Tải bản đầy đủ
c. Ngân hàng giám sát

c. Ngân hàng giám sát

Tải bản đầy đủ

Yêu cầu khác
Để thực hiện việc giám sát hoạt động cho một
Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát phải
đảm bảo có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ.
Các nhân viên nghiệp vụ phải có các chứng chỉ
chuyên môn về chứng khoán như sau:
 Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường
chứng khoán;
 Chứng chỉ Luật áp dụng trong ngành chứng
khoán.

Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ
đối với Quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán
 Công ty quản lý quỹ đề nghị chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình
đối với Quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán theo các quy định của
Điều lệ quỹ, Điều lệ Công ty đầu tư chứng khoán và đã được Đại
hội nhà đầu tư hoặc Đại hội thành viên quỹ hoặc Đại hội đồng cổ
đông chấp thuận;
 Theo đề nghị của Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký hoặc Ban
đại diện Quỹ, Hội đồng quản trị Công ty đầu tư chứng khoán và đã
được Đại hội nhà đầu tư hoặc Đại hội thành viên hoặc Đại hội đồng
cổ đông chấp thuận;
 Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;
 Tự nguyện chấm dứt hoạt động;
 Quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán hết thời gian hoạt động;
 Công ty quản lý quỹ sáp nhập hoặc hợp nhất với một Công ty quản
lý quỹ khác và đã hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với
Quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán cho Công ty quản lý quỹ mới
hình thành sau khi sáp nhập hoặc hợp nhất đã được cấp Giấy phép
thành lập và hoạt động.

1.4.6 Quyền và nghĩa vụ của các chủ
thể tham gia vào quỹ đầu tư CK
a. Công ty quản lý qũy:
* Quyền :
- Được hưởng các khoản phí và thưởng quy định
trong Điều lệ quỹ; không được thu, chi trái với
quy định của Điều lệ Quỹ.
- Được hoạt động tư vấn tài chính và tư vấn đầu
tư chứng khoán.

a. Công ty quản lý qũy:
*Nghĩa vụ :
- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những
xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan.
-Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng;
cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.
-Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty.
-Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp
nhận rủi ro của khách hàng; bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của công ty
cho khách hàng phải phù hợp với khách hàng đó.
-Tuân thủ các quy định bảo đảm vốn khả dụng theo quy định của Bộ Tài chính.
-Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán
tại công ty hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu
tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên trong công ty.
-Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu
chứng khoán và cho khách hàng vay CK để bán theo quy định của BTC.
-Tuân thủ các quy định của BTC về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
-Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định
của pháp luật.
-Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

1.4.6 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia
vào quỹ đầu tư CK
b. Ngân hàng giám sát:
* Nghĩa vụ :
- Thực hiện lưu ký tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư
chứng khoán; quản lý tách biệt tài sản của quỹ đại chúng, công ty
đầu tư chứng khoán và các tài sản khác của ngân hàng giám sát;
- Giám sát để bảo đảm công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đại chúng,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán quản
lý tài sản của công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ
quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán;
- Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền,
chứng khoán liên quan đến hoạt động của quỹ đại chúng, công ty
đầu tư chứng khoán theo yêu cầu hợp pháp của công ty quản lý
quỹ hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầu tư chứng
khoán;
- Xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng
khoán lập có liên quan đến quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng
khoán;

1.4.6 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia
vào quỹ đầu tư CK

b. Ngân hàng giám sát:
* Nghĩa vụ (tt) :
Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố
thông tin của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng
khoán theo quy định pháp luật;
- Báo cáo UBCKNN khi phát hiện công ty quản lý quỹ,
công ty đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân có liên
quan vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ;
-Định kỳ cùng công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng
khoán đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và hoạt
động giao dịch của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng
khoán;
* Quyền:
Được hưởng các khoản phí và thưởng quy định trong
Điều lệ quỹ