Tải bản đầy đủ
3 Quyền và nghĩa vụ của TTGDCK, SGDCK:

3 Quyền và nghĩa vụ của TTGDCK, SGDCK:

Tải bản đầy đủ

4.3.2 Nghĩa vụ của SGKCK, TTGDCK
- Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường
được tiến hành công khai, công bằng, trật tự và hiệu quả.
- Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ
tài chính theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin.
- Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền trong công tác điều tra và phòng, chống các hành vi
vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến
thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư.
- Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trong trường
hợp SGDCK, TTGDCK gây thiệt hại cho thành viên giao dịch, trừ
trường hợp bất khả kháng.

4.4 Thành viên SGDCK, TTGDCK:
Thành viên của SGDCK, TTGDCK là các
CTCK được TTGD, SGDCK chấp thuận cho phép
giao dịch chứng khoán qua hệ thống giao dịch của
TTGDCK, SGDCK.
Điều kiện, thủ tục trở thành thành viên giao dịch
tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch
chứng khoán quy định tại Quy chế thành viên giao
dịch của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao
dịch chứng khoán.

V. UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:
5.1 Khái niệm:
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là tổ chức thuộc
Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng
Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
trực tiếp quản lý, giám sát
hoạt động chứng
khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt
động dịch vụ công thuộc lĩnh vực chứng khoán và
thị trường chứng khoán theo quy định của pháp
luật.

5.1 Khái niệm:
Theo Quyết định 63/2007/QĐ-TTg của Thụ tướng
Chính Phủ ban hành ngày 10/05/2007 Về việc quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính thì Ủy ban chứng
khoán nhà nước có các chức năng sau:
- quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường
chứng khoán;
- trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán
và thị trường chứng khoán;
- quản lý các hoạt động dịch vụ công thuộc lĩnh vực
chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của
pháp luật.