Tải bản đầy đủ
5 Một số biên pháp đế đảm bảo nhu cầu đỏi ngũ giáo viên Tiểu học huyên Mê Linh đến năm 2015.

5 Một số biên pháp đế đảm bảo nhu cầu đỏi ngũ giáo viên Tiểu học huyên Mê Linh đến năm 2015.

Tải bản đầy đủ

Từ kết quả điều tra trên chúng tôi thấy các nhóm biện pháp đuợc đề
xuất trong đề tài đã đuợc đông đảo các chuyên viên và chuyên gia đồng tình
ủng hộ, có nghĩa là: Các nhóm biện pháp đuợc nêu đều có tính khả thi và phù
hợp với điều kiện của huyện cũng nhu điều kiện của các nhà truờng Tiểu học
trong huyện Mê Linh hiện nay.
Bảng 29: Kết quả kiểm định tính cần thiết của các nhóm biện pháp.
Mức độ
Các biện pháp Rất cần thiết Cần thiết
SL

Bình thuờng
% SL

%

Không cần

SL

%

SL

%

Biện pháp 1

20

62,5

4

12,5

6

18,75

2

6,25

Biện pháp 2

22

68,75

3 9,375

4

12,5

3

9,375

Biện pháp 3

24

75

4 12,5

3

9,375

1

3,125

Trong điều kiện hiện nay, huyện Mê Linh có thể thực hiện tốt tất cả các
biện pháp đuợc đề xuất, bởi vì sự quan tâm đến giáo dục nói chung và sự quan
tâm đến bậc GDTH nói riêng của các cấp lãnh đạo ở địa phuơng đã có nhiều
chuyển biến tích cực, hơn nữa dự báo đội ngũ GVTH huyện Mê Linh đến năm
2015 cho they đén năm 2015 đội ngũ này là tuơng đối ổn định. Tuy nhiên để
thực hiện tốt các biện pháp cần bắt đầu từ việc đầu tư triển khai thực hiện công
tác dự báo và cần thiết kết hợp đồng bộ cả ba biện pháp nêu trên nhằm tăng
cường, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH nói riêng và GDTH của
huyện Mê Linh nói chung.
Kết quả kiểm định còn cho thấy sự mong mỏi của đông đảo CBQL
giáo dục về đổi mới chất lượng đội ngũ GVTH, một trong những nhân tố quyết
định chất lượng GDTH, chất lượng giáo dục ở huyện Mê Linh. Kết quả đó đã
khẳng định sự cần thiết của công tác dự báo giáo dục và dự báo nhu cầu đội
ngũ giáo viên ở huyện Mê Linh hiện nay là một trong những công tác cơ bản,
là tiền đề để thực hiện tốt chức năng quản lý giáo dục.
kết luận
Từ kết quả nghiên cứu trên chúng tôi rút ra những kết luận sau đây:

P a g e 31 | 37

1.1.

Dự báo giáo dục là xây dựng những phán đoán có thể về tình trạng của

nền giáo dục trong tương lai, nghiên cứu những triển vọng phát triển của nó
nếu có thể được, chỉ ra những thời hạn ít nhiều xác định của những biến đổi sẽ
xảy ra, đó chính là những tiên đoán khoa học. Dự báo giáo dục là cơ sở để xây
dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục cho mỗi địa phương
và của cả quốc gia. Nó gắn liền với thực tiễn giáo dục và là cơ sở thực hiện tốt
công tác quản lý giáo dục. Việc dự báo quy mô phát triển GD-ĐT, dự báo nhu
cầu giáo viên... là việc không thể thiếu của người làm công tác quản lý giáo
dục, nhằm giúp người quản lý đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và phù
hợp, những căn cứ đủ độ tin cậy để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của
đơn vị. Dự báo càng chính xác thì kế hoạch của đon vị càng có tính khả thi.
Dự báo nhu cầu GVTH là một phần không thể thiếu khi lập kế hoạch phát
triển hệ thống GDPT. Nếu cấp học Tiểu học phát triển mạnh mẽ, vững chắc sẽ
là động lực thúc đẩy, tạo tiền đề vững chắc cho các bậc học trên và tạo nguồn
nhân lực tại chỗ cho địa phuơng góp phần đào tạo những công dân có ích cho
xã hội.
1.2.

