Tải bản đầy đủ
Đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi:

Đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi:

Tải bản đầy đủ

2. Các khái niệm cơ bản:
- Hình thành biểu tượng toán: Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho
trẻ mầm non là tổ hợp các cách thức tổ chức các hoạt động của trẻ em trong quá
trình hình thành biểu tượng toán học, nhằm mục đích giáo dục toán học cho trẻ
mầm non.
- Hoạt động tạo hình: Hoạt động tạo hình là một hoạt động nhận thức đặc
biệt mang tính sáng tạo. Nó phản ánh cuộc sống hiện thực bằng những hình tượng
nghệ thuật, trong đó con người không chỉ khám phá và lĩnh hội thế giới mà còn cải
tạo nó theo quy luật của cái đẹp, gửi gắm vào đó tình cảm và tâm hồn của người
nghệ sĩ.
- Trong trường mầm non, hoạt động tạo hình là một loại hình nghệ thuật hấp
dẫn đối với trẻ. Đó là phương tiện quan trọng trong giáo dục thẩm mỹ và có tác
dụng to lớn trong việc hình thành nhân cách cho trẻ lứa tuổi mầm non.
3. Hình thành biểu tượng toán:
3.1.

Nội dung hình thành biểu tượng toán:

* Dạng tập hợp, số lượng, con số, phép đếm:
- Nhận biết ý nghĩa số lượng của số, nhận biết các số trong phạm vi 10
- Đếm đến 10
- Chia nhóm 6 - 10 đối tượng thành hai phần
- Thêm bớt trong phạm vi 10
* Kích thước:
- Đo độ dài một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo. So sánh kết quả và nhận
biết mối liên hệ
- Đo thể tích, dung tích của một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.
* Hình dạng vật thể trong không gian:
- Dạy trẻ nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật
- Phân biệt các khối
- Dạy trẻ biết sử dụng các hình phẳng và các khối trong hoạt động chắp ghép

5

* Định hướng không gian:
* Định hướng thời gian:
- Ôn lại các biểu tượng về thời gian đã học
- Biểu tượng về ngày trong tuần, mùa trong năm, định hướng được ngày hôm
qua, hôm nay và ngày mai
3.2 . Vai trò, nhiệm vụ của việc hình thành biểu tượng toán:
a. Vai trò:
* Trong cuộc sống hàng ngày
* Trong giáo dục toàn diện:
-

Góp phần phát triển trí tuệ:

+ Góp phần hình thành khả năng nhận thức thế giới xung quanh và giúp trẻ
tìm được mối liên hệ giữa các biểu tượng toán với thế giới xung quanh.
+ Góp phần hình thành và rèn luyện các thao tác tư duy: so sánh, phân tích,
tổng hợp, khái quát hóa…
+ Góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo do vốn hiểu biết còn ít, vốn
ngôn ngữ nghèo nàn, trẻ chưa hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ toán học do đó trẻ
thường nói không đúng. Vì vậy, khi hình thành các biểu tượng toán học bên cạnh
giúp trẻ nói đúng câu, đủ ý thì điều quan trọng là phải cung cấp cho trẻ vốn từ về
biểu tượng toán học, giúp trẻ hiểu và biết diễn đạt các từ đó phù hợp với thực tế.
+ Góp phần phát triển và thúc đẩy các quá trình tâm lí ở trẻ như ghi nhớ, chú
ý, tưởng tượng…
- Góp phần giáo dục đạo đức, thẩm mỹ
* Trong việc chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thong:
- Chuẩn bị một số kiến thức toàn ban đầu:
+ Nhận biết, phân biệt được các số trong phạm vi 10, biết thêm, bớt, phân
chia một nhóm các đối tượng làm hai phần trong phạm vi 10 thành thạo.
+ Phân biệt, gọi đúng tên, nắm được một số dấu hiệu đặc trưng của các hình
học quen thuộc.

