Tải bản đầy đủ
Quy trình thực hiện phương thức khớp lệnh:

Quy trình thực hiện phương thức khớp lệnh:

Tải bản đầy đủ

Quy trình thực hiện phương thức
khớp lệnh:
♦ Bước 4: Xác

nhận giao dịch và
tiến hành thanh
toán tiền, chứng
khoán

Quy trình thực hiện phương thức
thoả thuận
♦ Bước 1: Nhà đầu tư tiến hành mở tài

khoản.
♦ Bước 2: Đặt lệnh mua, bán.
♦ Bước 3: Thông báo tìm đối tác:
♦ Bước 4: Thoả thuận giá, số lượng, và tiến
hành nhập vào hệ thống
♦ Bước 5: Xác nhận giao dịch và tiến hành
thanh toán tiền, chứng khoán

3.6 Các loại giao dịch khác
a.

Giao dịch lô lẻ
Giao dịch lô lẻ là các giao dịch có
khối lượng nhỏ hơn một đơn vị giao dịch
(1-9 CP,TP) (tuỳ từng thời điểm)
b.
Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Giao dịch cổ phiếu quỹ là giao dịch
của tổ chức niêm yết muốn mua lại cổ
phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu
quỹ.

Lưu ý:
♦ Tổ chức niêm yết không được phép thực hiện giao dịch cổ
phiếu quỹ vào ngày thực hiện quyết định của Hội đồng
quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn, hoặc tách,
gộp cổ phiếu.
Tổ chức niêm yết được mua lại không quá 30% tổng vốn
cổ phần và phải đảm bảo khả năng thanh toán nợ và các
nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Chỉ được phép đặt lệnh mua/bán CP quỹ với khối lượng
>= 3% và <= 5% tổng khối lượng xin phép trong đơn.
Tổ chức niêm yết có nghĩa vụ thực hiện hết khối lượng
giao dịch cổ phiếu quỹ đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể
từ ngày được UBCKNN chấp thuận.
Tổ chức niêm yết không được phép thực hiện bán lại cổ
phiếu quỹ trong vòng 06 tháng kể từ lần mua lại gần nhất.

c. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
♦ Giao dịch cổ phiếu nội bộ là giao dịch chính cổ

phiếu niêm yết của các thành viên Hội đồng
quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thành
viên Ban Kiểm soát của tổ chức niêm yết và
người có liên quan.
♦ Để đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền và lợI ích
hợp pháp của các nhà đầu tư, PL buộc các cá nhân
khi có ý định tiến hành giao dịch thì phải báo cáo
bằng văn bản cho TTGDCK biết ít nhất 10 ngày
trước khi tiến hành giao dịch và khi có kết quả
trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn tất giao dịch,
người thực hiện giao dịch phải báo cáo bằng văn
bản cho TTGDCK biết và quản lý sự thay đổi này