Từ những số liệu thống kê, khảo sát, nghiên cứu thực tế, luận văn đã

nêu một cách khái quát về tình hình GD-ĐT huyện Mê Linh, về giáo dục Tiểu
học và đội ngũ GVTH trong huyện. Qua kết quả điều tra, tổng hợp, có thể
khẳng định rằng: Đội ngũ GVTH huyện Mê Linh có tuổi đời trung bình tuơng
đối trẻ, có khả năng đào tạo, bồi duỡng nâng cao trình độ, song đội ngũ GVTH
huyện Mê Linh trong những năm vừa qua một số giáo viên còn yếu về chất
luợng, việc phân bổ giáo viên, cơ cấu môn học còn mất cân đối. Việc điều
chuyển, bổ sung giáo viên còn bị động, lúng túng, thiếu hiệu quả. Một trong
những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác dự báo giáo viên, dự
báo giáo dục thực hiện chua tốt nên kế hoạch giáo dục luôn bị động và thiếu
tính khả thi.
1.3. Dự báo nhu cầu đội ngũ GVTH huyện Mê Linh đến năm 2015.

Nhu cầu về giáo viên Tiểu học huyện Mê Linh theo dự báo của năm
2015 là 345. So với nhu cầu về giáo viên hiện nay giảm 321 nguời. Phân tích
thực trạng và dự đoán cho thấy, số giáo viên cần giảm chủ yếu là ở các bộ môn

P a g e 32 | 37

văn hoá. Song theo tính toán và thực tế hiện nay cho thấy giáo viên dạy các
môn năng khiếu, tự chọn và nhân viên hành chính là vẫn còn thiếu.
Phân tích thực trạng và dự đoán, số giáo viên về huu, thuyên chuyển
công tác hàng năm cũng cho thấy: Đen năm 2015 huyện Mê Linh thừa 11 giáo
viên nêu trong luận văn là phù hợp: GVTH trong huyện giảm dần về số luợng,
hợp lý về cơ cấu và nâng cao dần về chất luợng. Từ những cơ sở lý luận và
thực tiễn, luận văn cũng đã nêu ra một số biện pháp cơ bản nhằm đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu đội ngũ GVTH huyện Mê Linh đến năm 2015, theo
huớng ổn định về cơ cấu, số luợng và nâng dần về chất luợng.
Tuy nhiên, đặc trưng của các kết quả dự báo là tính xác suất, vì mức độ
tin cậy của dự báo phụ thuộc nhiều yếu tố như: Phương pháp dự báo, độ chính
xác của các dữ liệu, thông tin phản ánh đối tượng trong quá khứ, trong hiện tại.
Đặc biệt là sự biến động về dân số. Nếu những năm tiếp sau 2004 huyện Mê
Linh không thực hiện tốt chương trình dân số KHHGĐ có hiện tượng sinh con
thứ 3 hoặc đô thị hoá phát triển nhanh tăng thêm dân số chuyển cư ... thì chắc
chắn sẽ có những con số ngoại sinh so với kết qủa nghiên cứu đã giải trình
trong luận văn. Do đó, cần thường xuyên điều chỉnh các kết quả dự báo cho
phù hợp với sự biến động của thực tiễn, từ đó áp dụng vào thực tế của từng
mặt hoạt động để đạt được hiệu quả cao hơn.

4 Ứng dụng pp Delphi trong ngành công nghiệp cà chua tươi ở Ý
và Đức
Việc lựa chọn những người tham gia nghiên cứu là một bước hoàn toàn quan trọng trong
ứng dụng Delphi. Các những tham gia trong nhóm được lựa chọn cần phải có đầy đủ kiến
thức về vấn đề được đưa ra và phải đại diện cho đủ mọi ý kiến để phân tích những vấn đề
sâu sắc hơn. Hầu hết các nghiên cứu sử dụng nhóm khoảng 10-30 chuyên gia nhưng số
lượng và loại người tham gia thay đổi phụ thuộc vào phạm vi đề tài.
Nguyên cứu này kéo dài hơn 14 tháng. Vào tháng 2, 2010, việc phân tích ngành công nghiệp
cà chua tươi ở Ý và Đức được bắt đầu và trên cơ sở các kết quả thu được của việc ứng dụng
phương pháp Delphi thì được xem xét là cách tiếp cận phù hợp để có được một dự báo mô tả
về chủ đề được đề cập. Những chuyên gia khác được liên lạc bằng thư điện tử hoặc điện
thoại, họ được mời để tham gia vào quá trình này và được giới thiệu về cái nghiên cứu này
cùng với một bài luận. Bài luận này mô tả ngắn gọn vấn đề chính của ngành công nghiệp cà
chua tươi của Ý và Đức và tiếp cận phương pháp Delphi. Trong tháng 10 năm 2010, 1 nhóm
gồm 14 chuyên gia được chọn. Nhóm người được khảo sát này giữ nhiều vị trí khác nhau
trong nhiều loại vị trí có liên quan: là các chuyên gia của việc sản xuất cà chua tươi, kiểm

