Tải bản đầy đủ
c. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài

c. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tải bản đầy đủ

C. LẻI íCH CẹA đầU T TRC TIếP NC NGOàI
Đối với những nớc công nghiệp phát triển
Tạo nên luồng đầu t hai chiều giữa các quốc gia, tăng cờng cơ
sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế, mở rộng nguồn thu của
Chính phủ, giải quyết nạn thất nghiệp và kiềm chế lạm phát,
Đối với các nớc đang phát triển
FDI là nguồn vốn bổ sung quan trọng để thực hiện công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, thúc đẩy tăng trởng kinh tế;
FDI góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều
việc làm mới; tác động tới XNK; Góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thông
qua chính sách thu hút vốn theo các ngành định hớng hợp lí;
Các dự án FDI góp phần bổ sung nguồn thu quan trọng cho
NS của các quốc gia.

7.2.2. ĐầU T GIáN TIếP (FII)
a. Khái niệm
Đầu t gián tiếp đợc định nghĩa là các khoản vốn
đầu t nớc ngoài thực hiện qua một định chế tài
chính trung gian nh các quỹ đầu t, hoặc đầu t trực
tiếp vào cổ phần của các công ty niêm yết trên thị tr
ờng chứng khoán.
b. Các hình thức đầu t gián tiếp:
- Tín dụng quốc tế
- Vay thơng mại
- Viện trợ phát triển chính thức

7.2.3.Viện trợ quốc tế không hoàn lại
a. Khái niệm:
Viện trợ quốc tế không hoàn lại là những khoản tài
trợ của Chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ
trong các quốc gia phát triển đối với một số nớc
nghèo hoặc đang phát triển vì lí do nhân đạo, ngoại
giao, chính trị, chiến lợc phát triển và một số lí do
khác của bên cấp viện trợ.
b. Các hình thức viện trợ
- Viện trợ của các chính phủ
- Viện trợ của các tổ chức quốc tế
- Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO)

7.3. MẫT Sẩ Tặ CHỉC TàI CHíNH
QUẩC
7.3.1. QuỹTế
tiền tệ quốc tế IMF
7.3.2. Ngân hàng thế giới WB
7.3.3. Ngân hàng phát triển châu á- ADB