÁP
CHÀM
Ga Tháp Chàm toạ lạc tại lý trình 1407 + 630, phía đông tiếp giáp quốc lộ 1A và bãi biển Ninh
Chữ, phía nam tiếp giáp với quốc lộ 27 đường đi du lịch thành phố Đà Lạt, bên cạnh hệ thống
đường giao thông liên tỉnh, liên cảng. Với hệ thống bán vé, đợi tàu và các đại lý bán vé cùng hệ
thống kho bãi, phương tiện vận chuyển, xếp dỡ, ga Tháp Chàm nhận vận chuyển hành khách,
hành


hàng
hoá
đi
khắp
các
ga
trong
cả
nướcccc
Địa chỉ: Đô Vinh - Tháp Chàm - Ninh Thuận. ĐT: 068.888084.
LỊCH
TÀU
TỪ GA SÀI GÒN ĐẾN GA NHA TRANG
TÀU
TỪ
GA
LÚC
TN8
SÀI
GÒN
19:50
TN2
SÀI
GÒN
10:05
Đ2
SÀI
GÒN
10:15
SN2
SÀI
GÒN
18:00
SN4
SÀI
GÒN
19:15
SE2
SÀI
GÒN
19:00

CHẠY
ĐẾN
NHA
NHA
NHA
NHA
NHA
NHA

GA
TRANG
TRANG
TRANG
TRANG
TRANG
TRANG

LÚC
04:47
18:48
19:27
04:50
06:47
02:52

SE4
SÀI
GÒN
23:00
NHA
SE6
SÀI
GÒN
13:05
NHA
TN4
SÀI
GÒN
15:45
NHA
TỪ
GA
SÀI
GÒN
ĐẾN
GA
TÀU
TỪ
GA
LÚC
ĐẾN
TN8
SÀI
GÒN
19:50
THÁP
TN2
SÀI
GÒN
10:05
THÁP
Đ2
SÀI
GÒN
10:15
THÁP
SN2
SÀI
GÒN
18:00
THÁP
SN4
SÀI
GÒN
19:15
THÁP
SE6
SÀI
GÒN
13:05
THÁP
TN4
SÀI
GÒN
15:45
THÁP
* Đại lý bán vé xe lửa tại Phan Rang số 351 Thống Nhất.
Tel: 068.834008.

