Tải bản đầy đủ
4 Quĩ đầu tư chứng khốn:

4 Quĩ đầu tư chứng khốn:

Tải bản đầy đủ

1.4 Quĩ đầu tư chứng khoán:
1.4.1 Khái niệm:
Theo 27 điều 6 Luật chứng khoán thì:”Quỹ đầu tư
chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà
đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào
chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả
bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền
kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư
của quỹ”

1.4 Quĩ đầu tư chứng khoán:
1.4.1 Khái niệm:
* Lợi ích của những nhà đầu tư khi thực hiện đầu
tư vào TTCK thông qua quỹ đầu tư :
- Đa dạng hóa được danh mục đầu tư và giảm thiểu
rủi ro.
- Quỹ được quản lý chuyên nghiệp.
- Chi phí hoạt động thấp.

1.4 Quĩ đầu tư chứng khoán:
1.4.2 Vai trò của Quỹ đầu tư chứng khoán trên
TTCK :
- Góp phần huy động vốn cho việc phát triển nền kinh
tế nói chung và góp phần vào sự phát triển của TTCK
sơ cấp.
- Góp phần vào việc ổn định TTCK thứ cấp.
- Tạo phương thức huy động vốn đa dạng qua TTCK.
- Xã hội hóa hoạt động đầu tư chứng khoán.

1.4.3 Phân loại:
a. Dựa vào sự giới hạn số lượng thành viên tham gia:
* Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào
bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.
Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra
công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra
công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.
* Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên
tham gia góp vốn không vượt quá một số lượng nhất định
và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân.
Ở Việt Nam, theo khoản 29 điều 6 Luật chứng khoán
thì : « Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số
thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi
thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân”.

1.4.3 Phân loại:
b. Dựa vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ
đầu tư :
- Quỹ đầu tư dạng công ty.
- Quỹ đầu tư dạng hợp đồng.

1.4.3 Phân loại:
* Quỹ đầu tư dạng công ty:
- Quỹ đầu tư là một pháp nhân đầy đủ, tức là một công ty được
hình thành theo qui định của pháp luật từng nước và cơ quan
quản lý cao nhất là hội đồng quản trị quỹ.
- Trong mô hình này, quỹ đầu tư có dạng giống như CTCP, các
nhà đầu tư là cổ đông và khi họp đại hội các nhà đầu tư họ có
thể tiến hành bầu ra HĐQT quỹ để tiến hành quản trị quỹ.
- HĐQT quỹ có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động của quỹ,
lựa chọn các công ty quản lý quỹ và ngân hàng bảo quản (ngân
hàng giám sát) để giám sát hoạt động đầu tư của công ty quản
lý quỹ, hằng năm xem xét lại hoặc từ chối các hợp đồng với
các công ty quản lý quỹ, các ngân hàng giám sát nếu như họ
hoạt động không hết trách nhiệm hoạt quản lý quỹ kém hiệu
quả.

1.4.3 Phân loại:
* Quỹ đầu tư dạng hợp đồng là mô hình quỹ tín thác đầu tư.
- Quỹ đầu tư không có tư cách pháp nhân. Quỹ này hoàn toàn chỉ là một
lượng tiền nhất định do các nhà đầu tư đóng góp đề hình thành nên quỹ.
-Các nhà đầu tư là những người góp vốn đầu tư để ủy thác việc đầu tư
cho công ty quản lý quỹ đầu tư dưới sự giám sát của ngân hàng bảo quản
(ngân hàng giám sát).
- Việc góp vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong mô hình này được thể
hiện bằng việc họ mua các chứng chỉ đầu tư do các công quản lý quỹ
thay mặt quỹ phát hành.
-Các nhà đầu tư trong mô hình này không phải là cổ đông như mô hình
quỹ dạng công ty mà họ chỉ đơn thuần là những người đóng góp vốn và
thụ hưởng kết quả đầu tư từ hoạt động đầu tư của các công ty quản lý
quỹ.
- Quỹ đầu tư dạng công ty tồn tại tại các nước : Anh, Nhật Bản, Hàn
Quốc.

1.4.4 Các chủ thể tham gia vào hoạt động của Quỹ đầu tư
chứng khoán:

NHÀ
ĐẦU


QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

1.4.4 Các chủ thể tham gia vào hoạt động
của Quỹ đầu tư chứng khoán:

Quỹ đầu tư dạng công ty có thể tiến hành
theo 2 cách:
 Đầu tư thông qua công ty quản lý quỹ và
nhờ NH gíam sát.
 Trực tiếp tiến hành đầu tư.

a. Quỹ đầu tư chứng khoán
 Theo pháp luật VN, khoản 27, điều 6, Luật CK
thì:Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành
từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi
nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các
dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản,
trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát
hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của
quỹ.
=> Quỹ đầu tư chứng khoán không có tư cách
pháp nhân.
Phân loại quỹ đầu tư theo pháp luật VN:
 Quỹ đầu tư đại chúng và quỹ đầu tư thành viên

Phân loại quỹ đầu tư theo pháp luật VN:

Quỹ đầu tư chứng khoán gồm:
 Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng
khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ
ra công chúng.
 Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng
khoán có số thành viên tham gia góp vốn
không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ
bao gồm thành viên là pháp nhân.