Tải bản đầy đủ
Thành viên của Trung tâm lưu ký

Thành viên của Trung tâm lưu ký

Tải bản đầy đủ

4.2 Hoạt động đăng ký chứng khoán
Các loại chứng khoán sau đây phải thực hiện đăng
ký tại TTLKCK:
♦ Chứng khoán của các công ty đại chúng, tổ chức
niêm yết.
♦ Trái phiếu chính phủ niêm yết trên TTGDCK hoặc
SGDCK.
♦ Trái phiếu của các tổ chức kinh tế, của chính
quyền địa phương niêm yết trên TTGDCK hoặc
SGDCK.
♦ Chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên SGDCK.
♦ Các loại chứng khoán khác phải đăng ký tại
TTLKCK trên cơ sở thoả thuận giữa TTLKCK và
tổ chức phát hành.

4.2 Hoạt động đăng ký chứng khoán (tt)
Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký các thông tin
sau về chứng khoán tại TTLKCK:
♦ Thông tin về tổ chức phát hành chứng khoán.
♦ Thông tin về chứng khoán phát hành.
♦ Thông tin về danh sách người sở hữu chứng
khoán.
Đối tượng nộp hồ sơ đăng ký:
♦ Tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết làm
thủ tục đăng ký chứng khoán trực tiếp với
TTLKCK.
♦ Công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký chứng
khoán thông qua thành viên lưu ký là công ty
chứng khoán.

4.3 Hoạt động lưu ký chứng khoán
♦ “Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo

quản, chuyển giao chứng khoán cho khách
hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên
quan đến sở hữu chứng
♦ Đây là trách nhiệm cũng như quyền lợi của nhà
đầu tư vì
+ Nếu CK chưa lưu ký thì không thể tiến hành giao
dịch trên SGDCK, TTGDCK.
+ Người mua an tâm rằng CK mua là thật
+ Lưu ký sẽ làm giảm rủi ro cho nhà đầu tư
♦ Các chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao
dịch tại TTGDCK phải được lưu ký tập trung
tại TTLKCK

4.3 Hoạt động lưu ký chứng khoán (tt)
♦ Tuy vậy, hệ thống lưu ký của chúng ta là hệ thống lưu

ký 2 cấp. Các nhà đầu tư lưu ký tại các thành viên lưu
ký, các thành viên lưu ký lại tái lưu ký với TTLKCK.
♦ Đối với khách hàng của thành viên lưu ký:
- Để lưu ký CK, khách hàng phải ký hợp đồng mở tài khoản
lưu ký CK với thành viên lưu ký.
Và Thành viên lưu ký phải quản lý tài khoản lưu ký
CK của khách hàng theo nguyên tắc:Tài khoản lưu ký
CK của khách hàng phải tách biệt với tài khoản lưu ký
CK của chính thành viên lưu ký; không được sử dụng
CK trong tài khoản lưu ký CK của khách hàng vì lợi
ích của bên thứ ba hoặc vì lợi ích của chính thành viên
lưu ký
♦ Đối với khách hàng của TTLKCK: Sau khi nhận lưu
ký của nhà đầu tư, thành viên lưu ký lại đem chứng
khoán tái lưu ký tại TTLKCK

4.3 Hoạt động lưu ký chứng khoán(tt)
♦ Hiện nay hoạt động lưu ký chứng khoán gồm:

- Ký gửi chứng khoán
- Rút chứng khoán
- Cầm cố chứng khoán:
Hoạt động này giúp tăng tính thanh khoản của CK, tạo cơ
hội cho nhà đầu tư. Việc cầm cố chứng khoán phải thực
hiện nguyên tắc sau:
♦ Việc cầm cố chứng khoán lưu ký tập trung tại
TTLKCK phải thực hiện thông qua các Hợp đồng cầm
cố có đăng ký giao dịch bảo đảm tại TTLKCK.
♦ Việc uỷ quyền của bên cầm cố và bên nhận cầm cố cho
thành viên lưu ký với tư cách là bên thứ ba quản lý
chứng khoán cầm cố được thực hiện theo quy định
trong hợp đồng cầm cố chứng khoán giữa các bên.
♦ Việc cầm cố chứng khoán của người đầu tư được thực
hiện tại các thành viên lưu ký.

