Tải bản đầy đủ
B. Một số loại chấn thương cơ bản

B. Một số loại chấn thương cơ bản

Tải bản đầy đủ

57

-

Tổn thương phần mềm

Hình B.2 Tổn thương phần mềm hộp sọ

Hình B.3 Tổn thương xương hộp sọTụ máu ngoài màng cứng
- Hay gặp thái dương - đính (95%)
- Tổn thương động mạch màng não giữa (90%), tĩnh mạch tuỷ sọ,
-

xoang màng cứng (10%)
Thường kết hợp với nứt sọ cùng bên và tụ máu dưới màng cứng

-

đối bên (90%)
Hình hai mặt lồi (biconvex/ lenticular).
Không vượt qua khớp sọ.

58

-

Chạy vượt qua nếp màng não (liềm, lều não).

Hình B.4 Tụ máu ngoài màng

59Tụ máu dưới màng cứng
- Đứt các tĩnh mạch cầu nối
- Hình liềm
- Chạy qua các khớp sọ
- Không vượt qua các nếp màng cứng (liềm, lều não)
- Tuỳ tụ máu cấp, bán cấp hay mãn mà đậm độ khác nhau

Hình B.5 Tụ máu dưới màng cứng.