Tải bản đầy đủ
1 Sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khốn:

1 Sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khốn:

Tải bản đầy đủ

2.1.2 Nghĩa vụ của Sở giao dịch, trung tâm
giao dịch chứng khoán:
♦ Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trườngđược tiến hành công khai, công bằng, trật tự và hiệu quả.
Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ
tài chính theo quy định của pháp luật.
Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 107
của Luật này.
Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền trong công tác điều tra và phòng, chống các
hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán.
Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến
thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà
đầu tư.
Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trong trường
hợp Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán gây thiệt hại cho thành viên giao dịch, trừ trường
hợp bất khả kháng.

2.2 Thành viên giao dịch:
Thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng
khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán là
công ty chứng khoán được Sở giao dịch
chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán chấp thuận trở thành thành viên giao
dịch.

2.2.1 Điều kiện làm thành viên giao
dịch
Điều kiện để công ty chứng khoán làm thành
viên của TTGDCK hoặc SGDCK bao gồm:
♦ Được UBCKNN cấp Giấy phép kinh doanh
chứng khoán để hoạt động nghiệp vụ môi
giới hoặc tự doanh chứng khoán.
♦ Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và các
trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với
hệ thống giao dịch của TTGDCK hoặc
SGDCK.

2.2.2 Hồ sơ đăng ký làm thành viên giao
dịch:
♦ Đơn đăng ký làm thành viên;
♦ Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chứng khoán;
♦ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng

khoán của các nhân viên kinh doanh được cử làm đại diện
giao dịch tại TTGDCK hoặc SGDCK;
♦ Qui trình nghiệp vụ các hoạt động về giao dịch chứng
khoán của thành viên.
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ
hợp lệ và hoàn tất các thủ tục cho hoạt động giao dịch,
TTGDCK hoặc SGDCK có văn bản chấp thuận đăng ký
thành viên của công ty chứng khoán. Trường hợp không
chấp thuận, TTGDCK hoặc SGDCK phải có văn bản nêu
rõ lý do.

2.2.3. Quyền hạn và nghĩa vụ của
thành viên

a. Thành viên giao dịch có các quyền sau đây:
♦ Sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do Sở giao dịch


chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán cung cấp;
Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ
Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán;
Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch
chứng khoán làm trung gian hoà giải khi có tranh chấp liên
quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của thành viên
giao dịch;
Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động
của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán;
Các quyền khác quy định tại Quy chế thành viên giao dịch
của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán.