Tải bản đầy đủ
2 Các loại hình CTCK:

2 Các loại hình CTCK:

Tải bản đầy đủ

3.2 Các loại hình CTCK:
a. Mô hình các CTCK các nước:
Mô hình ngân hàng đa năng một phần là mô hình
mà các ngân hàng khi muốn kinh doanh chứng
khoán, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập công
ty độc lập riêng để kinh doanh các hoạt động này.

3.2 Các loại hình CTCK:
a. Mô hình các CTCK các nước:
Hai mô hình này có những ưu điểm và hạn chế sau:
Ưu điểm:
- Ngân hàng có thể kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ
đó giảm bớt rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán
chung và có khả năng chịu đựng được những biến động
của TTCK (vì trường vốn).
- Ngân hàng cũng tận dụng được những lợi thế về đội ngũ
nhân viên có chuyên môn trong lĩnh vực tiền tệ, có khả
năng phân tích, tính toán tốt và có số lượng vốn nhiều hơn
các chủ thể khác khi tham gia vào hoạt động kinh doanh
chứng khoán.

3.2 Các loại hình CTCK:
a. Mô hình các CTCK các nước:
Hạn chế:
- Khó phát triển được thị trường cổ phiếu vì các ngân hàng có
thể có xu hướng bảo thủ và thích hoạt động cho vay hơn là
bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
- Các ngân hàng cũng rất dễ gây lũng đoạn thị trường bởi họ
có vốn lớn.
- Bên cạnh đó, đối với mô hình ngân hàng kinh doanh đa năng,
vì không có sự phân biệt, tách bạch giữa hai loại hình kinh
doanh chứng khoán và tiền tệ nên có thể các biến động
trên TTCK có thể cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động
kinh doanh tiền tệ của ngân hàng.

3.2 Các loại hình CTCK:
a. Mô hình các CTCK các nước:
Mô hình CTCK chuyên doanh là mô hình mà hoạt
động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty
độc lập, chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng
khoán đảm nhận; các ngân hàng không được tham
gia kinh doanh chứng khoán.
Ưu điểm:
+ Mô hình này hạn chế được những rủi ro cho hệ
thống ngân hàng.
+ Tạo điều kiện cho TTCK phát triển hơn.
Mô hình này được áp dụng ở nhiều nước: Mỹ, Nhật
Bản, Cannada, Hàn Quốc…

3.2 Các loại hình CTCK:
b. Mô hình CTCK tại VN:
Theo khoản 1 điều 59 Luật chứng khoán thì :” CTCK,
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được
tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu
hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của
Luật doanh nghiệp”.
=> Theo qui định của pháp luật Việt Nam, mô hình
của CTCK gồm hai mô hình:
- CTCK là CTCP(chuyên doanh).
- CTCK là Cty TNHH ( công ty con) của các TCTD.

3.3 Điều kiện thành lập CTCK
 (1)Công ty chứng khoán có trụ sở làm việc, cơ sở vật
chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán theo
hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi
được Bộ Tài chính chấp thuận.
 (2) Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ là vốn thực
góp, tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của
pháp luật.
 (3)Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty chứng khoán phải
đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư
210/2012/TT-BTC.
 (4)Có tối thiểu ba (03) người hành nghề chứng khoán
cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép hoạt
động.
 (5) Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu công ty
chứng khoán theo qui định (điều 3 Thông tư 210/2012)

3.3 Điều kiện thành lập CTCK
(2) Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn
pháp định:
 Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;
 Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;
 Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng
Việt Nam;
 Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt
Nam.

 Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho
nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là
tổng số vốn pháp định tương ứng với từng
nghiệp vụ xin cấp phép.

3.4 Lãnh đạo, điều hành
Chương IV (điều 27 – 38) Thông tư 210/2012/TTTBTC.
Lưu ý:
- Nguyên tắc quản trị điều hành.
- Bộ máy quản trị, điều hành của CTCK dạng TNHH
1 TV.

-

Quản trị rủi ro.
Kiểm toán nội bộ.
Kiếm soát nội bộ.