Tải bản đầy đủ
Vấn đề (Ngữ cảnh): Một thư viện có thể có tới hàng chục các CSDL khác nhau, mỗi CSDL là một hệ thống quản lý một bộ sưu tập với công nghệ phụ thuộc vào nhà cung cấp. Ví dụ:  CSDL thư mục bài trích do Nacesti cung cấp là ứng dụng trên công nghệ CDS/ISIS độ

Vấn đề (Ngữ cảnh): Một thư viện có thể có tới hàng chục các CSDL khác nhau, mỗi CSDL là một hệ thống quản lý một bộ sưu tập với công nghệ phụ thuộc vào nhà cung cấp. Ví dụ:  CSDL thư mục bài trích do Nacesti cung cấp là ứng dụng trên công nghệ CDS/ISIS độ

Tải bản đầy đủ

Trang web của thư viện sẽ phải tập hợp hàng loạt các đường link khác
nhau trỏ tới các CSDL khác nhau, mỗi CSDL một giao diện tra cứu khai
thác khác nhau.

3.3 Giải pháp tra cứu liên thư
viện chuẩn Z39.50
• JetPortal là tập hợp các giải pháp phần mềm:
Cho phép tổ chức xây dựng các CSDL và xuất bản
• ·
theo giao thức Z39.50
·
Cung cấp khả năng tìm kiếm đồng thời đến nhiều
CSDL Z39.50 trong nội bộ một thư viện và trên toàn thế
giới
·
Các chức năng tùy biến theo yêu cầu để tích hợp với
các hệ thống quản lý hiện tại của mỗi thư viện.
·
JetPortal có thể được mở rộng theo yêu cầu để tích
hợp với các CSDL được xuất bản không theo giao thức
Z39.50 như XMLGateway, Open URL, SRW...

3.3.1 Đặc điểm của JetPortal
• ·

JetPortal được xây dựng bằng công cụ lập trình Visual Studio 2005,
kết hợp của các ngôn ngữ lập trình hiện đại C++.NET, C#.NET, VB.NET.
JetPortal ứng dụng các kiến trúc và kỹ thuật mới nhất.
·
Sử dụng kết hợp kỹ thuật Push(đẩy) và Pull (kéo) dữ liệu trong việc
quản lý đa tiến trình làm cho hệ thống vận hành tốc độ cao, tối ưu việc sử
dụng tài nguyên và đảm bảo độ ổn định. Hiện nay việc JetPortal đã thông
qua thử nghiệm trên Internet với hàng chục người sử dụng cùng một lúc.
·
Giao diện sử dụng kỹ thuật AJAX thân thiện dễ sử dụng hơn bao giờ
hết.
·
JetPortal hỗ trợ tốt việc tìm kiếm và hiển thị các biểu ghi nhiều ngôn
ngữ khác nhau: Anh, Việt, Trung, Hàn, Nhật, Nga...
·
JetPortal cho phép dễ dàng tích hợp với các phần mềm quản lý thư
viện khác thông qua các kỹ thuật phổ biến như tham chiếu URL...

3.3.2 Lợi ích của JetPortal đem
lại
Độc giả (researcher)
• · Thông qua một giao diện duy nhất, JetPortal giúp
cho độc giả có thể tìm kiếm toàn bộ các nguồn thông tin
bên trong và ngoài thư viện thay vì mỗi giao diện cho
một CSDL. Điều này đem lại cho độc giả sự dễ dàng
thuận tiện.
• · Cho phép độc giả tự lựa chọn CSDL tìm kiếm theo
nhu cầu trên cơ sở cách tổ chức của thư viện.
• · Tốc độ tìm kiếm nhanh vì việc tìm kiếm xảy ra đồng
thời trên nhiều CSDL.
• · Giao diện Web 2.0 của JetPortal là giao diện tốt
nhất hiện nay cho người sử dụng.

Thư viện
Cho phép dễ dàng phân loại dữ liệu và tổ chức thành các CSDL
• ·
theo yêu cầu. Điều này cho phép thư viện dễ dàng hơn trong việc
quản lý các bộ sưu tập riêng biệt thay vì tất cả các bộ sưu tập trong
1 CSDL duy nhất.
Với các thư viện lớn, rất nhiều nguồn thông tin tham khảo (các
• ·
CSDL thư mục, bài trích từ nhiều nguồn khác nhau) không thể đưa
hết vào một CSDL tập trung. Thông qua JetPortal thư viện có thể tổ
chức xuất bản lại các CSDL này và cung cấp khả năng tra cứu tới
độc giả qua một giao diện thống nhất.
Ứng dụng MetaSearch (Portal, hay Federal... cùng chung một
• ·
ý nghĩa cơ bản: tìm kiếm khai thác thông tin đồng thời trên nhiều
CSDL, nhiều giao thức, nhiều nhà cung cấp) có thể được coi là bước
tiếp theo của việc tự động hóa và số hóa thư viện. JetPortal sẽ là
một bước thay đổi lớn đối với mỗi thư viện trong việc tổ chức và
cung cấp dịch vụ thông tin, nó đem lại những lợi ích lớn lao khi thư
viện đã thực sự ứng dụng được nó.