TRANG
TRANG
TRANG
THÁP
GA
CHÀM
CHÀM
CHÀM
CHÀM
CHÀM
CHÀM
CHÀM

5:33
20:05
00:05
CHÀM
LÚC
03:11
16:46
16:55
03:05
05:12
18:36
22:35

Tiềm năng phát triển du lịch tại phan rang
So với các tỉnh trong khu vực thì Ninh Thuận là địa phương còn chậm phát triển về du lịch. Khắc
phục những khó khăn do khí hậu khắc nghiệt, phát huy tiềm năng mang tính đặc thù, Ninh Thuận
đang cùng với Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh Khánh Hoà, Lâm Đồng đang hình thành tam giác
kinh
tế
du
lịch
Phan
Rang
Nha
Trang
Đà
Lạt.
Khô hạn luôn là cản trở lớn đối với nhiều hoạt động sản xuất ở Ninh Thuận trong suốt nhiều thập
kỷ qua, trong đó có du lịch. Song, chính sự khắc nghiệt của thời tiết cũng tạo ra cho vùng đất này
những tiềm năng, sản phẩm mà các địa phương khác không thể có được: nho, cừu,
du
lịch
sinh
thái
nhiệt
đới
với
cường
độ
nắng
gió
cao
nhất.
Những năm gần đây, Ninh Thuận đã biết phát huy thế mạnh này để góp phần thúc đẩy sự tăng
trưởng của nền kinh tế được xem là chậm phát triển nhất khu vực. Các khu du lịch mang tính đặc
trưng của Ninh Thuận như Đen Giòn, Hoàn Cầu, Cà Ná…đã góp phần quan trọng trong thu ngân
sách của tỉnh này. Hiện nay, Cty TNHH Tân Hoàng Long Tp.Hồ Chí Minh đang đầu tư 6 tỷ
đồng xây dựng một khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng tại Cà Ná - vùng đất giáp ranh giữa hai
tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có nhiều tiềm năng về du lịch đang được đánh thức.
Cho đến nay thì Ninh Thuận đã ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế với Tp.Hồ Chí
Minh, Khánh Hoà và Lâm Đồng. Một nội dung quan trọng trong các chương trình hợp tác này là
Ninh Thuận sẽ cùng các địa phương nói trên hình thành tam giác kinh tế du lịch Phan Rang Nha Trang - Đà Lạt. Theo qui hoạch của chính phủ thì đến năm 2020, Ninh Thuận sẽ là một
trong 7 vùng du lịch trọng điểm của quốc gia. Tam giác kinh tế du lịch Phan Rang - Nha Trang Đà Lạt sẽ tạo nên những tiền đề hết sức quan trọng để Ninh Thuận phát huy lợi thế về tiềm năng
kinh
tế
du
lịch
của
mình.
Ngoài liên kết với các tỉnh trong việc phát triển kinh tế du lịch, Ninh Thuận cũng đang đầu tư
xây dựng khu công nghiệp đầu tiên. Ninh Thuận không vội vã trong việc hình thành các khu
công nghiệp với những ưu đãi xé rào trong mời gọi đầu tư. Quan điểm của Ninh Thuận là biết
phát huy thế mạnh của mình, cùng với các địa phương lân cận tạo ra những vành đai kinh tế
mang tính liên vùng mà tam giác kinh tế - du lịch Phan Rang - Nha Trang - Đà Lạt sẽ là bước
khởi
điểm
đầu
tiên.
Trong những năm qua, du lịch Đà Lạt có những bước phát triển rõ rệt. Du khách đến Đà Lạt với
mục đích tham quan nghỉ ngơi, Đà Lạt thật sự là một điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn đối với
mọi người. Bên cạnh những kết quả đạt được du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt còn bộc lộ nhiều yếu

kém, tồn tại đó là: tình hình phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt chưa cao và chưa thực sự là
loại hình du lịch dành cho nghỉ dưỡng, loại hình du lịch còn đơn điệu, chất lượng sản phẩm du
lịch
chưa
tèt,
khả
năng
cạnh
tranh
thấp,…
Để loại hình du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ngày càng phát triển, trước hết phải định hướng phát
triển du lịch bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, có các biện pháp bảo
vệ môi trường. §ào tạo nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp. §ầu tư phát triển hệ
thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhanh chóng nâng cấp sân bay Liên Khương thành sân bay quốc
tế và hoàn thiện hệ thống giao thông. Về cơ sở vật chất kỹ thuật cần xây dựng thêm các khách
sạn, khu biệt thự, nhà hàng phù hợp với loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Đa dạng hoá sản phẩm du
lịch nghỉ dưỡng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng, tạo ra các sản phẩm dành cho loại hình
nghỉ dưỡng như: chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp Yoga hoặc phương pháp thiền, du lịch
kết hợp phương pháp vật lý trị liệu, châm cứu,… và chúng ta phải có chiến lược tuyên truyền,
quảng bá và mở rộng thị truờng cho du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt ngày càng phát triển.
Với ưu thế về khí hậu cảnh quan, không gian kiến trúc độc đáo và hài hòa với cảnh quan đã tạo
điều kiện cho hai chức năng nghỉ dưỡng và du lịch của Đà Lạt gắn bó mật thiết và hỗ trợ cho
nhau. Sự phát triển về du lịch của Đà Lạt góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của cả nước nói
chung, của vùng du lịch Nam Trung bộ nói riêng, xứng đáng với vai trò là một trong những trung
tâm du lịch lớn của Việt Nam hiện nay
NHUNG KY LUC CUA TINH NINH THUAN
Cà Ná với làn nước xanh ngắt và bãi Ninh Chữ cát trắng trải dài, được đánh giá là hai trong số
chín bãi biển đẹp nhất nước ta. Tỉnh Ninh Thuận còn có vịnh Vĩnh Hy, một trong bốn vịnh đẹp
nhất Việt Nam, bởi làn nước trong xanh, núi đá cheo leo và những bãi san hô tuyệt đẹp.
Vùng khô hạn nhất nước: lượng mưa trung bình hàng năm của Ninh Thuận chỉ 659 mm. Do khí
hậu này Ninh Thuận có khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa rộng 24.353 ha với hệ sinh thái rừng
khô
hạn
đặc
trưng
hiếm
thấy

