Tải bản đầy đủ
6 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG TRONG TƯƠNG LAI

6 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG TRONG TƯƠNG LAI

Tải bản đầy đủ

25
xác định kiên trì mục tiêu và định hướng phát triển theo hướng Tập đoàn tài chính ngân hàng mạnh, hiện đại có uy tín trong nước, vươn tầm ảnh hưởng ra thị trường
tài chính khu vực và thế giới.
Năm 2013 và những năm tiếp theo, Ngân hàng No & PTNT Việt Nam xác
định mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại
hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị trường
tài chính, tiền tệ ở nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông”.
Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn trong
và ngoài nước. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý. Ưu tiên đầu tư cho “tam
nông”, trước tiên là các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, các
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư
cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực này đạt
70%/tổng dư nợ. Để tiếp tục giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu cung cấp sản
phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo
khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngoài tín dụng, Ngân hàng No & PTNT Việt
Nam không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo
hướng hiện đại hóa. Năm 2013, Ngân hàng No & PTNT Việt Nam phấn đấu đạt
được các mục tiêu tăng trưởng cụ thể, đó là: so với năm 2012, nguồn vốn tăng từ
11%-13%; dư nợ tăng 9%- 11%; tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 70%/tổng
dư nợ; nợ xấu dưới 5%; tỷ lệ thu ngoài tín dụng tăng 10%; hệ số an toàn vốn (CAR)
theo chuẩn quốc tế.
Để đạt được các mục tiêu trên, Ngân hàng No & PTNT Việt Nam tập trung
toàn hệ thống thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là: Thực hiện các biện pháp
huy động vốn thích hợp đối với từng loại khách hàng, vùng, miền; tăng cường, mở
rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Triển khai
quyết liệt Đề án cơ cấu lại hoạt động Ngân hàng No & PTNT Việt Nam khi được
Chính phủ phê duyệt; Đổi mới cơ chế về quản lý, điều hành kế hoạch kinh doanh
theo hướng nâng cao tính chủ động, linh hoạt; Tập trung nâng cao chất lượng tín
dụng, phân tích, đánh giá đúng thực trạng nợ xấu và quyết liệt triển khai các biện
pháp xử lý và thu hồi, giảm nợ xấu; Củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức bộ máy
hoạt động Ngân hàng No & PTNT Việt Nam và hệ thống cơ chế quản trị điều hành
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

26
kinh doanh, xây dựng quy trình quản lý hiện đại trên các mặt nghiệp vụ, chú trọng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ
theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, rà soát và chỉnh sửa quy trình giao dịch
một cửa và hậu kiểm; Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển sản
phẩm dịch vụ hiện đại, nâng cao thị phần dịch vụ tại đô thị và nhanh chóng triển
khai sản phẩm dịch vụ phục vụ "Tam nông"; Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị,
truyền thông gắn với hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp phần quảng bá thương
hiệu, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh… Tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín
của Ngân hàng Thương mại lớn nhất Việt Nam.
Không nằm ngoài quỹ đạo đó, tập thể lãnh đạo Ngân hàng No & PTNT Chi
nhánh Phan Đình Phùng đang có những định hướng chiến lược nâng Ngân hàng No
& PTNT Chi nhánh Phan Đình Phùng lên một tầm cao mới, với các dịch vụ ngày
càng phong phú và đa dạng, tác phong cán bộ - công nhân viên chuyên nghiệp và
năng động hơn, góp phần đưa vị thế của Ngân hàng No & PTNT Chi nhánh Phan
Đình Phùng tiếp tục là một trong những đơn vị hàng đầu, uy tín trong hệ thống
Ngân hàng nói chung và hệ thống Ngân hàng No & PTNT Việt Nam nói riêng.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

27

CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN –
CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
3.1 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU
DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG
3.1.1 Đối tượng, mục đích
3.1.1.1 Đối tượng:
Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn đáp ứng nhu cầu đời sống như mua
nhà ở, đất ở, sửa chữa nhà, du lịch, học tập, chữa bệnh, mua, sửa chữa phương tiện
đi lại, mua sắm vật dụng sinh hoạt, xuất khẩu lao động, chi tiêu cá nhân bằng thẻ và
các nhu cầu tiêu dùng khác (theo phân loại mục đích vay của hệ thống quản lý
thông tin IPCAS của Ngân hàng No & PTNT Việt Nam)
3.1.1.2 Mục đích vay:
Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm cho vay phù hợp với
điều kiện của mình:
- Sửa chữa, xây mới nhà.
- Mua, sửa chữa phương tiện phục vụ đi lại.
- Học tập, du lịch, chữa bệnh.
- Mua sắm các vật dụng sinh hoạt.
- Các nhu cầu tiêu dùng khác.
- Mua nhà ở, đất ở.
- Xuất khẩu lao động.
- Mua nhà ở xã hội.
- Thuê nhà ở xã hội.
- Thuê mua nhà ở xã hội.
- Thuê nhà ở thương mại.
- Mua nhà ở thương mại.
Phương thức cho vay:
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

28
- Cho vay trả góp
- Cho vay theo hạn mức tín dụng
- Cấp hạn mức tín dụng dự phòng
- Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản
Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ:
- Cho vay cầm đồ
- Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá
3.1.2 Nguyên tắc và điều kiện cho vay
Theo quy định 66 về Ban hành quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ
thống Agribank, có 2 nguyên tắc cho vay:
Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích ghi trong hợp đồng tín dụng.
Hoàn trả nợ gốc, lãi vốn vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp
đồng tín dụng.
Điều kiện cho vay:
Khách hàng vay vốn cư trú tại địa bàn TP.HCM có năng lực pháp luật dân
sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân dự theo quy định của pháp luật.
Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Có nguồn thu nhập ổn định để trả nợ ngân hàng, có nguồn vốn tự tham gia
vào phương án phục vụ đời sống.
Có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và chủ tịch Công đoàn cơ quan quản lý
lao động hoặc cơ quan chi trả thu nhập và cam kết trích tiền lương, phụ cấp để trả
nợ cho ngân hàng khi đến hạn.
Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chịu trách
nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Có mục đích sử dụng vốn vay rõ ràng,
hợp pháp, dù là tài trợ thương mại hay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Có
tình hình tài chính lành mạnh, đủ khả năng trả gốc và lãi đúng cam kết trong hợp
đồng vay vốn. Không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng khác. Có dự án đầu tư,
phương án sản xuất, kinh doanh khả thi kèm theo phương án trả nợ khả thi cho
Ngân hàng No & PTNT Chi nhánh Phan Đình Phùng.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam