Tải bản đầy đủ
Chương 3 – CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

Chương 3 – CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

Tải bản đầy đủ

60

3.2. Các chức năng chính của hệ nhận dạng

Hình 3.1. Các bước cơ bản của quá trình nhận dạng văn bản bằng mô hình SVM
- Ảnh đầu vào: có được bằng máy quét ảnh (scanner) hoặc từ một nguồn nào đó.
- Tiền xử lý:
+ Đầu vào: ảnh văn bản gốc
+ Đầu ra: ảnh của từng ký tự
- Trích chọn đặc trưng, huấn luyện.
- Nhận dạng ký tự bằng mô hình SVM.
- Đầu ra: ký tự được nhận dạng.
3.3. Sử dụng libsvm-3.18
LIBSVM - A Library for Support Vector Machines (Version 3.18) chúng ta có
thể tìm thấy tại địa chỉ:
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/
Trong libsvm-3.18 có nhiều file phục vụ cho chương trình nhận dạng, trong đó
có hai file mà học viên sử dụng trong luận văn này là svm-train.exe và svmpredict.exe.
Sau đây là cách sử dụng LIBSVM:
Định dạng của file dữ liệu huấn luyện và file test là: