Tải bản đầy đủ
1 Khái niệm, chức năng:

1 Khái niệm, chức năng:

Tải bản đầy đủ

4.1.2 Hình thức sở hữu:
b. Hình thức CTCP.

Theo mô hình này, SGDCK sẽ được tổ chức theo
hình thức CTCP đặc biệt do các CTCK thành viên,
ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm tham gia sở
hữu với tư cách là cổ đông.
Tổ chức và hoạt động của SGDCK theo mô hình
này phải tuân theo luật công ty và hoạt động vì mục
tiêu lợi nhuận.
Mô hình này áp dụng ở Đức, Anh và Hồng
Kông.

4.1.2 Hình thức sở hữu:
b. Hình thức sở hữu nhà nước.
Theo mô hình này, Chính phủ hoặc một cơ quan của
Chính phủ sẽ đứng ra thành lập, quản lý và sở hữu một
phần hoặc toàn bộ vốn của SGDCK.
Hình thức sở hữu này có ưu điểm:
+ do không chạy theo mục tiêu lợi nhuận, bảo vệ
được quyền lợi các nhà đầu tư một cách công bằng.
+ Trong trường hợp cần thiết, nhà nước có thể can
thiệp kịp thời nhằm giữ cho thị trường hoạt động một
cách ổn định và lành mạnh.
Tuy nhiên, mô hình này cũng có hạn chế là thiếu tính
độc lập, cứng nhắc, chi phí lớn và kém hiệu quả.

4.1.2 Hình thức sở hữu:
Ở Việt Nam hiện nay thì:
-Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Hà
Nội là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức
theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp,
Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định
khác của pháp luật có liên quan.
-Tuy nhiên, SGDCKHCM có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao
dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành có
điều kiện niêm yết chứng khoán tại HCM; còn SGDCK Hà
Nội có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho
chứng khoán của tổ chức phát hành có điều kiện niêm yết
chứng khoán tại Hà Nội

4.1.3 Chức năng của Sở GDCK,
TTGDCK:
Dưới góc độ kinh tế, các nhà kinh tế cho rằng TTCK
có các chức năng sau:
- Việc thiết lập một thị trường giao dịch chứng
khoán có tổ chức, vận hành liên tục với các chứng
khoán được lựa chọn là một trog những chức năng
quan trọng nhất của SGDCK.
- Chức năng xác định giá cả công bằng.

4.1.3 Chức năng của Sở GDCK,
TTGDCK:
Theo khoản 3 điều 34 Luật chứng khoán ghi
nhận:”Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao
dịch chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát
hoạt động giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở
giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán”.

4.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở
GDCK, TTGDCK:
- Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng
khoán có Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban
kiểm soát.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Sở giao dịch
chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng
Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị,
sau khi có ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà
nước.
- Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc,
Phó Giám đốc và Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Sở
giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

4.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở
GDCK, TTGDCK:
* Cơ cấu tổ chức của SGDCK Tp.HCM:
HĐQT
5TV: 1CT, 1 Phó CT và 3 TV

Ban Giám đốc
1 TGĐ(Phó CT và 4 Phó TGĐ

Phòng ban chuyên môn

Ban Kiểm Soát

* Cơ cấu tổ chức của SGDCK Tp.HCM:
- Các Phòng, ban
+ Phòng quản lý và thẩm định niêm yết.
+ Phòng quản lý thành viên
+ Phòng giám sát giao dịch
+ Phòng thông tin thị trường
+ Phòng công nghệ thông tin
+ Phòng nghiên cứu và phát triển
+ Phòng tài chính - kế toán
- Phòng nhân sự và đào tạo
+ Phòng hợp tác quốc tế
+ Phòng hành chính tổng hợp
+ Phòng tiếp thị và quan hệ công chúng
+ Ban kiểm soát nội bộ.
+ Ban đấu giá cổ phần.