Tải bản đầy đủ
b. Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau đây:

b. Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau đây:

Tải bản đầy đủ

2.4. Các loại chứng khoán khoán
khác.
♦ Hợp đồng góp vốn đầu tư là hợp đồng góp

vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu
tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm
mục đích lợi nhuận và được phép chuyển
đổi thành chứng khoán khác

III. ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ,
THỦ TỤC CHÀO BÁN CHỨNG
KHOÁN RA CÔNG CHÚNG:
3.1 Khái niệm chào bán chứng khoán ra
công chúng:

Chào bán chứng khoán được hiểu một
cách chung nhất là việc chào bán một đợt
chứng khoán có thể chuyển nhượng cho
các nhà đầu tư.

Theo qui định của pháp luật thì việc
phát hành chứng khoán sẽ có hai phương
thức đó là chào bán chứng khoán riêng lẻ và
chào bán chứng khoán ra công chúng.

3.1 Khái niệm chào bán chứng
khoán ra công chúng:
♦ Khoản 12 điều 6 Luật chứng khoán xác

định: “Chào bán chứng khoán ra công
chúng là việc chào bán chứng khoán theo
một trong các phương thức sau đây:
- Thông qua phương tiện thông tin đại
chúng, kể cả Internet;
- Chào bán chứng khoán cho từ một trăm
nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư
chứng khoán chuyên nghiệp;
- Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư
không xác định.

3.1 Khái niệm chào bán chứng
khoán ra công chúng:
♦ Việc chào bán chứng khoán này có thể là:
♦ Đối với cổ phiếu, việc chào bán cổ phiếu ra công

chúng bao gồm chào bán lần đầu và chào bán
thêm.
♦ Trái phiếu chào bán ra công chúng có thể là trái
phiếu có bảo đảm, trái phiếu không có bảo đảm,
trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có kèm theo
chứng quyền.
♦ Đối với chứng chỉ quỹ , việc chào bán chứng chỉ
quỹ ra công chúng bao gồm chào bán lần đầu và
chào bán thêm.

3.1 Khái niệm chào bán chứng
khoán ra công chúng:
♦ Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ

chức chào bán chứng khoán cho dưới một
trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp và không sử dụng
phương tiện thông tin đại chúng hoặc
Internet.