Tải bản đầy đủ
*. Lệnh Giao dịch tại mức giá khớp lệnh (áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa - ATO)

*. Lệnh Giao dịch tại mức giá khớp lệnh (áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa - ATO)

Tải bản đầy đủ

3.1.4 Đơn vị giao dịch (trading
unit)
♦ Đơn vị giao dịch (trading unit) là khối lượng

chứng khoán tối thiểu trong một lệnh mua, bán
của nhà đầu tư.
♦ Lô lẻ: là số lượng chứng khoán chưa đạt đến
mức đơn vị giao dịch (10: HCM; 100: HN).
♦ Lô chẳn: là số lượng chứng khoán bằng hoặc là
bội số chẵn của đơn vị giao dịch và phải nhỏ
hơn 20.000 CP, CCquỹ (HCM); 5.000 CP, CCQ
(HN)
♦ Lô lớn: là số lượng chứng khoán >= 20.000 CP,
CCQ (HCM); 5.000(HN)

3.1.5 Đơn vị yết giá và biên độ dao động giá:
♦ Đơn vị yết giá là đơn vị tối thiểu được tính cho

mức giá của chứng khoán trong giao dịch
chứng khoán .
♦ Biên độ dao động giá : là giới hạn dao động giá
chứng khoán qui định trong ngày giao dịch
được tính theo tỷ lệ phần trăm so v ới giá tham
chiếu
♦ Giá tối đa = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu
x biên độ dao động giá)
♦ Giá tối thiểu = Giá tham chiếu - (Giá tham
chiếu x biên độ dao động giá)

3.1.6 Nguyên tắc khớp l ệnh:


Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh
mua và lệnh bán chứng khoán theo nguyên tắc
ưu tiên về giá và thời gian như sau:
– Ưu tiên về giá:
+ Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực
hiện trước;
+ Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên
thực hiện trước;
– Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh
mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh
nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu
tiên thực hiện trước.

3.2 Phương thức giao dịch:
Ở VN hiện nay đang áp dụng 2 phương thức
giao dịch chính là:
• Phương thức giao dịch khớp lệnh ( định kỳ
và liên tục).
• Phương thức giao dịch thoả thuận

3.2 Phương thức giao dịch:Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch
được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so
khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán của
khách hàng tại một thời điểm xác định. Nguyên
tắc xác định giá thực hiện trong phương thức
khớp lệnh định kỳ như sau:
(i) Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng
giao dịch lớn nhất;
(ii) Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn tiết i nêu
trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực
hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;
(iii) Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa mãn tiết ii
nêu trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

3.2 Phương thức giao dịch:
♦ Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch

được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so
khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay
khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
♦ Phương thức thoả thuận: Là phương thức giao
dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với
nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện
giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ
thống giao dịch để ghi nhận.

3.2 Phương thức giao dịch:
Loại chứng khoán

Khớp lệnh

Thỏa thuận

Cổ phiếu

x

x

Chứng chỉ quỹ

x

x

Trái phiếu

X

3.3 Thời gian giao dịch
♦ Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các

ngày nghỉ theo quy định.
♦ Thời gian giao dịch trong ngày:
– Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:

• T1: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
Từ 8h30 – 9h00.
• T2: Khớp lệnh liên tục.( Market Open): 9h00-10h15
• T3 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
Từ 10h15-10h30
• T4: Giao dịch thỏa thuận. ( Market Closed- runoff
begins) 10h30-11h00
• T5: Đóng cửa (Market runoff ending)

– Trái phiếu:
• Từ T1 – T6 : giao dịch thỏa thuận từ 8h30 đến
11h00

3.4 Đơn vị yết giá:
♦ Đối với giao dịch khớp lệnh:

Đơn vị yết giá:
♦ Mức giá
Đơn vị yết giá
≤ 49.900
100 đồng
50.000 - 99.500
500 đồng
≥ 100.000
1.000 đồng
♦ Đối với giao dịch thỏa thuận: đống có đơn
vị yết giá.

3.5 Khối lượng giao dịch:
♦ Giao dịch lô lẻ:
♦ Đơn vị Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao

dịch: từ 01 đến 09 đơn vị. (tuỳ từng thời điểm)
Công ty chứng khoán mua trực tiếp từ khách hàng theo giá
thoả thuận.
Giao dịch lô chẵn:
Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: từ 10
đến 19.990 đơn vị. (tuỳ từng thời điểm)
Hình thức giao dịch này được thực hiện theo các phương
thức: khớp lệnh định kỳ; khớp lênh liên tục.
Giao dịch thoả thuận:
Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ qũy đầu tư giao dịch:
≥20.000 đơn vị.
Giao dịch trái phiếu giao dịch
Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua hệ
thống giao dịch tuân theo quy định về biên độ dao động
giá.

Công ty chứng khoán.....

 
PHIẾU LỆNH MUA/
BÁN CHỨNG KHOÁN

 
 

Tên chủ tài khoản:
CMT/số hộ chiếu:
Tên người được uỷ quyền:
CMT/số hộ chiếu:
Số tài khoản:

Số
Số
 

M ã CK

Số
lượng

Giá

Số hiệu
lệnh

Thời gian
nhận lệnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
 

 

 

 

 
Ngà y .... tháng .... năm .....
Trưởng phòng giao dịch
Khách hàng

Nhân viên nhận lệnh