Tải bản đầy đủ
2 Thành viên giao dịch:

2 Thành viên giao dịch:

Tải bản đầy đủ

2.2.3. Quyền hạn và nghĩa vụ của
thành viên

a. Thành viên giao dịch có các quyền sau đây:
♦ Sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do Sở giao dịch


chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán cung cấp;
Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ
Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán;
Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch
chứng khoán làm trung gian hoà giải khi có tranh chấp liên
quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của thành viên
giao dịch;
Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động
của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán;
Các quyền khác quy định tại Quy chế thành viên giao dịch
của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán.

b.Thành viên giao dịch có các nghĩa vụ
♦ Tuân thủ các nghĩa vụ của CTCK;
♦ Chịu sự giám sát của Sở giao dịch chứng khoán,

Trung tâm giao dịch chứng khoán;
♦ Nộp phí thành viên, phí giao dịch và các phí dịch
vụ khác theo quy định của Bộ Tài chính;
♦ Công bố thông tin theo quy định tại Điều 104 của
Luật này và Quy chế công bố thông tin của Sở
giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch
chứng khoán;
♦ Hỗ trợ các thành viên giao dịch khác theo yêu cầu
của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao
dịch chứng khoán trong trường hợp cần thiết;
♦ Các nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế thành
viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán,
Trung tâm giao dịch chứng khoán.

III. HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
Hoạt động giao dịch chứng khoán là hoạt
động mua, bán các loại chứng khoán trên
thị trường chứng khoán thứ cấp
Đặc điểm:
- Hoạt động dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà
nước.
- Mua, bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp

3.1 Một số khái niệm cơ bản
♦ 3.1.1 Phương thức giao dịch chứng khoán:

Phương thức giao dịch chứng khoán là cách thức
thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán trên
thị trường chứng khoán
♦ Có hai phương thức giao dịch chứng khoán:
♦ Phương thức giao dịch khớp giá:
♦ Là phương thức giao dịch mà sự tạo giá của
chứng khoán là do các nhà môi giới tham gia tạo
thành
♦ Phương thức giao dịch khớp lệnh:
♦ Là phương thức giao dịch mà sự tạo giá dựa
trên lệnh mua, lệnh bán của nhà đầu tư và không
có sự tham gia tạo giá của các nhà môi giới

Phương thức giao dịch khớp lệnh
Cũng chia thành hai loại:
* Phương thức khớp lệnh liên tục:
Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao
dịch mà các giao dịch sẽ được thực hiện liên tục ngay
khi có lệnh đối ứng.
* Phương thức khớp lệnh định kỳ:
Phương thức khớp lệnh định kỳ là phương thức giao
dịch mà tất cả các lệnh mua, bán trong một khoảng
thời gian xác định trước được tập hợp lại nhằm xác
định ra mức giá hợp lý nhất với khối lượng giao dịch
nhiều nhất.