Tải bản đầy đủ
(Nguồn: số liệu bảng doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Ngân hàng No & PTNT Chi nhánh Phan Đình Phùng giai đoạn 2010-2013)

(Nguồn: số liệu bảng doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Ngân hàng No & PTNT Chi nhánh Phan Đình Phùng giai đoạn 2010-2013)

Tải bản đầy đủ

33

Đơn vị: triệu đồng

Biểu đồ 3.2: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn từ năm 2011 - 2013
3.2.3 Phân tích tiêu chí theo dư nợ hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá
nhân bằng thẻ (HĐTD & CTCNBT) trên tổng nguồn vốn huy động
Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM
HĐTD & CTCNBT (1)

2010

2011

2012

2013

446.468

448.484

548.957

630.987

984

817

910.8

1241.5

TỔNG HUY ĐỘNG VỐN (2)

Bảng 3.7: Dư nợ hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ so với tổng
nguồn vốn huy động qua 3 năm gần nhất 2011-2013.
CHỈ TIÊU
HĐTD &
CTCNBT (1)
TỔNG HUY
ĐỘNG VỐN
(2)
So sánh giữa
(1) và (2)

Năm 2011/2010

Năm 2012/2011

Năm 2013/2012

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

2.016

0.45

100.473

22.4

82.03

14.94

-167

-17

93.8

11.48

330.7

36.31

537.532

45.37

368.516

55

361.843

66

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

34
Bảng 3.8: So sánh tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối giữa dư nợ hoạt
động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ so với tổng nguồn vốn huy
động qua 3 năm gần nhất 2011-2013.

Biểu đồ 3.3: Biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng giữa dư nợ hoạt động
tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ với tổng nguồn vốn huy động

Dựa vào bảng và biểu đồ trên nhìn chung ta thấy cho vay ở HĐTD &
CTCNBT tăng trưởng đều từ năm 2010-2013. Cụ thể:
Từ 2010- 2011, tăng nhẹ 2.016 triệu đồng, tương đương 0.45 %.
Năm 2012 là năm cho vay ở HĐTD & CTCNBT tăng trưởng vượt bậc trong
3 năm qua với con số 548.957 triệu đồng và tăng 100.473 triệu đồng so với 2011,
tương đương 22.4%.
Năm 2013, lại tiếp tục tăng trưởng thêm 82.03 tỷ đồng (14.94 %) so với
2012.
Bên cạnh đó tốc độ huy động vốn của Ngân hàng No & PTNT Chi nhánh
Phan Đình Phùng cũng tăng trưởng khá từ 2010-2013.
Năm 2010, huy động vốn chiếm 984 tỷ đồng, tuy nhiên sang 2011 là năm
tình nền kinh tế Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn, lạm phát cao dẫn đến đồng
tiền mất giá, chính phủ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, hàng loạt doanh nghiệp
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

35
phá sản, nợ xấu của các tổ chức tín dụng ngày càng tăng làm mất lòng tin nơi người
dân, là những nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm sút nguồn tiền huy động ở chi
nhánh ngân hàng. Cụ thể năm 2011, huy động vốn ở ngân hàng là 817 tỷ đồng,
giảm 167 tỷ (17%) so với 2010.
Tuy nhiên với công tác quản lý, điều hành kế hoạch tốt và thực hiện theo
đúng chỉ đạo và định hướng của NHNo trong kế hoạch kinh doanh, đối với các
phòng ban, hàng tháng/quý có tổng kết, đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm,
trong đó coi trọng công tác giao chỉ tiêu huy động vốn và xem đây là nhiệm vụ
trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2012 và những năm tiếp theo. Năm 2012, ngân
hàng chi nhánh tăng trưởng 910.8 tỷ đồng, tăng 93.8 tỷ đồng (11.48) so với năm
2011.
Năm 2013, tiếp tục phát huy thế mạnh là ngân hàng thương mại 100% vốn
nhà nước duy nhất ở Việt Nam, cùng với nguồn nhân lực có trình độ cao dưới sự
giám sát điều hành của các cấp lãnh đạo, Ngân hàng No & PTNT Chi nhánh Phan
Đình Phùng tăng huy động vốn là 1241.5 tỷ đồng, tăng trưởng 330.7 tỷ đồng, tương
ứng 36.31%.
Nhìn chung ta thấy dư nợ hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ
luôn luôn xoay quanh con số ½ tổng số lượng vốn huy động. Điều này chứng tỏ
người dân luôn có những nhu cầu cần thiết trong mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày
và Ngân hàng No & PTNT Việt Nam luôn là ngân hàng uy tín, đáng tin cậy cho
mọi nhà gửi gắm những trăn trở và khó khăn vì hỗ trợ những mức cho vay phù hợp
và chế độ tri ân khách hàng tốt, ân cần.
Năm 2010-2011, dư nợ hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ của
người dân so với tổng vốn huy động của chi nhánh là 45.37 %
Năm 2012 tăng trưởng 55% so với 2011.
Năm 2013 tiếp tục cao, đạt 66% so với cùng kì năm ngoái.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

