Tải bản đầy đủ
Cách thức hoạt động của giao thức Z39.50

Cách thức hoạt động của giao thức Z39.50

Tải bản đầy đủ

• Kiến trúc client/Server phân tán chỉ định rõ ràng về giao tiếp và thu hồi

thông tin. Phần mềm NSD (client) độc lập với phần mềm quản lý thông tin
thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (server). Z39.50 không chú trọng vào
giao diện NSD, nhưng đề cập chi tiết kỹ thuật và thủ tục giao thức thuộc về
Z39.50 client (Z39.50 “origin”) như: khởi tạo truy vấn phục hồi thông tin và
cách thức truy vấn từ server, cùng chi tiết kỹ thuật và thủ tục giao thức
thuộc về Z39.50 server (Z39.50 “target”) như: khả năng thực thi kết quả và
định dạng kết quả trả về cho client.

Mô hình Client/Server hay còn là
Origin/target
• Origin là một phần trong tương tác của client, thường “trong suốt”với NDS và có khả năng truy cập đồng thời nhiều target khác nhau.
Chức năng chính là chuyển truy vấn sang định dạng chuẩn của
giao thức Z39.50; kết nối và gửi truy vấn tới hệ thống lưu trữ CSDL;
mô tả lại báo cáo, kết quả trả về cho người tìm kiếm.
Cổng giao tiếp giữa origin và target là một chương trình có hai giao
diện. Một giao diện hoạt động khi có truy vấn từ một origin tới một
target. Một giao diện để sử lý các giao tiếp của phía client như:
HTTP, Telnet, Z39.50

Khởi tạo một phiên bản Z39.50 và điều chỉnh thứ tự của các phiên hoạt động.
Sau đó, thứ tự được thiết lập và client có thể truy vấn. Z39.50 client thông dịch
truy vấn sang một dạng được tiêu chuẩn hóa và truyền cho Z39.50 server.
Server tìm kiếm trong CSDL và trả kết quả. Sau đó, Client có thể truy vấn yêu
cầu các báo cáo từ tập kết quả hoặc bổ sung thêm truy vấn tới Server.

Cổng giao tiếp dựa trên môi trường web

Các tính năng

Tìm kiếm một
cơ sở dữ liệu

Lấy hồ sơ từ
một cơ sở dữ liệu

Các tính năng khác

Tìm kiếm một CSDL:
ANSI / NISO Z39.50 liệt kê các loại và giá trị của thuộc
tính trong bộ thuộc tính đăng ký. Bộ thuộc tính tiêu chuẩn
hóa và công nhận lẫn nhau cho phép người thực hiện một
cơ sở chung cho thông tin liên lạc liên hệ thống.

Lấy hồ sơ từ một
cơ sở dữ liệu

ANSI / NISO
Z39.50 cung cấp
sự lựa chọn về những
yếu tố dữ liệu (ví dụ, bộ
phần tử) từ các bản ghi
cơ sở dữ liệu người dùng
có thể yêu cầu.

Z39.50 đăng ký tên tập
hợp các yếu tố tiêu chuẩn
hóa và cú pháp kỷ lục để
hỗ trợ thông tin liên lạc
client / server cho khía
cạnh này của thông tin.

Các tính năng khác

3.1.PowerCat Công cụ khai
thác Z39.50
PowerCat là một công cụ hữu ích cho tất cả các thư viện
lớn và những nhà kinh doanh sách ngoại văn chuyên
nghiệp. Thông qua việc tìm kiếm theo công nghệ đa
luồng trên hàng nghìn CSDL của các thư viện trên thế
giới PowerCat có thể tải về đầy đủ các thông tin về một
danh mục sách được yêu cầu. Ngoài việc tìm kiếm trên
các CSDL thư viện, PowerCat còn có khả năng kết nối tới
dịch vụ của nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thể giới
Amazon để tải về các thông tin thương mại của danh
mục sách mà bạn quan tâm.

3.2 JetPortal - Cổng thư viện
công nghệ Z39.50
• JetPortal - Cổng thư viện giao thức Z39.50, cung cấp cho độc giả

khả năng tra cứu đồng thời tới các CSDL nội bộ và trên toàn thế
giới. Giải pháp quản lý các nguồn tài nguyên đa dạng và phân tán
của thư viện ngày nay.

3.2.1 Các tính năng nổi bật
• Tìm kiếm nhanh trên hàng nghìn CSDL
• Hai phương thức tìm kiếm hiệu quả:
+Tìm kiếm thông thường
+Tìm theo danh mục ISBN
• Tra giá tự động từ Amazon
• Dễ dàng hiệu chỉnh biểu ghi tiêu chuẩn MARC
• Xuất dữ liệu tùy biến