Tải bản đầy đủ
b. Nghĩa vụ của các cổ đơng:

b. Nghĩa vụ của các cổ đơng:

Tải bản đầy đủ

2.2.3 Quyền và nghĩa vụ của chủ
sở hữu trái phiếu
♦ Được chủ thể phát hành bảo đảm thanh toán

đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến
hạn.
♦ Được hưởng các lợi ích hợp pháp phát sinh từ trái
phiếu.
♦ Được dùng trái phiếu để bán, tặng, cho, để lại
thừa kế hoặc cầm cố, chiết khấu.
♦ Được miễn thuế thu nhập đối với khoản thu
nhập từ trái phiếu theo quy định của pháp luật.
♦ Thanh toán đủ số tiền mua trái phiếu cho tổ
chức phát hành.

2.3 Chứng chỉ quĩ đầu tư:
2.3.1 Khái niệm:
Theo khoản 4 điều 6 Luật chứng khoán :
« Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác
nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối
với một phần vốn góp của quỹ đại
chúng ».

2.3.2 Quyền và nghĩa vụ của chủ
thể
sở
hữu
chứng
chỉ
quỹ
đầu
tư:
a. Nhà đầu tư có các quyền sau đây:
♦ Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư- của quỹ đầu tư chứng
khoán tương ứng với tỷ lệ vốn góp;
Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc
thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán;
Yêu cầu công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát mua
lại chứng chỉ quỹ mở;
Khởi kiện công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc tổ
chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền và lợi ích
hợp pháp của mình;
Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư-;
Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ
quỹ đầu tư chứng khoán;
Các quyền khác quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng
khoán.

b. Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau
đây:
♦ Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu

tư;
♦ Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ;
♦ Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ quỹ
đầu tư chứng khoán.

2.4. Các loại chứng khoán khác.
♦ Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công

ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông
hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo điều kiện
đã được xác định .
♦ Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành
cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu
ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được
quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định
theo mức giá đã được xác định trước trong thời kỳ
nhất định.