Tải bản đầy đủ
1 Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp

1 Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ

4.1.3 VAI TRò CẹA TàI CHíNH DOANH NGHIệP
Tài chính doanh nghiệp là công cụ khai thác, thu
hút các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu
vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tài chính doanh nghiệp có vai trò thúc đẩy việc tổ
chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
Là công cụ điều tiết và kích thích hoạt động sản
xuất kinh doanh
Là công cụ kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của
doanh nghiệp

4.2. CáC HOạT đẫNG Cơ BảN CẹA TCDN
4.2.1. HUY đẫNG Và Sệ DễNG VẩN KINH DOANH
4.2.1.1. Vn kinh doanh

Khái niệm: Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền, giá trị
của toàn bộ tài sản đã đầu t nhằm phục vụ cho hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ
nhất định nhằm mục đích sinh lời.
Vn kinh doanh trong cỏc doanh nghip l mt qu tin t
c bit. Vn kinh doanh ca doanh nghip nhm phc v
cho sn xut kinh doanh tc l mc ớch tớch lu. Vn kinh
doanh ca doanh nghip nhm phc v cho sn xut kinh
doanh. Vn kinh doanh phi t ti mc tiờu sinh li v vn
luụn thay i hỡnh thỏi biu hin, nú va tn ti di hỡnh
thỏi tin va tn ti di hỡnh thỏi vt t hoc ti sn vụ
hỡnh, nhng kt thỳc vũng tun hon phi l hỡnh thỏi tin.

4.2.2.2. Ngun vn kinh doanh ca doanh nghip
- Ngun vn ch s hu: l ngun vn thuc quyn s hu
ca doanh nghip. Mt phn c bn ca s vn ny l do cỏc
ch s hu ca doanh nghip gúp khi thnh lp doanh
nghip v gúp b sung sau khi doanh nghip c thnh lp,
phn cũn li c tớch lu v b sung t li nhun ca doanh
nghip. Cỏc loi hỡnh doanh nghip khỏc nhau thỡ cú ngun
vn ch s hu c bn khỏc nhau:
Ngun vn t NSNN cp
Ngun vn do ch doanh nghip b ra trong cỏc doanh nghip t
nhõn.
Ngun vn liờn doanh, liờn kt
Ngun vn b sung bng cỏch kt np thờm cỏc thnh viờn mi
Ngun vn t li nhun sau thu
Ngun vn t phỏt hnh c phiu

Ngoi ra, ngun vn ch s hu cũn c b sung t mt s ngun
khỏc nh qu u t phỏt trin, qu d tr ti chớnh... ca DN.

- Ngun vn huy ng: õy l ngun vn m doanh nghip
khai thỏc, huy ng c t cỏc ch th khỏc nhau nhng
phi hon tr trong mt thi hn nht nh. i vi s vn
ny, doanh nghip ch c s dng cú thi hn v phi
hon tr theo nhng rng buc nht nh, do ú ngun vn
huy ng cũn c gi l cỏc khon n phi tr.
Ngun vn ny c cu thnh t cỏc b phn c bn sau:
Ngun vn vay
Cỏc ngun vn chim dng hp phỏp nh tin lng, bo
him xó hi, tin thu cha np, cỏc khon mua chu, tr
chm tin mua hng hoỏ, dch v...
Ngun vn phỏt hnh trỏi phiu

4.2.1.2. S dng vn kinh doanh
Vn kinh doanh ca doanh nghip vn ng v chu chuyn trong quỏ trỡnh
SXKD ca doanh nghip
Vn c nh c bự p (thu hi) bng bin phỏp khu hao, tc l trớch
li phn giỏ tr hao mũn ca TSC. Tin trớch li ú hỡnh thnh nờn qu
khu hao, dựng duy trỡ nng lc sn xut bỡnh thng ca TSC v
dựng tỏi sn xut ton b TSC.
Bo ton vn c nh v mt giỏ tr l phi duy trỡ c sc mua ca vn c
nh thi im b vn u t ban u bt k s bin ng ca giỏ c, t
giỏ hi oỏi, tin b khoa hc k thut.
Vn lu ng l biu hin bng tin ton b ti sn lu ng ca doanh
nghip phc v cho quỏ trỡnh kinh doanh ca doanh nghip. TSL ca
doanh nghip gm TSL sn xut (nguyờn, nhiờn, vt liu; bỏn thnh
phm; sn phm d dang...); ti sn lu thụng (thnh phm ch tiờu th,
cỏc loi vn bng tin, vn trong thanh toỏn...).
Trong quỏ trỡnh SXKD, ti sn lu ng sn xut v ti sn lu ng lu
thụng luụn vn ng, thay th v chuyn hoỏ ln nhau, m bo cho quỏ
trỡnh sn xut c tin hnh liờn tc.

