Tải bản đầy đủ
II. Hoạt động kinh tế

II. Hoạt động kinh tế

Tải bản đầy đủ

• 2. Thủ công nghiệp:
 Thủ công nghiệp khá phát triển như:nghề
gốm( Móng Cái, Sông Bé,Đồng Nai),nghề
muối(Quất Đồng, Cô Tô, Cát Bà)

• Tiêu biểu là nghề gốm ở Móng Cái đã trở
thành 1 cơ sở sản xuất khá lớn trong nước.
Hàng năm tạo ra khoảng 25triệu đơn vị sản
phẩm,bao gồm nhiều mặt hàng

Gốm sành Móng Cái
Những chiếc chóe Móng Cái

Sành trắng Móng Cái

Những đồ án cát tường

Hoa văn đế cúc ổ

Nghề muối cũng có từ khá lâu đời
• Nghề muối ở Quất
Đồng

• Một số bộ phận người
Hoa chuyên sống
bằng nghề đánh cá ở
ven biển,hải đảo,các
cửa sông

III. Văn hóa vật chất
• 1. Nhà ở
• 2. Trang phục
• 3. Ẩm thực

1. Nhà ở
a.Nhà của Người Hoa ở
MB tiêu biểu có kiểu nhà
hình “cái ấn” .nhà
thường
5
gian
đứng(không có chái),bộ
khung với vì kèo đơn
giản,tường xây gạch một
rất
dày(30-40cm),mái
lớp ngói âm dương.