Tải bản đầy đủ
IV. Các công cụ lưu thông tín dụng

IV. Các công cụ lưu thông tín dụng

Tải bản đầy đủ

Thuật ngữ cần chú ý
Bảo hiểm
hoàn trả có điều kiện
Rủi ro
BH và không BH
được, không được BH
Đối tượng bảo hiểm
Các bên trong HĐ BH
Bên bán
Bên mua
Bên thứ ba

A và V
Phí và tỷ lệ phí BH
Bảo hiểm đặc biệt
Tái bảo hiểm
Đồng bảo hiểm
Bảo hiểm trùng
Các chế độ bồi thường
Tổn thất
Toàn bộ và bộ phận
Chung và riêng

Thuật ngữ cần chú ý (Cont’d)
Nguyên tắc bảo hiểm
Chỉ chấp nhận rủi ro BH
Tương xứng
Bồi thường vừa đủ
Đồng trách nhiệm
Thế quyền
Quy luật “Lấy số đông bù
số ít”
Nguyên tắc “Trung thực
tuyệt đối”

Phân loại bảo hiểm
Theo đối tượng bảo hiểm
Theo tính chất của BH
Theo tính chất bắt buộc
của bảo hiểm
Theo cơ sở pháp lý của
bảo hiểm
Theo những căn cứ khác

Chương VI: Ngân sách Nhà 
nước

04/15/17

225

Giới thiệu chương
Tài liệu tham khảo

detail

Kết cấu chương
Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước
Thu ngân sách Nhà nước
Thuế
Chi ngân sách Nhà nước

04/15/17

226

I. Khái niệm và vai trò của NSNN
1.Khái niệm ngân sách Nhà nước
Định nghĩa ngân sách Nhà nước
Đặc điểm ngân sách Nhà nước

detail

2. Vai trò của ngân sách Nhà nước
a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước
b. Điều tiết nền kinh tế xã hội
c. Các vai trò khác
detail

detail

04/15/17

227

II. Thu ngân sách Nhà nước
1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước
Thuế
Phí
Lệ phí
Các nguồn thu khác
định nghĩa

định nghĩa

định nghĩa

detail

2. Phân loại thu ngân sách Nhà nước
Theo tính chất thuế
Theo tính chất vay nợ
Theo tính chất thường xuyên của khoản thu
tỷ suất thuế

bội chi

04/15/17

228

III. Thuế
1. Nội dung cơ bản của một luật thuế
2. Phân loại thuế
Theo đối tượng thu thuế
Theo tính chất trực tiếp của việc thu thuế

detail

detail

detail

1. Nguyên tắc thu thuế
Nguyên tắc công bằng
Nguyên tắc trung lập
Nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, ổn định
04/15/17

229

IV. Chi ngân sách Nhà nước
Nguyên tắc cân đối ngân sách Nhà nước
1. Phân loại chi ngân sách Nhà nước
Theo thời hạn tác động của khoản chi
Theo phạm vi tác động của khoản chi
Theo cơ quan lập và thực hiện dự toán, quyết toán

1. Nguyên tắc chi ngân sách Nhà nước
Nguyên tắc chi trên cơ sở của thu
Nguyên tắc chi tiêu có hiệu quả
Nguyên tắc chi tiêu có trọng tâm, trọng điểm
04/15/17

230

Hết chương II

04/15/17

231

Thuật ngữ cần lưu ý
Ngân sách Nhà nước
Phân cấp NSNN
Năm ngân sách
Thu ngân sách
Phí & Lệ phí
Bội chi
Chi ngân sách
Nguyên tắc cân đối NSNN

04/15/17

Thuế
Tỷ suất thuế
Đối tượng chịu thuế
Người nộp thuế & chịu thuế
Căn cứ tính thuế
Ưu đãi thuế
Trực thu
Gián thu

232

Định nghĩa ngân sách Nhà nước
“Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi hàng
năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn
và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện
các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”

04/15/17

234