4.2. CHI PHí, DOANH THU Và LẻI NHUậN CẹA DOANH
NGHIệP
4.2.1 Chi phí
Khái niệm: Chi phớ l biu hin bng tin ton b cỏc
hao phớ v vt cht, v lao ng m doanh nghip ó
phi b ra cú c thu nhp trong 1 thi k (thng
l thỏng, quý, nm)
Doanh nghip phi ti chớnh gm cú 2 hot ng l sn
xut, thng mi, dch v (gi chung l sn xut kinh
doanh) v u t ti chớnh. Do ú cn c vo loi hot
ng, chi phớ ca doanh nghip phi ti chớnh gm cú
chi sn xut kinh doanh, chi phớ hot ng ti chớnh v
chi phớ bt thng

4.2.2.1. Chi phớ sn xut kinh doanh
Xột theo nguyờn nhõn phỏt sinh hay ni dung kinh t ca chi phớ, cú 8
yu t chi phớ sn xut kinh doanh nh sau:
1. Chi phớ nguyờn vt liu (trong doanh nghip sn xut, dch v), hng hoỏ
mua vo (trong doanh nghip thng mi). tit kim chi phớ nguyờn
vt liu cỏc doanh nghip thng xõy dng cỏc nh mc tiờu hao.
2. Chi phớ dng c sn xut kinh doanh.
3. Chi phớ khu hao ti sn c nh hay chi phớ hao mũn ti sn c nh.
4. Chi phớ nhõn cụng: gm tin lng, tin cụng147, cỏc khon cú tớnh cht
tin lng nh ph cp, tr cp v cỏc khon úng gúp bo him xó hi,
y t do doanh nghip chu.
5. Chi phớ dch v mua ngoi: l chi phớ tr cho t chc, cỏ nhõn bờn ngoi v
cỏc dch v c thc hin theo yờu cu ca doanh nghip nh: in,
nc, in thoi, u thỏc xut nhp khu, bo him...
6. Chi phớ tip th nh qung cỏo, khuyn mi...
7. Thu v cỏc khon np ngõn sỏch nh nc khỏc, tr thu thu nhp doanh
nghip v thu s dng vn ngõn sỏch nh nc, vỡ õy l nhng khon
ly t li nhun.
8. Chi phớ khỏc nh lói vay, chi phớ tip khỏch, hi ngh, cụng tỏc phớ...

4.2.2.1.Chi phớ hot ng ti chớnh: l chi phớ phỏt sinh liờn quan
n cỏc hot ng u t ti chớnh. ng vi tng loi hot ng
ti chớnh cú cỏc khon chi sau:
Chi phớ u t chng khoỏn nh hoa hng mụi gii mua bỏn
chng khoỏn...
Chi phớ hot ng liờn doanh nh chi phớ ỏnh giỏ li ti sn c
nh em gúp vn liờn doanh, chi phớ vn chuyn, lói tin vay
gúp vn...
Chi phớ hot ng cho thuờ bt ng sn nh thu, khu hao...
chi phớ liờn quan n u t bt ng sn nh hoa hng mụi
gii...
Chi phớ liờn quan n cho vay vn v mua bỏn ngoi t.


Cỏc khon l v hot ng ti chớnh nh giỏ mua chng khoỏn
cao hn giỏ bỏn, vn liờn doanh thu v thp hn vn gúp... L
a vo chi phớ c bự p vn u t ban u v nhm
tớnh ỳng li nhun thu c trong k.D phũng gim giỏ u t ti chớnh.

4.2.2.2. Chi phớ bt thng: l chi phớ do cỏc s kin
hay cỏc nghip v riờng bit vi hot ng thụng
thng ca doanh nghip mang li. Cú th do
nguyờn nhõn khỏch quan hay ch quan gõy ra.
Gm nhng khon chi phớ sau:
Chi phớ thanh lý, nhng bỏn ti sn c nh.
Giỏ tr cũn li ca ti sn c nh khi thanh lý v
nhng bỏn, tc l phn giỏ tr cha khu hao ht
nhm bự p vn u t ban u.
Tin pht do vi phm hp ng nh n vay quỏ
hn, vi phm phỏp lut nh chm np thu ...
Cỏc khon chi phớ do k toỏn b nhm hay b sút
khi vo s, k ny mi phỏt hin.

4.2.1 Thu nhập
Khái niệm: Thu nhp ca doanh nghip l ton b s
tin thu c t hot ng sn xut kinh doanh, hot
ng u t ti chớnh trong 1 thi gian nht nh.
Tu tng thi k cũn cú th xut hin thu nhp bt
thng nh tin nhng bỏn thanh lý ti sn c nh.
Trong ton b chu trỡnh kinh doanh nh cú thu nhp
m chi phớ (vn) b ra c bự p hay tỏi to v em
li li nhun cho doanh nghip, to tin cho quỏ
trỡnh kinh doanh tip theo.

ng vi cỏc mt hot ng ca doanh nghip cú cỏc khon thu nhp sau:
- Doanh thu bỏn hng hay doanh thu tiờu th l s tin thu c t
vic bỏn thnh phm hng hoỏ, dch v trong 1 thi k.
Sn xut kinh doanh l hot ng chớnh ca doanh nghip phi ti
chớnh nờn doanh thu bỏn hng l b phn chớnh ca thu nhp doanh
nghip.
Ch tiờu doanh thu bỏn hng trong k gm s tin ó thu c v c s
tin cha thu c nhng ó c khỏch hng chp nhn thanh toỏn.
- Thu nhp t hot ng u t ti chớnh l khon thu nhp do hot
ng u t ti chớnh em li, gm cỏc khon tng ng vi hot
ng ti chớnh nh sau:
Thu nhp t hot ng u t chng khoỏn: lói c tr, chờnh lch
gia giỏ bỏn v mua.
Thu nhp t hot ng liờn doanh: lói c tr, lói gi li tng vn
gúp liờn doanh.
Thu nhp v cho thuờ ti sn: tin thuờ thu c.
Thu lói tin cho vay, lói bỏn chu hng hoỏ.
Thu lói bỏn ngoi t.
Thu lói kinh doanh bt ng sn.