nước
ta.
Tỉnh có đơn vị hành chính cấp huyện ít nhất: Toàn tỉnh chỉ có một thị xã (Phan Rang - Tháp
Chàm) và 5 huyện (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Bác Ái và Thuận Bắc).
Đồng bào Chăm đông nhất: Người Chăm ở Ninh Thuận ước 50.000 người, chiếm khoảng 50%
dân
số
người
Chăm
trong
toàn
quốc.
Làng gốm cổ nhất Đông Dương: Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng Bàu Trúc là làng gốm cổ
nhất ở Đông Dương vẫn giữ nguyên phương thức sản xuất hoàn toàn bằng tay.
Ruộng muối lớn nhất nước: Ruộng muối của Xí nghiệp Muối công nghiệp Cà Ná rộng gần 500
héc ta, sản lượng 55 đến 60 nghìn tấn/năm, là ruộng muối công nghiệp lớn nhất nước, hình thành
từ
năm
1927.
Đàn
cừu
lớn
nhất
nước:
gồm
trên
50.000
con
Nho nhiều nhất nước: Ninh Thuận có trên 1.500 ha nho, gần đây có giống nho xanh trái lớn, chất
lượng
không
thua
kém
nho
vùng
ôn
đới.
Giống tỏi thơm ngon nhất: Tỏi Ninh Thuận tép nhỏ, nhưng rất thơm, nổi tiếng nhất là tỏi vùng
Vân
Sơn.
Những con đường gần nhau nhất: Có dịp đi ngang Cà Ná bạn sẽ thấy biển chỉ cách quốc lộ 1A
khoảng 5 m, quốc lộ 1A cách đường sắt cũng 5 m, và đường sắt cách núi 5 m.
Hòn Cò - Cà Ná Motel nằm trong tổng thể cụm Du lịch Cà Ná, cạnh quốc lộ 1A, thuộc bộ phận
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cách TPHCM 320km về hướng Bắc, TP Nha Trang 140km
về hướng Nam và TP Đa Lạt 150km về hướng đông. Nằm cạnh đường sắt Bắc Nam và dãy núi
sừng sững hùng vĩ. Là một vùng thuộc cực Nam Trung Bộ có bãi biển xanh sạch và được xếp
vào
loại
đẹp
nhất
Việt
Nam.

Nhà hàng 400 chỗ phục vụ tất cả các món ăn Âu, Á và đặc sản Việt Nam. Đặc biệt nhà hàng còn
phục vụ hải sản tươi sống như tôm hùm, tôm sú, cua nghẹ, sò, ốc, cà thu, cà mú,…
Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tình và chu đáo, quý khách sẽ
cảm thấy thỏai mái và hài lòng khi đến Hòn Cò ngôi nhà thân yêu của quý khách.
Hãy đến Hòn cò để nhận hưởng giây phút tuyệt vời nhất!!!...
Hải
đăng
mũi
Dinh
Hải đăng được xây trên sườn núi cao 300m, phải leo núi, đường dốc ngoằn ngoèo cả tiếng đồng
hồ. Bù lại, cái mà Mũi Dinh có thể “chiêu đãi” khách đầu tiên là gió, vì nằm ở vị trí có thể hứng
cả
gió
tây
nam
lẫn
gió
đông
bắc.
Hải đăng được người Pháp xây vào năm 1904, chiều cao tháp đèn 16m với tâm sáng 186m, chiếu
sáng xa 33 hải lý vào ban ngày và 26 hải lý vào ban đêm.
Suốt đêm, ngọn hải đăng lặng lẽ quét những luồng sáng dài trên mặt biển. Một mình với ngọn
đèn biển, phiên trực của người gác đèn biển kéo dài suốt đêm và thật vắng vẻ. Xa xa, ánh đèn thị

