Tải bản đầy đủ - 56 (trang)
Chương 1. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Chương 1. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 56trang

Khai phá dữ liệu (Data Mining-DM) là một khái niệm ra đời vào những năm

cuối của thập kỷ 80. Nó bao hàm một loạt các kỹ thuật nhằm phát hiện ra các thông

tin có giá trị tiềm ẩn trong các tập dữ liệu lớn (các kho dữ liệu). Về bản chất, khai

phá dữ liệu liên quan đến việc phân tích các dữ liệu và sử dụng các kỹ thuật để tìm

ra các mẫu hình có tính chính quy (regularities) trong tập dữ liệu.

Năm 1989, Fayyad, Piatestsky-Shapiro và Smyth đã dùng khái niệm Phát

hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu (Knowledge Discovery in Database – KDD) để chỉ

toàn bộ quá trình phát hiện các tri thức có ích từ các tập dữ liệu lớn. Trong đó, khai

phá dữ liệu là một bước đặc biệt trong toàn bộ quá trình, sử dụng các giải thuật đặc

biệt để chiết xuất ra các mẫu (pattern) (hay các mô hình) từ dữ liệu.

Có nhiều kỹ thuật khác nhau được sử dụng để khai phá dữ liệu nhằm thực

hiện hai chức năng mô tả và dự đoán. Với mỗi chức năng thì có các kỹ thuật DM

tương ứng với nó. Không có kỹ thuật nào tốt để áp dụng chung cho mọi trường hợp.

Kỹ thuật khai phá dữ liệu mô tả có nhiệm vụ mô tả các tính chất hoặc các

đặc tính chung của dữ liệu trong CSDL hiện có. Một số kỹ thuật khai phá trong

nhóm này là: phân cụm dữ liệu, tổng hợp, trực quan hoá, phân tích sự phát triển và

độ lệch,…

Kỹ thuật khai phá dữ liệu dự đoán có nhiệm vụ đưa ra các dự đoán dựa vào

việc suy diễn trên CSDL hiện thời. Một số kỹ thuật khai phá trong nhóm này là:

phân lớp, hồi quy, cây quyết định, thống kê, mạng nơron, luật kết hợp,….

Một số kỹ thuật phổ biến thường được sử dụng để khai phá dữ liệu hiện nay

bao gồm:

1.Cây quyết định

Kỹ thuật cây quyết định là một công cụ mạnh và hiệu quả trong việc phân lớp

và dự báo. Các đối tượng dữ liệu được phân thành các lớp. Các giá trị của đối tượng9dữ liệu chưa biết sẽ được dự đoán, dự báo. Tri thức được rút ra trong kỹ thuật này

thường được mô tả dưới dạng tường minh, đơn giản, trực quan, dễ hiểu đối với NSD.

2.Phân lớp dữ liệu và hồi quy

Mục tiêu của phân lớp dữ liệu là dự đoán nhãn lớp cho các mẫu dữ liệu.

Quá trình gồm hai bước: xây dựng mô hình, sử dụng mô hình để phân lớp dữ liệu.

Mô hình được sử dụng để dự đoán nhãn lớp khi mà độ chính xác của mô hình chấp

nhận được.

Phương pháp hồi quy tương tự như phân lớp dữ liệu. Nhưng khác ở chỗ nó

dùng để dự đoán các giá trị liên tục còn phân lớp dữ liệu dùng để dự đoán các giá trị

rời rạc.

3.Phân cụm dữ liệu

Mục tiêu của phân cụm dữ liệu là nhóm các đối tượng tương tự nhau trong

tập dữ liệu vào các cụm, sao cho những đối tượng thuộc cùng một lớp là tương

đồng nhau.

4.Khai phá luật kết hợp

Mục tiêu của phương pháp này là phát hiện và đưa ra mối liên hệ giữa các

giá trị dữ liệu trong CSDL. Đầu ra của giải thuật luật kết hợp là tập luật kết hợp tìm

được. Phương pháp khai phá luật kết hợp gồm có hai bước:

Bước 1: Tìm ra tất cả các tập mục phổ biến. Một tập mục phổ biến được xác

định thông qua việc tính độ hỗ trợ và thoả mãn độ hỗ trợ cực tiểu.

Bước 2: Sinh ra các luật kết hợp mạnh từ tập mục phổ biến, luật phải thoả

mãn độ hỗ trợ và độ tin cậy cực tiểu.