36
3.3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY
TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH
PHÙNG:
3.3.1 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng đối với KHCN:
3.3.1.1 Ưu điểm
Điều kiện thuận lợi về mặt bằng kinh doanh của ngân hàng tạo điều kiện cho
ngân hàng giao dịch tốt với khách hàng. Gần trung tâm của quận và nơi đây thu hút
nhiều cộng đồng dân cư sinh sống với nguồn thu nhập trung bình thì họ cần vay tiêu
dùng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mình. Đáp ứng nhu cầu trên thì ngân hàng
đã có nhiều hình thức cho vay thu hút khách hàng cá nhân.
Ngân hàng Agribank là một ngân hàng có nguồn vốn từ Nhà nước hỗ trợ nên
số lượng giao dịch lớn, uy tín của ngân hàng càng được nâng cao nên Agribank đưa
ra các chính sách phù hợp giúp con số cho vay tiêu dùng tăng lên liên tục đến hàng
trăm triệu đồng. Dù có nhiều biến động ít hay nhiều nhưng ngân hàng vẫn luôn giữ
khách hàng luôn ở tình trạng cố định không làm mất lòng tin của khách hàng.
Mặt bằng lãi suất tương đối phù hợp với điều kiện đi vay nên đã góp phần ổn
định đời sống người dân. Không những vậy mà nhân viên ngân hàng cũng thõa mãn
với công việc của mình. Ngân hàng có chính sách hiệu quả về nhân lực nên phát
huy tốt năng lực của từng cá nhân. Đội ngũ nhân viên đạt trình độ cao về năng lực
và kĩ năng làm viêc chuyên nghiệp
Ngân hàng luôn nâng cao cải tiến kĩ thuật công nghệ để năng suất hoạt động cao
hiệu quả tốt và lợi nhuận cao.
3.3.1.2 Nhược điểm:
Ngân hàng No & PTNT tại chi nhánh Phan Đình Phùng là một đơn vị hành
chính nhà nước do vậy họ thường bị các cấp lãnh đạo như UBND, HĐND tỉnh can
thiệp.
Bên cạnh những điểm mạnh còn tồn tại những điểm yếu chưa được tối đa dư
nợ cho vay tiêu dùng cụ thể là những năm qua dư nợ cho vay tiêu dùng ở NH

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

37
Agribank- chi nhánh Phan Đình Phùng có tăng nhưng vẫn còn thấp hơn so với tổng
vốn huy động.
Dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng vốn từ năm 2011 – 2013, tín dụng cá
nhân về hoạt động tiêu dùng – mua sắm tăng mạnh nhất nhưng song song đó những
khoản mục khác lại chiếm tỷ trọng rất thấp. Chẳng hạn trong năm 2013, tỷ trọng
hoạt động tiêu dùng – mua sắm chiếm đến 88,86% trong khi đó tỷ trọng hoạt động
tài chính- y tế- giáo dục lại chỉ chiếm có 0,35%.
Phần lớn khách hàng của cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Phan
Đình Phùng là cá nhân nên chất lượng thông tin tài chính của họ không cao và khó
kiểm soát. Những thông tin về thu nhập thường ước lượng vì không có chứng từ
chứng minh thu nhập của họ có chính xác không. Mặt khác để có thể vay vốn khách
hàng sẵn sang khai không đúng sự thật điều đó gây trở ngại cho cán bộ tín dụng
trong công tác thẩm định.
Khi thẩm định nhân viên cũng không chú ý nhiều vào sự biến động của
nguồn trả nợ của khách hàng trong tương lai.
Hoạt động cho vay tại Chi nhánh dù đã có nhiều chuyển biến, phát triển rõ
rệt nhưng vẫn chưa đáng kể đối với nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm cho vay tiêu
dùng vẫn chưa đa dạng.
Quy chế cho vay của Agribank từng bước được cải thiện nhưng còn chịu giới hạn
trong khung quy định của Agribank.
3.3.2 Nguyên nhân tồn tại những nhược điểm:
3.3.2.1 Nguyên nhân chủ quan:
Lãi suất và hình thức cho vay đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh
nghiệp họat động trong lĩnh vực xây lắp chưa đa dạng, thủ tục cho vay còn nhiều
phức tạp . Điều này làm tăng thời gian và chi phí giao dịch, điều đó ảnh hưởng đến
hiệu quả hoạt động của cả ngân hàng và doanh nhiệp.
Các thông tin tín dụng thường không đầy đủ, chính xác và thiếu tính thời sự.
Việc này thường xảy ra khi trình độ cán bộ của chi nhánh còn trẻ, số năm kinh
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

