Tải bản đầy đủ
4 Nguồn luật điều chỉnh của pháp luật về thị trường chứng khốn:

4 Nguồn luật điều chỉnh của pháp luật về thị trường chứng khốn:

Tải bản đầy đủ

Nội dung
I.
II.
III.

IV.

V.

CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG
KHOÁN
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
CTCK – THÀNH VIÊN TTGDCK,
SGDCK
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN – SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Bao gồm:
-Chính phủ;
- Chính quyền địa phương;
- Các loại hình doanh nghiệp được phép phát hành
chứng khoán;
- Quỹ đầu tư.

1.1 Chính phủ
Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán nợ,
do Chính phủ phát hành, có thời hạn, có mệnh giá,
có lãi, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối
với người sở hữu trái phiếu.

1.1 Chính phủ
- Các loại chứng khóan Chính phủ phát hành là trái phiếu: Tín
phiếu Kho bạc; Trái phiếu Kho bạc; Trái phiếu công trình
trung ương; Trái phiếu đầu tư; Trái phiếu ngoại tệ ; công trái
xây dựng Tổ quốc.
- Cách thức phát hành: Chính phủ giao cho Bộ Tài chính,
KBNN phát hành hoặc Bộ Tài chính sẽ ủy thác cho NHNN,
các Ngân hàng thương mại nhà nước tiến hành việc phát hành
trái phiếu Chính phủ này.
- Mục đích của việc phát hành là để huy động vốn bù đắp thiếu
hụt của ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách nhà nước
hàng năm; huy động vốn cho các dự án thuộc nguồn vốn đầu
tư của ngân sách trung ương, đã ghi trong kế hoạch nhưng
chưa được bố trí vốn ngân sách trong năm hoặc nhằm huy
động vốn để đầu tư theo chính sách.