Tải bản đầy đủ
1 Khái niệm chào bán chứng khốn ra cơng chúng:

1 Khái niệm chào bán chứng khốn ra cơng chúng:

Tải bản đầy đủ

3.2 Điều kiện chào bán cổ phiếu,
trái phiếu, chứng chỉ quĩ :
♦ Việc các cơ quan quản lý TTCK đưa ra những tiêu

chuẩn, những yêu cầu đối với các công ty phát
hành chứng khoán ra công chúng là vì:
♦ + Việc phát hành chứng khoán ra công chúng
là việc phát hành chứng khoán mang tính đại
chúng với số lượng lớn.
♦ + Do đợt phát hành có thể là đợt phát hành lần
đầu nên nhiều thông tin về tổ chức phát hành
như: tình hình tài chính, kết quả kinh doanh
một số năm... chưa được giới đầu tư biết đến,
phân tích chúng.
♦ + Tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư đối với
TTCK cón khá mới mẻ và lạ lẫm này.

3.2 Điều kiện chào bán cổ phiếu,
trái phiếu, chứng chỉ quĩ :
♦ Các tiêu chuẩn mang tính định lượng:

+ Qui mô của công ty, tổ chức phát hành:
+ Hiệu quả trong họat động sản xuất kinh
doanh.
+ Các thành viên sáng lập phải có cam kết
nắm giữ một tỷ lệ nhất định vốn cổ phần
của công ty trong một thời gian nhất định.

3.2 Điều kiện chào bán cổ phiếu,
trái phiếu, chứng chỉ quĩ :
♦ - Các tiêu chuẩn mang định tính:
♦ + Các nhà quản lý phải là những người có

trình độ và kinh nghiệm quản lý;
♦ + Các báo cáo tài chính, bản cáo bạch và
các tài liệu cung cấp phải có độ tin cậy
cao.
♦ + Có phương án khả thi về việc sử dụng
vốn huy động;
♦ + Có tổ chức bảo lãnh phát hành đứng ra
cam kết bảo lãnh.

3.2.1 Điều kiện chào bán chứng
khoán ra công chúng:
a. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng:
♦ Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm

đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên
tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng
ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế
tính đến năm đăng ký chào bán;
- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn
thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông
thông qua.
- Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra
công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao
dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một
năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội
đồng cổ đông thông qua