Tải bản đầy đủ
a. Cơng ty quản lý qũy:

a. Cơng ty quản lý qũy:

Tải bản đầy đủ

1.4.6 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia
vào quỹ đầu tư CK

b. Ngân hàng giám sát:
* Nghĩa vụ (tt) :
Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố
thông tin của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng
khoán theo quy định pháp luật;
- Báo cáo UBCKNN khi phát hiện công ty quản lý quỹ,
công ty đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân có liên
quan vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ;
-Định kỳ cùng công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng
khoán đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và hoạt
động giao dịch của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng
khoán;
* Quyền:
Được hưởng các khoản phí và thưởng quy định trong
Điều lệ quỹ

1.5 Công ty đầu tư chứng khoán :

Công ty đầu tư chứng khoán là một pháp
nhân được tổ chức dưới hình thức CTCP
nhằm thu hút của các nhà đầu tư để đầu tư
vào chứng khoán tìm kiếm lợi nhuận.

1.5 Công ty đầu tư chứng khoán :
Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức
dưới hình thức công ty cổ phần, bao gồm
các loại sau:
 Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là
công ty đầu tư chứng khoán chào bán cổ
phiếu ra công chúng;
 Công ty đầu tư chứng khoán phát hành
riêng lẻ.

 Cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng
khoán, Công ty đầu tư chứng khoán không có nghĩa vụ
mua lại cổ phiếu đã phát hành.
 Công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ chỉ được
chào bán cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư, trong đó
nhà đầu tư có tổ chức phải đầu tư tối thiểu 3 tỷ đồng và
cá nhân đầu tư tối thiểu 1 tỷ đồng.
 Công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ không
phải tuân thủ các quy định về hạn chế đầu tư như công
ty đầu tư chứng khoán đại chúng.