Phan
Rang
Tháp
Chàm
hiện
ra
lung
linh
quyến
rũ...
Nếu so với hải đăng mũi Kê Gà hay hải đăng mũi Điện thì hải đăng mũi Dinh không “nổi tiếng”
bằng. Nhưng cũng chính vì thế mà nơi đây còn nhiều nét hoang sơ để mọi người cùng khám phá.
Trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc, khi cách Phan Rang khoảng 10km, phía bên phải có con
đường dài 17km dẫn vào xã Sơn Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Từ đây, đi thêm
10km, trong đó có 5km đi qua sa mạc cát mênh mông, là đến chân núi.
Trước mắt, một sa mạc cát rộng lớn nằm dưới chân núi sát bờ biển bao la rộng lớn. Một ngôi
làng nhỏ sát mép biển, những đàn dê nhởn nhơ, những khối đá lớn có hình thù lạ mắt đáng để
bạn chụp cả trăm tấm ảnh làm lưu vật cho một chuyến viếng thăm.
Vịnh Vĩnh Hy
Vĩnh Hy, một vịnh biên nằm trong lòng thung lũng tỉnh Phan Rang, mang vẻ đẹp mộc mạc của
một cô gái chưa một lần “mông má” trong thẩm mỹ viện. Chính vì thế mà chúng tôi đã chọn
Vĩnh
Hy
để
thư
giãn
trong
những
ngày
cuối
tuần
đặc
biệt.
Qua những con dốc ngoằn ngoèo trong đêm, Vĩnh Hy đón chúng tôi bằng những ánh đèn le lói
của một làng chài bên biển và nụ cười tươi rói của những người dân biển chưa một lần quen.
Sáng - uống cà phê bên cầu cảng, ngồi nhâm nhi tách cà phê đậm đặc dưới tán keo, vùi mười đầu
ngón chân vào cát, vươn vai trong cái nắng sớm miền biển, cảm giác đó rất tuyệt. Những con tàu
cập bến mang về những thúng cá tươi rói lấp lánh ánh mặt trời và lấp lánh những giọt mồ hôi.
Lòng
bình
yên
đến
lạ!
Tàu đưa chúng tôi ra đảo, lướt qua những mỏm đá đủ hình thù, những hang yến tối om om,
những bè tôm, bè cá và cuối cùng là bãi san hô tuyệt đẹp!
Trưa - ngập trong cái nắng chói chang, ngập trong màu biển và ngập trong tiếng cười giòn. Đảo
biển không có nhảy dù, không có canô, không có những hàng quán và không có… rác. Đảo biển
chỉ có san hô và những sinh vật biển ngồ ngộ, một quán nhỏ, vài đoàn khách du lịch và… bầy dê
đang gặm cỏ. Và một điều ngọt ngào đọng lại trong lòng chúng tôi đó chính là em - cô bé bán
đậu phộng. Em đứng chờ chúng tôi ăn xong để gom vỏ đậu đem bỏ, hi vọng hình ảnh đẹp nơi em
sẽ
không
mất
khi
cơn
bão
du
lịch
quét
qua
nơi
đây.
Chiều - lội bộ lên những con dốc thoai thoải và một chiếc cầu treo, tiếng cười của lũ chúng tôi
hòa dưới tán xanh của cây rừng. Một con suối nước ngọt mát lạnh vắt ngang khu rừng, đẹp đến
nao
lòng!
Tối - ngồi nhâm nhi ly bia dưới tán cây trong sân nhà! Chẳng biết hôm nay bia ngọt hay tiếng hát