Tải bản đầy đủ
f. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngồi:

f. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngồi:

Tải bản đầy đủ

IV. Hoạt động đăng ký, lưu ký, bù
trừ và thanh toán chứng khoán
Sự cần thiết phải có các hoạt động này là:
♦ Hoạt động này giúp cho các giao dịch
chứng khoán được tiến hành hoàn tất
♦ Giúp TTGDCK quản lý thị trường tốt hơn
♦ Giảm chi phí cho các đối tượng tham gia thị
trường
♦ Giảm rủi ro cho các hoạt động của thị
trường

4.1 Trung tâm lưu ký chứng khoán:
♦ Trung tâm lưu ký chứng khoán là pháp nhân thành

lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm
hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của
Luật này.
♦ Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập,
giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hình thức sở
hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo đề
nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (theo quyết định
189/2005/QĐ-TTg).
♦ Trung tâm lưu ký chứng khoán có chức năng tổ
chức và giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ
và thanh toán chứng khoán.

4.1 Trung tâm lưu ký chứng khoán:
♦ Trung tâm lưu ký chứng khoán có Hội đồng

quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban
kiểm soát.
♦ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc
Trung tâm lưu ký chứng khoán do Bộ
trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị
của Hội đồng quản trị sau khi có ý kiến của
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

4.1 Trung tâm lưu ký chứng khoán:
Quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán
♦ Ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh
toán chứng khoán sau khi được Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước chấp thuận.
♦ Chấp thuận, huỷ bỏ tư cách thành viên lưu ký;
giám sát việc tuân thủ quy định của thành viên lưu
ký theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng
khoán.
♦ Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh
toán chứng khoán và dịch vụ khác có liên quan
đến lưu ký chứng khoán theo yêu cầu của khách
hàng.
♦ Thu phí theo quy định của Bộ Tài chính.