6

+ Nắm được kĩ năng so sánh các đối tượng về chiều dài, bề rộng, chiều cao,
độ lớn. Hiểu và diễn đạt các mối quan hệ này. Biết đo độ dài và đo dung tích của
các đối tượng bằng các thước đo quy ước.
+ Biết định hướng trong không gian về các phía trên - dưới, phải - trái, trước
- sau.
- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ
Trường phổ thông và trường mẫu giáo là hai môi trường có chế độ sinh hoạt,
học tập, thời gian học, nội dung chương trình và các mối quan hệ (đặc biệt là của
cô với trẻ) khác nhau khá nhiều. Vì vậy việc hình thành các biểu tượng toán cần
giúp trẻ có tâm thế sẵn sàng để vào học lớp 1. Thông qua các trò chơi, các hoạt
động đó đã giúp trẻ rèn luyện thói quen nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, có ý thức
kỷ luật.
b. Nhiệm vụ:
- Hình thành cho trẻ các biểu tượng toán học ban đầu về tập hợp, số lượng,
số tự nhiên, chữ số; hình dạng, kích thước, định hướng không gian và định hướng
thời gian.
-Hình thành và phát triển khẳ năng quan sát có mục đích, hình thành và phát
triển các thao tác tư duy: phân tích, so sánh, tập hợp…
- Phát triển tính ham hiểu biết, tìm tòi sáng tạo của trẻ, làm phong phú kinh
nghiệm và mở rộng năng lực hoạt động của trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đặc biệt là giúp trẻ hiểu và sử dụng đúng các
thuật ngữ toán học trong các trường hợp cụ thể, diễn đạt mạch lạc các yếu tố và các
mối tương quan toán học.
4. Hoạt động tạo hình:
Hoạt động tạo hình là hoạt động giúp trẻ có thể được tiếp xúc toàn diện với
môi trường bên ngoài. Thông qua sự tiếp xúc đó mà hình thành ở trẻ các kiểu tư duy
sáng tạo, nhất là các mối quan hệ xã hội. Tạo điều kiện, cơ sở ban đầu để trẻ tiếp
cận với các môn học khác một cách tốt hơn.
Các hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non:
- Hoạt động tô màu

7

- Hoạt động vẽ
- Hoạt động nặn
- Hoạt động xé dán
- Hoạt động chắp ghép
4.1. Đặc điểm hoạt động tạo hình của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi:
Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi luôn rất nhạy cảm với cái đẹp xung quanh, đây là
thời kì phát triển những cảm xúc thẩm mỹ - đó là những cảm xúc tích cực được nảy
sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với cái đẹp trong các nghệ thuật trong đó có nghệ
thuật tạo hình.
Hoạt động tạo hình của trẻ lứa tuổi mẫu giáo bao gồm các hoạt động như: Tô
màu, vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép… Những hoạt động này đã tạo cơ hội cho trẻ xem
xét sự vật mà mình định thể hiện và nghiên cứu sự vật một cách tỉ mỉ là quá trình trẻ
phản ánh những ấn tượng từ cuộc sống xung quanh cùng những suy nghĩ, tình cảm
của trẻ bằng các chất liệu khác nhau, các phương tiện khác nhau thông qua hiện
tượng mang tính nghệ thuật. Nhưng hoạt dộng tạo hình của trẻ mẫu giáo chưa phải
là hoạt động sáng tạo thực thụ, nó không nhằm mục đích tạo nên những sản phẩm
phục vụ cho xã hội, cải tạo thế giới hiện thực mà kết quả lớn nhất của nó là sự biến
đổi, phát triển chính bản thân chủ thể hoạt động.
4.2. Vai trò của hoạt động tạo hình:
-

Hoạt động tạo hình đối với sự phát triển trí tuệ, nhận thức

-

Hoạt động tạo hình đối với việc giáo dục tình cảm, đạo đức, kĩ năng giao tiếp
xã hội

-

Vai trò của hoạt động tạo hình đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ

-

Vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển thể chất của trẻ

-

Vai trò của hoạt động tạo hình đối với việc chuẩn bị cho trẻ bước vào trường
phổ thông
Tóm lại, hoạt động tạo hình có vai trò to lớn đối với sự phát triển toàn diện

nhân cách trẻ. Vì vậy, nhiệm vụ của các nhà giáo dục là phải làm sao để tổ chức

8