38
nghiệm chưa cao và còn thiếu nhiều thông tin. Trong khi thị trường kinh tế đầy biến
động và phức tạp thì khả năng nắm bắt thực tế của cán bộ chưa cao dẫn đến những
sai sót trong việc điều tra, nghiên cứu, thẩm định các dự án cuối cùng là gây ra thiệt
hại cho ngân hàng sau này.
Việc thẩm định dự án thường chỉ dựa vào số liệu do khách hàng cung cấp cùng
với việc tham khảo một số thông tin thu nhập từ bên ngoài nhưng chưa đầy đủ, dẫn đến
việc đánh giá không đúng hiệu quả của dự án cũng như khả năng trả nợ của khách
hàng. Do đó, công tác mở rộng tín dụng bị hạn chế, hiệu quả cho vay chưa cao.
Trong công tác định giá tài sản bảo đảm cũng gặp nhiều trở ngại. Các tài sản
thế chấp chủ yếu là đất đai, nhà ở và các bất động sản khác. Mức giá của các loại tài
sản này thường không ổn định nên việc định giá đúng là rất khó. Đối với máy móc,
thiết bị thì ngân hàng yêu cầu phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, nhưng
thực tế, các loại máy móc thường được mua đi bán lại nhiều lần nên không có được
giấy tờ sử dụng tài sản đó.Vì vậy, việc mở rộng cho vay của ngân hàng bị ảnh
hưởng.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền, quảng cáo hoạt động của chi nhánh chưa tốt.
Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp và cá nhân đến vay vốn.
3.3.2.2 Nguyên nhân khách quan:
Môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, các
thể chế tín dụng còn nhiều chồng chéo, nhiều chủ trương chính sách mới ban hành
chưa đi vào cuộc sống gây khó khăn cho ngân hàng trong việc tuân thủ.
Hoạt động của ngân hàng có sự cạnh tranh của rất nhiều tổ chức tín dụng
trên địa bàn. Môi trường thông tin còn mỏng, chưa có tác dụng hỗ trợ tích cực.
Bên cạnh đó, các yếu tố biến động giá cả thị trường, giá vàng, ngoại tệ, thiên
tai cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.
Tóm lại, có nhiều nguyên nhân tác động đến chất lượng tín dụng.Tuy nhiên,
ngân hàng cần phải đề ra biện pháp giải quyết để hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn
cho hoạt động tín dụng.
3.4 MỘT SỐ BIÊN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG
Trước tình hình hiện nay, chất lượng cho vay trở thành một vấn đề hết sức
quan trọng, đã và đang được quan tâm. Không chỉ ở vùng nông thôn, mà ở TP. Hồ
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

39
Chí Minh thì mảng cho vay tiêu dùng cũng đóng một vai trò rất lớn trong hoạt động
cho vay của Ngân hàng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cho vay trong thời gian
tới, Agribank Phan Đình Phùng đã thực hiện huy động tối đai mọi nguồn vốn nhàn
rỗi trong dân cư, các tổ chức kinh tế, kết hợp với các nguồn vốn của Ngân hàng cấp
trên, mở rộng phạm vi cho vay, thực hiện cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật vì
mục tiêu tốt nhất cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng
của hoạt động cho vay tiêu dùng cũng như yêu cầu khách quan của việc nâng cao
chất lượng cho vay, để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn, sau quá
trình thực tập tại đơn vị, em đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
cho vay như sau:
 Tăng cường huy động vốn
Xuất phát từ quan điểm “Đi vay để cho vay” và trên nguyên tắc “Kinh doanh
có lãi và cạnh tranh lành mạnh” cho nên để đáp ứng nhu cầu cho vay ngày càng
tăng của thị trường đòi hỏi ngân hàng cần có nhiều vốn. Nhưng nguồn vốn của ngân
hàng thì không thể cung ứng đủ, cho nên chỉ có nguồn vốn huy động mới đáp ứng
được.
Nhưng hiện nay việc huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn không những về
tình hình cạnh tranh, mà còn về phía khách hàng.Thứ nhất người dân còn mang
nặng tâm lý giữ tiền, thứ hai tiền gởi vào ngân hàng lãi không được bao nhiêu, nhất
là tron giai đoạn hiện tại lãi suất tiền gửi cao nhất cũng chỉ 7,5%, trong khi năm
2013 là 10,5%. Thứ ba người dân còn ngại các thủ tục rườm rà của ngân hàng. Vì
vậy để huy động được các nguồn vốn thì ngân hàng cần phải thực hiện các biện
pháp sau:
Ngân hàng cần tạo sự tin tưởng và nâng cao hiểu biết của người dân về hoạt
động ngân hàng.
Ngoài tuyên truyền, quảng cảo trên các phương tiện thông tin đại, cán bộ
ngân hàng cần phải gần gũi, giúp đỡ, tư vấn, góp ý một cách trung thực, chân thành
cho dân trong việc tiết kiệm và sử dụng tiền, phải giải thích cho được những lợi ích
và sự an toàn khi gởi tiền vào. Bên cạnh đó ngân hàng cần phải có một chính sách
lãi suất linh hoạt nhằm thu hút khách hàng.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

