Tải bản đầy đủ
Phương thức giao dịch khớp lệnh

Phương thức giao dịch khớp lệnh

Tải bản đầy đủ

Lệnh mua
Tg

Lệnh bán

CK

KL mua

KL

Giá

REE

2600

2600

9:10 23600

REE

6600

4000

REE

8100

REE

Giá

Tg

KL

KL bán

CK

23100 9:24 2700

2700

REE

9:25 23600

23300 9:21 4500

7200

REE

1500

9:02 23500

23300 9:26 3500

10700

REE

12900

4800

9:17 23500

23400 9:04 2200

12900

REE

REE

15000

2100

9:03 23400

23400 9:23 2100

15000

REE

REE

18100

3100

9:20 23400

23500 9:11 2700

17700

REE

REE

20500

2400

9:27 23300

23600 9:20 1800

19500

REE

REE

21500

1000

9:05 23100

23600 9:28 2600

22100

REE

Ưu thế của phương thức khớp
lệnh và phương thức khớp giá
♦ Quá trình xác lập giá của phương thức khớp

lệnh được thực hiện thông qua hệ thống máy
tính với những cơ chế đã được xác lập sẵn mà
không cần nhà tạo giá
♦ Thông tin trên thị trường sẽ được công bố công
khai và mọi nhà đầu tư đều có quyền bình đẳng
trong việc tiếp cập thông tin
♦ Cách thức thực hiện nhanh chóng, hiệu quả cả
về quản lý lẫn chi phí thực hiện

3.1.2 Lệnh giao dịch:

♦ Lệnh giao dịch là mệnh lệnh của nhà đầu tư ra
lệnh cho CTCK thực hiện việc mua, bán chứng
khoán cho mình trên thị trường chứng khoán
thông qua phiếu lệnh.
Lệnh giới hạn (limit order): là loại lệnh giao dịch mà
trong đó người đặt lệnh chỉ ra mức giá giới hạn đối
với việc thực hiện giao dịch.
Lệnh thị trường (market order): là loại lệnh mà
nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận thực hiện việc mua,
bán theo mức giá thị trường hoặc mức giá tốt nhất
hiện có trên thị trường
Lệnh dừng(stop order):là loại lệnh mà nhà đầu tư cần
phải xác định mức giá dừng
Lệnh giới hạn dừng(stop limit order):là loại lệnh nhà
đầu tư phảI xác định cụ thể hai mức giá: giá dừng và
giá giớI hạn

3.1.2 Lệnh giao dịch:
Ở SGDCK HCM, có các lệnh giao dịch sau:
- Lệnh giới hạn:
- Lệnh thị trường (viết tắt là MP):
- Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác
định giá mở cửa (viết tắt là ATO):
- Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác
định giá đóng cửa (viết tắt là ATC):

* Lệnh giới hạn (LO)
(áp trong khớp lệnh định kỳ và liên tục)
♦ Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một

mức giá xác định hoặc tốt hơn
♦ Hiệu lực của lệnh:kể từ khi lệnh được nhập vào
hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày
giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