4.4 Hoạt động bù trừ, thanh toán
♦ Hoạt động này nhằm hoàn tất quá trình giao dịch
chứng khoán nghĩa là sẽ chuyển ti ền vào tài khoản
người bán, chuyển CK vào tài khoản người mua
Hệ thống bù trừ và thanh toán của chúng ta cũng là hệ
thống 2 cấp
+ Thanh toán bù trừ giữa các thành viên lưu ký với
TTLKCK:
Thực hiện theo phương thức bù trừ đa phương
Bù trừ đa phương là phương thức bù trừ các giao dịch
chứng khoán được khớp trong cùng ngày giữa nhiều
bên tham gia giao dịch đối với một loại chứng khoán,
từ đó đưa ra kết quả ròng bằng tiền và chứng khoán
phải thanh toán của mỗi bên.
Quá trình này được tiến hành tại Ngân hàng thanh toán

MUA
BÁN
Loại CK KL CK Giá
Thành tiền
Loại CK KL CK Giá
Thành tiền
SAM
2 000 19 800 39 600 000 SAM
2 100 19 500
40 950 000
SAM
1 500 19 700 29 550 000 SAM
2 500 19 700
49 250 000
SAM
2 000 19 700 39 400 000 SAM
800 19 800
15 840 000
SAM
1 800 19 500 35 100 000 SAM
500 19 600
9 800 000
SAM
1 500 19 600 29 400 000
5 900
115 840 000
Tổng cộng
8800
173050000

CTCK :
* Được nhận: 2.900 CP
* Phải nộp: 57 210 000 đồng

4.4 Hoạt động bù trừ, thanh toán (tt)
♦ Bù trừ, thanh toán tại thành viên lưu ký: Dựa vào kết

quả giao dịch thành viên lưu ký tiến hành chuyển tiền
vào tài khoản người bán, chuyển CK vào tài khoản
người mua.
♦ Các hoạt động này phải tuân theo các nguyên tắc:
- Việc thanh toán các giao dịch CK phải tuân thủ các
nguyên tắc giao CK đồng thời với thanh toán tiền
- Việc thanh toán các giao dịch CK phải phù hợp với số
lượng CK và tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.
-Việc thanh toán tiền phải thực hiện bằng hình thức
chuyển khoản thông qua hệ thống tài khoản của thành
viên lưu ký và TTLKCK mở tại Ngân hàng thanh toán.
- Việc thanh toán tiền phải thực hiện bằng hình thức
chuyển khoản thông qua hệ thống tài khoản CK giao
dịch, tài khoản bù trừ thanh toán chứng khoán đã giao
dịch của thành viên lưu ký mở tại TTLKCK.

4.4 Hoạt động bù trừ, thanh toán (tt)
Quỹ hỗ trợ thanh toán:
♦ Quỹ hỗ trợ thanh toán là quỹ được hình thành
từ các khoản đóng góp bằng tiền của các thành
viên lưu ký và được sử dụng để thực hiện thanh
toán tiền thay cho thành viên lưu ký trong
trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng
thanh toán tiền khi thực hiện các giao dịch.
♦ TTLKCK có trách nhiệm quản lý Quỹ hỗ trợ
thanh toán để hỗ trợ kịp thời cho thành viên lưu ký
trong trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng
thanh toán tiền.
♦ Chức năng của quỹ nhằm hỗ trợ các thành viê n
lưu ký khi thành viê n lâm vào tình trạng mất khả
năng chi trả tiền mặt tạm thời.