Tải bản đầy đủ
5 Cơng ty đầu tư chứng khốn :

5 Cơng ty đầu tư chứng khốn :

Tải bản đầy đủ

 Cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng
khoán, Công ty đầu tư chứng khoán không có nghĩa vụ
mua lại cổ phiếu đã phát hành.
 Công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ chỉ được
chào bán cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư, trong đó
nhà đầu tư có tổ chức phải đầu tư tối thiểu 3 tỷ đồng và
cá nhân đầu tư tối thiểu 1 tỷ đồng.
 Công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ không
phải tuân thủ các quy định về hạn chế đầu tư như công
ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

 Công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn đầu tư hoặc
ủy thác cho một công ty quản lý quỹ quản lý hoặc thuê
công ty quản lý quỹ tư vấn đầu tư và tự mình thực hiện
giao dịch. Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán thuê
công ty quản lý quỹ quản lý vốn đầu tư thì Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng
giám đốc (nếu có), Chủ tịch Hội đồng quản trị và tối thiểu
2/3 thành viên Hội đồng quản trị của công ty đầu tư
chứng khoán phải độc lập với công ty quản lý quỹ.
 Công ty đầu tư chứng khoán nước ngoài hoặc quỹ đầu
tư chứng khoán nước ngoài dạng pháp nhân muốn đầu
tư vào Việt Nam phải ủy thác cho công ty quản lý quỹ
trong nước hoặc thành lập chi nhánh tại Việt Nam để
quản lý vốn đầu tư.

Hạn chế của công ty đầu tư đại chúng
Công ty quản lý quỹ không được sử dụng vốn và tài sản
của quỹ đầu tư chứng khoán để thực hiện các hoạt động
sau đây:
 Đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đại chúng đó
hoặc của một quỹ đầu tư khác;
 Đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá
mười lăm phần trăm tổng giá trị chứng khoán đang lưu
hành của tổ chức đó;
 Đầu tư quá hai mươi phần trăm tổng giá trị tài sản của
quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức
phát hành;
 Đầu tư quá mười phần trăm tổng giá trị tài sản của quỹ
đóng vào bất động sản; đầu tư vốn của quỹ mở vào bất
động sản;
 Đầu tư quá ba mươi phần trăm tổng giá trị tài sản của
quỹ đại chúng vào các công ty trong cùng một nhóm
công ty có quan hệ sở hữu với nhau;
 Cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.

Hạn chế của công ty đầu tư đại chúng
Ngoài ra, Công ty quản lý quỹ không được
phép vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ
đại chúng, trừ trường hợp vay ngắn hạn
để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹ
đại chúng. Tổng giá trị các khoản vay
ngắn hạn của quỹ đại chúng không được
quá năm phần trăm giá trị tài sản ròng của
quỹ đại chúng tại mọi thời điểm và thời
hạn vay tối đa là ba mươi ngày.

II. NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN :
2.1 Khái niệm :
- Đầu tư chứng khoán là việc một tổ chức, cá nhân dùng
một khoản vốn mua, bán các chứng khoán nhằm tìm kiếm
lợi nhuận.
- Chủ thể đầu tư chứng khoán là các tổ chức, cá nhân đã
sử dụng một lượng tài chính đầu tư vào chứng khoán.
+ Chủ thể này có thể là tổ chức, cá nhân.
+ Lượng tài chính đầu tư có thể là nhàn rỗi hay là lượng
tiền kinh doanh.
+ Việc đầu tư có thể được tiến hành thông qua mua, bán
trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc không qua sàn giao
dịch chứng khoán.

2.1 Khái niệm :
Theo khoản 10 điều 6 Luật chứng khoán
thì: «Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam
và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu
tư trên thị trường chứng khoán ».

2.2 Phân loại :
2.1.1 Dựa vào quốc tịch :
- Các tổ chức, cá nhân Việt Nam.
Các chủ thể này được phép mua, bán không hạn chế
số lượng chứng khoán trên TTCK.
- Các tổ chức, cá nhân nước ngoài :
Các chủ thể này không được phép tự do mua, bán các
loại chứng khoán theo ý định của họ mà họ chỉ được
mua, bán các loại chứng khoán trong một mức độ giới
hạn nhất định.