Tải bản đầy đủ
3 Cơ cấu tổ chức:

3 Cơ cấu tổ chức:

Tải bản đầy đủ

5.4.2 Các tổ chức hành chính và sự nghiệp:
b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:
- Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng
khoán.
- Tạp chí Chứng khoán.

Chương 3
PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHÓAN
VÀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

NỘI DUNG CƠ BẢN
1. KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN:
2. PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI CHỨNG
KHOÁN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM.
3. ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHÀO
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG:
4. HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
CHỨNG KHOÁN.
5. CƠ CHẾ PHÁP LÝ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN
NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1.

KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN:

1.1 Khái niệm chứng khoán trong pháp
luật các nước:

Chứng khoán theo nghĩa nguyên thủy
là chứng thư, chứng từ thay thế tiền bạc
chi tiêu trong các chuyến hành trình nhiều
ngày.

Ngày nay, chứng khoán được hiểu là tờ
giấy làm bằng chứng, chứng nhận cho
người cầm giữ nó có những quyền nhất
định đối với một lọai tài sản nào đó.

1.1 Khái niệm chứng khoán trong pháp
luật các nước:
♦ Theo các nhà kinh tế học thì chứng khoán

là mọi sản phẩm tài chính có thể trao đổi,
chuyển nhượng được.

Góc độ pháp lý thì: Chứng khoán là
chứng thư pháp lý xác nhận quyền và lợi
ích hợp pháp của người sở hữu chứng
khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ
chức phát hành chứng khoán.

1.1 Khái niệm chứng khoán trong pháp
luật các nước:
♦ Pháp luật Mỹ : Chứng khoán là bất kỳ lợi ích,

hay công cụ thường được hiểu thông dụng là
"chứng khoán", hay bất cứ một chứng nhận lợi
ích hay sự tham gia, sự bảo đảm, hay quyền
đăng ký, quyền mua "chứng khoán".
♦ Pháp luật Nhật Bản: “Chứng chỉ hoặc những
văn bản được lưu hành hoặc ở vào tình huống
pháp lý khác cần thiết bảo vệ lợi ích của nhà
đầu tư sẽ được một cơ quan cuả chính phủ
chấp thuận và xem đó như là chứng khoán”

1.1 Khái niệm chứng khoán trong pháp
luật các nước:

Chứng khóan là phương tiện xác nhận
quyền và lợi ích hợp pháp của người
sở hữu chúng đối với tài sản hoặc
vốn của tổ chức phát hành chúng