40
Đa dạng hoá các công cụ tài chính để huy động tiền gởi vào ngân hàng, đặt
biệt là tiền gởi trung hạn và dài hạn.
Ngân hàng cần tạo lập nhiều mối quan hệ với nhiều khách hàng. Đặc biệt là
những khách hàng làm trong doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị hành chính sự
nghiệp, bằng cách tiết kiệm gởi góp.Và cung cấp cho khách hàng này những dịch
vụ khi cần thiết. Bên cạnh đó Ngân hàng cần phải không ngừng hoàn thiện dịch vụ
khách hàng.

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

41
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh
Một chiến lược kinh doanh phù hợp cần có nhiều khách hàng tốt. Muốn có
nhiều khách hàng tốt phải nắm được nhu cầu và tạo nhu cầu cho khách hàng và
theo đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ nào sinh lợi cần tập trung phát triển và những sản
phẩm mới thử nghiệm cần có một qui chế, qui trình, đặc biệt có sự kiểm tra, giám
sát chặt chẽ. Đồng thời xây dựng một mô hình, một chính sách quản lý rủi ro phù
hợp có hiệu quả.
Marketing
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì Marketing trong hoạt
động ngân hàng là rất cần thiết. Sản phẩm mà các ngân hàng cung cấp hầu như
hoàn toàn giống nhau.Với đặc thù sản phẩm như thế, ngân hàng nào cố gắng đưa ra
nhiều chính sách ưu đãi, hình thức tín dụng phong phú làm thoả mãn nhu cầu khách
hàng thì sẻ tạo được nhiều lợi thế trong kinh doanh. Làm cho khách hàng lựa chọn
Ngân hàng mình từ “ ngân hàng có thể chấp nhận được” đến “Ngân hàng tốt nhất”
và “Ngân hàng duy nhất”.
 Tuyên truyền quảng cáo
Tổ chức tuyên truyền, phân tích các lợi ích của việc gửi tiền vào ngân hàng
so với việc giữ tiền ở nhà thông qua các buổi thuyết trình giới thiệu về ngân hàng.
Tăng cường quảng cáo các sản phẩm của ngân hàng thông qua các phương
tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, báo chí, truyền thanh, sách báo hay tài trợ
cho một số hoạt động văn hoá xã hội của tỉnh nhằm quảng bá hoạt động của ngân
hàng.
Định kỳ mở hội nghị khách hàng hoặc phát thư góp ý cho khác hàng để từ đó
ngân hàng có thể khắc phục những sai sót đồng thời phát huy những mặt mạnh của
mình
 Nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ
Đa phần khách hàng có tâm lý mong muốn tiến hành các giao dịch kinh
doanh với một ngân hàng có trụ sở đẹp, kiên cố, bề thế. Do đó ngân hàng phải thay
đổi và thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất để thu hút thêm sự tin tưởnh của
khách hàng, gáp phần nâng cao chất lượng giao dịch tại ngân hàng. Cụ thể là:

