Tải bản đầy đủ
3 Vai trò của TTCK trong nền kinh tế thị trường:

3 Vai trò của TTCK trong nền kinh tế thị trường:

Tải bản đầy đủ

1.3 Vai trò của TTCK trong nền kinh tế
thị trường:
c. Tạo tính thanh khỏan cho chứng khóan:

+ Có TTCK thì chứng khóan mới có thể
mua đi, bán lại khi cần.

+ Có tính thanh khỏan và tính thanh khỏan
cao thì sẽ nên sức hấp dẫn cho nhà đầu tư.

+ Nếu không có TT thì hàng hóa sẽ bán,
mua ở đâu? Việc hình thành nên thị trường sẽ
tạo điều kiện cho hàng hóa có thể được tiến
hành mua, bán dễ dàng.

1.3 Vai trò của TTCK trong nền kinh tế
thị trường:
• d. TTCK tạo nên kênh giao lưu vốn trong và
ngòai nước:

Nhà đầu tư trong nước có thể mua CK
nước ngòai và người nước ngòai có thể mua
CK trong nước.
• e. TTCK là phong vũ biểu của nền kinh tế:

+ TTCK thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho nền
kinh tế thu hút được vốn và có những bước
phát triển thuận lợi.

+ Nền kinh tế kém sôi động, không thuận
lợi phát triển thì chứng khoán cũng kém sức
hấp dẫn và họat động của TTCK cũng không
thể thu hút được nhà đầu tư.

II. PHÁP LUẬT VỀ TTCK.
2.1 Sự cần thiết phải ban hành pháp luật về
thị trường chứng khoán ở Việt Nam:
• Tạo cơ sở pháp lý để hình thành nên các hàng
hóa cần thiết cho TTCK;
• Tạo cơ sở pháp lý để hình thành nên TTCK:
• Tạo cơ sở pháp lý cho các họat động và vận
hành của TTCK.
=> khái niệm:
• PL về TTCK là tổng hợp các qui phạm pháp
luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hành
nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
trong quá trình phát hành CK và vận hành của
TTCK

2.2.Quan hệ pháp luật chứng
khoán và TTCK:
• Quan hệ pháp luật CK và TTCK là những
quan hệ xã hội phát sinh trong qúa trình
tạo hàng hóa cho TTCK và vận hành của
TTCK.
• Quan hệ phát sinh trong quá trình tạo
hàng hóa cho TTCK.
• Quan hệ phát sinh trong quá trình vận
hành TTCK.

2.2 Quan hệ pháp luật CK và
TTCK:
a. Chủ thể:
- Chủ thể phát hành:
• Chính quyền Trung ương và chính quyền
địa phương:
• Doanh nghiệp: CTCP, CTy TNHH
• Quỹ đầu tư chứng khóan;