Tải bản đầy đủ
Tóm tắt chung thời kì 1802-1858

Tóm tắt chung thời kì 1802-1858

Tải bản đầy đủ


- Về ngoại giao: các vua Nguyễn
thuần phục nhà Thanh, khước từ các
nước phương tây
-Về kinh tế: +khai hoang, tăng diện
tích canh tác và lập đồn điền.
+ đặt lại chế độ quân điền,nông dân
phải nộp thuế và đi phu dịch cho nhà
nước

- Về công nghiệp và thủ công nghiệp:
thành lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc
súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội,
Gia Định..Ngành khai thác mỏ được
mở rộng.Nghề thủ công ở nông thôn
thành thị vẫn không ngừng phát triển.
- Về thương nghiệp: phát triển buôn
bán với nhiều nước trên thế giới.


-Về xã hội:
+đời sống nhân dân cực khổ vì bị áp
bức bóc lột. Dịch bệnh hoành hành
khắp nơi.
+ hàng trăm cuộc nổi dậy từ Bắc chí
Nam,đã bùng lên trong suốt hơn nửa
thế kỉ thống trị của nhà Nguyễn.

Về văn học: chữ nôm phát triển,có nhiều tác
giả tác phẩm lớn, phản ánh phong phú và
sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời với
những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và
nguyện vọng của con người.
 Về tôn giáo: độc tôn Nho giáo,hạn chế thiên
chúa giáo
 Về giáo dục: nho học được củng cô nhưng k
phát triển như trước
 Về kiến trúc: tương đối phát triển với các
lăng tẩm,lũy thành
 Về nghệ thuật dân gian:tiếp tục phát triển
biệt điểm
là tuồng,nền
chèo…
2.đặc
Đặc
văn hóa


Về văn học:
 - + Những tác phẩm chữ
Nôm hoàn toàn chiếm
ưu thế trên văn đàn,
tiêu biểu là các tác
phẩm như Truyện
Kiều( Nguyễn Du),
thơ Hồ Xuân Hương,
Cung oán
ngâm( Nguyễn Gia
Thiều),thơ Bà Huyện
Thanh Quan..


+ Phát triển thể thơ lục
bát và song thất lục
bát…

3. Thành tựu