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

42
Trang bị và áp dụng đồng bộ ứng dụng công nghệ tin học trong toàn trụ sở
và các chi nhánh.Thực hiện tốt chương trình quản lý tín dụng và các chương trình
khác liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng. Thu thập và xử lý thông tin qua mạng
Internet, TPR, POS...
Thông tin thêm là năm 2014, Agribank Phan Đình Phùng sẽ xây mới, đổi
mới cơ sở vật chật tại Hội sở 151 – 152 – 155 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Chăm sóc khách hàng
Đây là vấn đề trọng tâm, quyết định đến hoạt động kinh doanh của ngân
hàng. Do đó, ngân hàng phải đề ra chiến lược khách hàng một cách cụ thể. Để thực
hiện chính sách khách hàng, ngân hàng cần giử vững khách hàng truyền thống, tăng
cường công tác tiếp thị, tư vấn để tìm thêm khách hàng mới, thu hút những khách
hàng tiềm năng còn do dự kể cả huy động vốn và đầu tư. Bên cạnh việc nghiên cứu
chính sách lãi suất phù hợp, ngân hàng cần chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng, thu hút nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính
khác. Đây là nguồn vốn có lãi suất thấp, giảm chi phí đầu vào, mang lại lợi nhuận
cao. Giữ vững và mở rộng thị phần của trụ sở, kích thích tăng trưởng tài sản nợ, tài
sản có theo mục tiêu đề ra.
Phát triển thêm các sản phẩm mới
Nhu cầu con người thì rất đa dạng và ngày càng tăng lên. Để đáp ứng được
nhu cầu này và tăng doanh số cho vay, chúng ta không nên tập trung vào những sản
phẩm hiện tại mà chúng ta không ngừng khai thác những sản phẩm mới. Nhằm khai
thác thêm nhiều khách hàng mới, nhưng phải đảm bảo được nguồn vốn cho vay, và
phải làm sao thoả mãn được nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Agribank Phan Đình Phùng là xây
dựng, sửa chữa nhà, mua xe máy, sắm tivi, tủ lạnh… Nên ngân hàng cần phải khai
thác thêm nhiều sản phẩm mới như: Mua ôtô, đi du học, du lịch… Đây là những sản
phẩm mới mẽ và có giá trị lớn. Hiện nay sản phẩm này chưa phát triển nhưng tương
lai một khi thu nhập người dân được nâng cao thì những sản phẩm này sẽ phát triển.
Một khi sản phẩm ra đời thì ngân hàng cần phải cho người dân biết được
những sản phẩm của mình. Muốn vậy ngân hàng càn phải quảng cáo giới thiệu
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam

43
những sản phẩm của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra cán
bộ ngân hàng có thể xuống đến tận người dân để giới thiệu sản phẩm của mình. Bên
cạnh giới thiệu những sản phẩm của mình ngân hàng cần phải tìm hiểu xem nhu cầu
của khách hàng. Từ đó có những chính sách nhằm kích thích và thoả mãn nhu cầu
của khách hàng.
 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
Trong mối quan hệ tương quan giữa chất lượng cho vay và các điều kiện
đảm bảo chất lượng (tài sản đảm bảo tiền vay, dự án phương án khả thi, năng lực
sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính…), đội ngũ cán bộ tín dụng là yếu tố quan
trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng cho vay. “Cán bộ là gốc của công việc”,
đối với hoạt động cho vay- một hoạt động mang lại lợi nhuận chính của các ngân
hàng Việt Nam hiện nay, cán bộ tín dụng có vai trò rất lớn đến chất lượng, hiệu quả
cũng như độ an toàn của các khoản vay.
Vì vậy để Agribank Phan Đình Phùng phát triển tốt, chất lượng cho vay được
nâng cao thì giải pháp bồi dưỡng cán bộ không chỉ là cán bộ tín dụng mà tất cả cán
bộ ngân hàng khác cũng rất quan trọng và đóng vai trò then chốt.
3.5 KẾT LUẬN:
Lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - tín dụng là một lĩnh vực phức tạp, luôn tồn tại
nhiều rủi ro hơn các ngành kinh doanh khác. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng cho vay để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả kinh
doanh là vấn đề hết sức cần thiết đối với các ngân hàng thương mại hiện nay. Nâng
cao chất lượng cho vay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vì mục tiêu lợi nhuận và
tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo sự tồn tại và phát triển ổn định của chi nhánh và toàn
hệ thống. Từ đó, nâng cao tiềm lực về tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh,
củng cố và mở rộng khách hàng.
Đây là vấn đề phức tạp và có liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều
ngành. Những ý kiến đề xuất trong bài viết của em chỉ là một phần nhỏ trong hàng
loạt các giải pháp cần thực hiện, khó tránh khỏi những hạn chế và còn nhiều vấn đề
cần hoàn thiện hơn. Em mong rằng những ý kiến đó góp phần nhỏ bé trong việc
nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại chi nhánh NHNo & PTNT Phan Đình
Phùng.
Báo cáo thưc tập tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Nam