Tải bản đầy đủ
b. Cơng ty quản lý quỹ

b. Cơng ty quản lý quỹ

Tải bản đầy đủ

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ
4. Có tối thiểu 2 thành viên sáng lập là tổ chức.
Một trong đó phải là DN BH, NHTM, CT tài chính
hoặc CTCK. Thành viên sáng lập là tổ chức góp
tối thiểu 65% vốn điều lệ, thành viên là DN BH,
NHTM, CT tài chính hoặc CTCK phải có chiếm
tối thiểu 30% vốn điều lệ.

Công ty quản lý quỹ không được:
 Sử dụng tài sản của Quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán
do mình quản lý để đầu tư vào chính Quỹ, Công ty đầu
tư chứng khoán đó;
 Sử dụng tài sản của Quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán
do mình quản lý để đầu tư vào các Quỹ đại chúng, Công
ty đầu tư chứng khoán đại chúng khác do mình quản lý;
 Sử dụng tài sản của Quỹ đại chúng, Công ty đầu tư
chứng khoán đại chúng để đầu tư vào các Quỹ đầu tư,
Công ty đầu tư chứng khoán khác do mình quản lý;
 Sử dụng tài sản của Công ty, tài sản ủy thác theo danh
mục đầu tư do mình quản lý để đầu tư vào các Quỹ đại
chúng, Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thành lập
theo pháp luật Việt Nam do mình quản lý.

c. Ngân hàng giám sát
 Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương
mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động lưu ký chứng khoán có chức năng
thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát
việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư
chứng khoán.

Yêu cầu đối với ngân hàng giám sát
 Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt
với Công ty quản lý quỹ, Quỹ mà ngân hàng cung cấp
dịch vụ giám sát. Ngân hàng giám sát không được có
quan hệ tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc
cho vay với Công ty quản lý quỹ và ngược lại.
 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc
hoặc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và nhân viên
trực tiếp làm nhiệm vụ bảo quản tài sản Quỹ và giám sát
hoạt động quản lý quỹ (sau đây gọi tắt là nhân viên
nghiệp vụ) không được là người có liên quan hoặc tham
gia điều hành, quản trị Công ty quản lý quỹ hoặc có
quan hệ sở hữu, tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần,
vay hoặc cho vay với Công ty quản lý quỹ và ngược lại.
 Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, Giám
đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc và nhân viên nghiệp vụ không được là các đối
tác trong các giao dịch tài sản của Quỹ.

Yêu cầu khác
Để thực hiện việc giám sát hoạt động cho một
Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát phải
đảm bảo có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ.
Các nhân viên nghiệp vụ phải có các chứng chỉ
chuyên môn về chứng khoán như sau:
 Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường
chứng khoán;
 Chứng chỉ Luật áp dụng trong ngành chứng
khoán.