Tải bản đầy đủ
3 Chi ngõn sỏch nh nc

3 Chi ngõn sỏch nh nc

Tải bản đầy đủ

3.3.2 PHN LOI CHI NSNN
- Căn cứ vào mục đích chi tiêu
+ Chi cho tích luỹ
+ Chi tiêu dùng
- Căn cứ vào tính chất phát sinh các khoản chi:
+ Chi thờng xuyên
+ Chi không thờng xuyên
- Căn cứ vào nội dung kinh tế của các khoản chi
+ Chi đầu t phát triển kinh tế
+ Chi phát triển văn hoá, giáo dục, y tế
+ Chi cho bộ máy quản lý nhà nớc
+ Chi phúc lợi xã hội
+ Chi cho an ninh quốc phòng.
+ Chi khác: Chi trả nợ, chi viện trợ,

3.3.4 CC NGUYấN TC T CHC CHI
NSNN

Dựa trên khả năng các nguồn thu để hoạch định chi tiêu
Tiết kiệm và hiệu quả
Trọng tâm, trọng điểm
Nhà nớc và nhân dân cùng làm trong việc bố trí các
khoản chi của ngân sách nhà nớc nhất là các khoản chi
mang tính chất phúc lợi xã hội.
Phân biệt rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các
cấp theo luật định để bố trí các khoản chi cho thích hợp.
Kết hợp chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nớc với
khối lợng tiền tệ có mặt trong lu thông với các phạm trù
giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái tạo nên công cụ tổng hợp
cùng tác động đến các vấn đề của kinh tế vĩ mô.

3.3.3 CC NHN T NH HNG N CHI

Chế độ xã hội
NSNN
Sự phát triển của lực lợng sản xuất
Khả năng tích luỹ của nền kinh tế

Mô hình tổ chức bộ máy nhà nớc và những nhiệm vụ kinh
tế, xã hội mà nhà nớc đảm nhiệm trong từng thời kỳ.
Một số nhân tố khác nh: biến động kinh tế, chính trị, xã hội;
giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái ...

3.4Khỏi
BI nim
CHI NSNN
V bi
CC
3.4.1
v cỏc loi
chiBIN PHP CN
I NSNN
a. Khỏi
nim
Bi chi NSNN l hin tng thu NSNN khụng bự
p cỏc khon chi NSNN trong mt thi k nht nh.
b. Cỏc loi bi chi
Bi chi c cu: xy ra do s thay i chớnh sỏch thu
chi ca Nh nc, Nh nc ch ng phỏt hnh
thờm tin vo lu thụng chi tiờu nhm kớch thớch
kinh t phỏt trin.
Bi chi chu k: l do s thay i ca chu k kinh t,
thng xy ra trong chu k suy thoỏi ca nn kinh t.

3.4.2 BIN PHP CN I NSNN
Nhúm gii phỏp tng thu
- Tng thu
- Phỏt hnh thờm tin giy
Nhúm gii phỏp gim chi
- Ct gim cỏc khon chi cha cp thit, cỏc khon chi
phi kinh t
- Thc hnh tit kim, chng tham ụ, tham nhng,
lóng phớ
Cỏc gii phỏp to ngun thu
- Vay n trong v ngoi nc
- Nhn vin tr