Tải bản đầy đủ
* Huỷ bỏ chào bán CK ra cơng chúng

* Huỷ bỏ chào bán CK ra cơng chúng

Tải bản đầy đủ

IV. CHÀO BÁN CHỨNG
KHOÁN RIÊNG LẺ:
4.1. Khái niệm chào bán chứng khoán
riêng lẻ:
Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ
chức chào bán chứng khoán cho dưới một
trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp và không sử dụng
phương tiện thông tin đại chúng hoặc
Internet

IV. CHÀO BÁN CHƯNG
KHOÁN RIÊNG LẺ:
4.2. Phân loại:
♦ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ
phần chưa đại chúng
♦ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại
chúng
♦ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi từ
công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty
cổ phần

IV. CHÀO BÁN CHƯNG
KHOÁN RIÊNG LẺ:
4.3. Điều kiện và hồ sơ chào bán riêng lẻ:
Điều 4, 5 Nghị định 58/2012

4.4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản
lý chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
♦ Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

không phải là công ty đại chúng;
♦ NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng không
phải là công ty đại chúng;
♦ UBCKNN đối với trường hợp tổ chức phát hành là
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty
đại chúng;
♦ Sở KHĐT; BQL KCN, KCX, KCN Cao,…trong
trường hợp tổ chức phát hành là công ty cổ phần
chưa đại chúng không thuộc đối tượng trên.

CTCP Nhân Tâm cần vốn trong
hoạt động kinh doanh. Hỏi:
♦ CTCP có thể phát hành những loại chứng khoán

nào để đáp ứng nhu cầu trên? Ưu khuyết của từng
loại chứng khoán đó?
♦ CTCP có cần phải sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát
hành chứng khoán không? Tại sao?
♦ CTCP có thể chào bán chứng khoán ra công chúng
hay riêng lẻ? Tại sao?
♦ Gỉa sử, CTCP đã chào bán chứng khoán ra công
chúng, sau đó Tổng Giám đốc công ty bị truy cứu
trách nhiệm hình sự. Hỏi CTCP có nghĩa vụ gì
theo pháp luật chứng khoán không? Tại sao?

V. HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH
PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN.
5.1. Khái niệm, phân loại bảo lãnh phát hành
chứng khoán:
5.1.1 Khái niệm:
♦ Theo khoản 22 điều 6 Luật chứng khoán thì:
Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết
với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước
khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần
hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để
bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa
được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ
trợ tổ chức phát hành phân phối chứng khoán ra
công chúng

5.1.2 Phân loại bảo lãnh phát
hành:


Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: là phương thức bảo
lãnh mà theo đó tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ
số chứng khoán phát hành cho dù có phân phối được hết
chứng khoán hay không.
♦ Bảo lãnh theo phương thức dự phòng: đây là phương
thức thường được áp dụng khi một công ty đại chúng phát
hành bổ sung thêm cổ phiếu thường ở các nước phát triển.
Trong trường hợp đó, công ty cần phải bảo vệ quyền lợi
cho các cổ đông hiện hữu, và như vậy, công ty phải chào
bán cổ phiếu bổ sung cho các cổ đông cũ trước khi chào
bán ra công chúng bên ngoài. Dĩ nhiên, sẽ có một số cổ
đông không muốn mua thêm cổ phiếu của công ty. Do vậy,
công ty cần có một tổ chức bảo lãnh dự phòng sẵn sàng
mua những quyền mua không được thực hiện và chuyển
thành những cổ phiếu để phân phối ra ngoài công chúng.

5.1.2 Phân loại bảo lãnh phát hành
♦ - Bảo lãnh với cố gắng cao nhất: là phương thức bảo lãnh

mà theo đó tổ chức bảo lãnh tổ chức bảo lãnh thoả thuận
làm đại lý cho tổ chức phát hành. Tổ chức bảo lãnh không
cam kết bán toàn bộ số chứng khoán mà cam kết sẽ cố
gắng hết sức để bán chứng khoán ra thị trường, nhưng nếu
không phân phối hết sẽ trả lại cho tổ chức phát hành phần
còn lại.

♦ - Bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không: trong

phương thức này, tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh
bán một số lượng chứng khoán nhất định, nếu không phân phối
được hết sẽ huỷ toàn bộ đợt phát hành.
♦ - Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu - tối đa: là phương thức
trung gian giữa phương thức bảo lãnh với cố gắng cao nhất và
phương thức bảo lãnh bán tất cả hoặc không. Theo phương thức
này, tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán tối thiểu
một tỷ lệ chứng khoán nhất định (mức sàn). Vượt trên mức ấy,
tổ chức bảo lãnh được tự do chào bán chứng khoán đến mức tối
đa quy định (mức trần). Nếu lượng chứng khoán bán được đạt tỷ
lệ thấp hơn mức yêu cầu thì toàn bộ đợt phát hành sẽ bị huỷ bỏ.

5.2. Chủ thể thực hiện hoạt động
bảo lãnh phát hành chứng khoán:
♦ Theo khoản 14 điều 6 Luật chứng khoán

thì: Tổ chức bảo lãnh phát hành là công
ty chứng khoán được phép hoạt động bảo
lãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng
thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước chấp thuận bảo lãnh phát hành trái
phiếu theo điều kiện do Bộ Tài chính quy
định.

5.3. Trình tự tiến hành bảo lãnh
phát hành:


Bước 1: Các tổ chức phát hành bắt đầu các bước chào
mời các tổ chức có thể tiến hành bảo lãnh phát hành
chứng khoánvề nhu cầu chuẩn bị tiến hành phát hành
chứng khoán ra công chứng của công ty.
♦ Bước 2: CTCK được chào mời bắt đầu tiến hành các bước
phân tích khả năng phát hành chứng khóan, khả năng
thành công, yếu tố thị trường, uy tín của tổ chức phát
hành chứng khóan... để quyết định có nên hay không nên
đúng ra làm tổ chức bảo lãnh phát hành công ty phát hành
chứng khóan.
♦ Bước 3: CTCK bắt đầu tiến hành các bước tiếp thị cũng
như chứng minh được khả năng, kinh nghiệm của mình
trong việc tiến hành bảo lãnh phát hành chứng khóan.

5.3. Trình tự tiến hành bảo lãnh phát
hành:


Bước 4 : Tổ chức bảo lãnh hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành
chứng khoán sẽ cùng tổ chức phát hành chứng khoán ký
kết hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khóan.
♦ Bước 5: Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ tiến hành ký kết
hợp đồng đại lý phát hành với các tổ chức khác để tiến
hành các bước chuẩn bị cho quá trình phát hành chứng
khoánra công chúng.
♦ Bước 6: Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ tiến hành việc
đánh giá, định giá chứng khoán sắp phát hành, lựa chọn
thời điểm hợp lý cho việc phát hành thành công... và tư
vấn các bước chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ như thế nào cho
bên tổ chức phát hành chứng khoán để xin giấy phép phát
hành chứng khoán ra công chúng.
♦ Bước 7: Tổ chức việc phát hành ra công chúng và các
biện pháp tư vấn cho tổ chức phát hành chứng khoánnhằm
bình ổn giá chứng khoán trên thị trường giao dịch.