5. Mạng nơron

Đây là một trong những kỹ thuật DM được ứng dụng phổ biến hiện nay.10Kỹ thuật này phát triển dựa trên một nền tảng toán học vững vàng, khả năng huấn

luyện trong kỹ thuật này dựa trên mô hình thần kinh trung ương của con người.

Kết quả mà mạng nơron học được có khả năng tạo ra các mô hình dự báo, dự

đoán với độ chính xác và độ tin cậy cao. Nó có khả năng phát hiện ra được các xu

hướng phức tạp mà kỹ thuật thông thường khác khó có thể phát hiện ra được. Tuy

nhiên phương pháp mạng nơ ron rất phức tạp và quá trình tiến hành nó gặp rất nhiều

khó khăn: đòi hỏi mất nhiều thời gian, nhiều dữ liệu, nhiều lần kiểm tra thử nghiệm.

6.Giải thuật di truyền

Giải thuật di truyền là quá trình mô phỏng theo tiến hoá của tự nhiên. Ý

tưởng chính của giải thuật là dựa vào quy luật di truyền trong biến đổi, chọn lọc tự

nhiên và tiến hoá trong sinh học.

Giải thuật di truyền tuy không phải là kỹ thuật khai phá dữ liệu được triển

khai mạnh nhất trong kinh tế - xã hội, nhưng nó có những lợi thế riêng, đặc biệt là

trong ứng dụng trong ngành giáo dục với các bài toán lập lịch như sắp xếp thời khóa

biểu. Đây cũng là lý do mà đề tài tập trung nghiên cứu vào đó.

1.1.2 Giải thuật di truyền

Lịch sử phát triển giải thuật di truyền:

Tính toán tiến hóa (Evolutionary computing) là các kỹ thuật tìm kiếm theo

xác suất có ý tưởng xuất phát từ nguyên lý “chọn lọc tự nhiên” trong học thuyết về

sự tiến hóa của Darwin, và các kỹ thuật về gen. Các kỹ thuật này được áp dụng cho

một quần thể bao gồm các cá thể nhân tạo, chúng chiến đấu trong cuộc đấu tranh

sinh tồn trong đó các cá thể thích nghi nhất sẽ sống sót và cho phép sản sinh ra các

cá thể mới.

Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm) do John Holland phát minh và được

ông phát triển cùng với các đồng nghiệp và sinh viên vào những năm 1970. Cuốn

sách " Sự thích nghi trong các hệ tự nhiên và nhân tạo” (Adaption in Natural and11Artificial Systems) xuất bản năm 1975 đã tổng hợp các kết quả của quá trình nghiên

cứu và phát triển đó.

Năm 1992, John Koza đã dùng GA để xây dựng các chương trình giải quyết

một số bài toán và gọi phương pháp này là "Lập trình di truyền" (Genetic

Programming).

Năm 1996, thư viện các hàm C++ cho GA (GALib) đã được Mathew Wall,

trường Đại học Massachussets (Massachusetts Institute of Technology) đưa ra.Đây

là các công cụ sử dụng giải thuật di truyền cho tối ưu hoá các chương trình có sử

dụng sự biểu diễn hay các toán tử di truyền.

1.2 Các khái niệm cơ bản về GA

1.2.1 Nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể (NST) hay còn gọi là cá thể. Các sinh vật sống đều cấu tạo từ

các tế bào, và tất cả các tế bào này đều bao gồm một tập hợp các nhiếm sắc thể

giống nhau. Các NST này là một chuỗi các ADN, quy định đặc tính của cả cá thể.

Mỗi NST bao gồm rất nhiều GEN, mỗi gen quy định một trạng thái nào đó.

Trong bài toán tối ưu, cá thể tương ứng với một lời giải tiềm tàng. Việc mã

hóa và giải mã gen, biến đổi giữa kiểu gen và kiểu hình được quyết định bởi tính

chất của bài toán. Nhưng thông thường có một số phương phá p mã hóa NST thường

gặp sau:1.2.1.1 Mã hóa nhị phân

Đây là cách mã hóa nhị phân phổ biến nhất.Mỗi một nhiễm sắc thể là một

chuỗi bit nhị phân 0 & 1. Mỗi một bit có thể biểu diễn một đặc tính nào đó của lời

giải, và số bit cần để mã hóa được tính toán hợp lý để chuỗi nhị phân không quá

dài, mà chỉ vừa đủ cho biểu diễn thông tin cần thiết cho lời giải.

Chronosome A

Chronosome B00110101000010111010

10111100110010001011Bảng1: Mã hóa nhị phân độ dài 20 bit12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(56 tr)

×