Tải bản đầy đủ
2 Phương thức giao dịch:

2 Phương thức giao dịch:

Tải bản đầy đủ

3.2 Phương thức giao dịch:
Loại chứng khoán

Khớp lệnh

Thỏa thuận

Cổ phiếu

x

x

Chứng chỉ quỹ

x

x

Trái phiếu

X

3.3 Thời gian giao dịch
♦ Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các

ngày nghỉ theo quy định.
♦ Thời gian giao dịch trong ngày:
– Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:

• T1: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
Từ 8h30 – 9h00.
• T2: Khớp lệnh liên tục.( Market Open): 9h00-10h15
• T3 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
Từ 10h15-10h30
• T4: Giao dịch thỏa thuận. ( Market Closed- runoff
begins) 10h30-11h00
• T5: Đóng cửa (Market runoff ending)

– Trái phiếu:
• Từ T1 – T6 : giao dịch thỏa thuận từ 8h30 đến
11h00

3.4 Đơn vị yết giá:
♦ Đối với giao dịch khớp lệnh:

Đơn vị yết giá:
♦ Mức giá
Đơn vị yết giá
≤ 49.900
100 đồng
50.000 - 99.500
500 đồng
≥ 100.000
1.000 đồng
♦ Đối với giao dịch thỏa thuận: đống có đơn
vị yết giá.

3.5 Khối lượng giao dịch:
♦ Giao dịch lô lẻ:
♦ Đơn vị Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao

dịch: từ 01 đến 09 đơn vị. (tuỳ từng thời điểm)
Công ty chứng khoán mua trực tiếp từ khách hàng theo giá
thoả thuận.
Giao dịch lô chẵn:
Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: từ 10
đến 19.990 đơn vị. (tuỳ từng thời điểm)
Hình thức giao dịch này được thực hiện theo các phương
thức: khớp lệnh định kỳ; khớp lênh liên tục.
Giao dịch thoả thuận:
Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ qũy đầu tư giao dịch:
≥20.000 đơn vị.
Giao dịch trái phiếu giao dịch
Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua hệ
thống giao dịch tuân theo quy định về biên độ dao động
giá.

Công ty chứng khoán.....

 
PHIẾU LỆNH MUA/
BÁN CHỨNG KHOÁN

 
 

Tên chủ tài khoản:
CMT/số hộ chiếu:
Tên người được uỷ quyền:
CMT/số hộ chiếu:
Số tài khoản:

Số
Số
 

M ã CK

Số
lượng

Giá

Số hiệu
lệnh

Thời gian
nhận lệnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

 

 

 

 
Ngà y .... tháng .... năm .....
Trưởng phòng giao dịch
Khách hàng

Nhân viên nhận lệnh

Quy trình thực hiện phương thức
khớp lệnh:
♦ Bước 1: Nhà đầu tư

tiến hành mở tài
khoản.
♦ Mở tài khoản chứng
khoán tại CTCK.
♦ Mở Tài khoản tiền mặt
tại các Ngân hàng
thương mại.
♦ Một nhà đầu tư chỉ có
thể mở 1 tài khoản.
♦ Lưu ý: hạn chế của
người hành nghề
chứng khoán