P a g e 33 | 37

soát chất lượng, tiếp thi và nhà nghiên cứu của ngành trồng trọt công nghiệp. Việc lựa chọn
những người tham gia là một khía cạnh khó khăn của phương pháp này. Trong một số
trường hợp, không nhận được sự phản hổi, một số các chuyên gia khác từ chối tham gia. Bởi
vì họ nghĩ rằng sự chuẩn bị của họ là chưa đủ. Hơn nữa động cơ có thể là những tài liệu
biên soạn ở dạng câu hỏi mở, đặc trưng bởi những câu hỏi phạm vi rộng, yêu cầu sự cống
hiến và thời gian về việc so sánh những câu hỏi đóng. Trong trường hợp của các chuyên gia
người Đức, nó có thể gặp khó khắn hơn để trả lời, trong khi báo cáo và những câu hỏi này
thì không được viết bằng tiếng mẹ đẻ của họ, thay vào đó là tiếng Anh. Thực sự chỉ là 2
trong 12 chuyên gia là người Đức. Tỉ lệ thấp các chuyên gia người Đức phương pháp này đã
không ảnh hưởng đến việc phân tích thị trường Đức vì hầu hết người Ý tham gia có hiểu biết
sâu về thị trường cà chua tươi trên thế giới đặc biệt là nước Đức. (Cái bảng 1) Trong trường
hợp này họ hoàn toàn có khả nặng phân tích các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp cà
chua tươi của Ý và Đức.

4.1 Khảo sát vòng 1
Bảng câu hỏi này được trên tiến trình của thị trường cà chua ở thời điểm hiện tại, những cái
đã được nhận ra trong lược sử về nghiên cứu trước đây. Bảng câu hỏi này công cụ thu thập
dữ liệu định tính, chỉ gồm những câu hỏi mở. Các câu hỏi chung được hỏi để cung cấp một
loại các đánh giá của các chuyên gia, tuy nhiên nó nhắm vào đơn giản và rõ ràng để tránh sự

hồ

nhầm
lẫn.
Bảng câu hỏi vòng 1: (Nguồn: bảng câu hỏi khảo sát)
Bạn có nghĩ rằng các báo cáo đính kèm mô tả những vấn đề chính liên quan đến chuỗi cung
ứng cà chua tươi ở Đức và Ý không? Nếu không, bạn có thấy cần thiết để biết thêm những
thông tin đề cập đến không?
Bạn nghĩ những khía cạnh quan trọng của chuỗi cung ứng cà chua tươi ở Đức và Ý là gì?
Bạn nghĩ xu hướng chính có thể ảnh hưởng đến thị trường cà chua tươi ở Đức là gì? Còn ở
Ý thì sao?
Bạn có nghĩ rằng nhu cầu và su tiêu thụ của cà chua tươi sẽ tăng hay giảm? Xin vui lòng giải
thích vì sao.
Bạn nghĩ cái gì sẽ là hướng chính của cà chua tươi (hệ thống bán lẻ rộng, giảm giá, những
thị trường lân cận)?
Xin vui lòng giải thích lý do tại sao. Bạn có nghĩ là sự toàn cầu hóa có thể mang đến sự phát
triển hơn nữa của thương mại quốc tế?
Mặt khác, bạn có nghĩ rằng khủng hoảng hiện tại có thể ảnh hưởng giá và xác định một thay
đổi từ thương mại đến sản xuất?
Tất cả các chuyên gia tham gia trong khảo sát không hề biết về danh tính của những người
tham gia khảo sát khác và họ đã được thông báo rằng những ý kiến của các chuyên gia khác
chỉ trong vòng khảo sát thứ 2.
Kết quả được thu thập và lọc với mục đích trình bày chúng như ý kiến phản hồi trong bước
kế tiếp. Để phân tích những câu trả lời khác, các công cụ thống kê toán học không được sử
dụng. Việc đánh giá chỉ đơn giản là xếp hạng và phân tích định tính bởi những người giám
khảo để so sánh những ý kiến khác nhau. Nó được tổng hợp lại bằng cách ghi âm những
điểm phân tách và hồi quy.

P a g e 34 | 37

4.2 Khảo sát vòng 2
Những chuyên gia được hỏi lại 1 phần của quá trình này và tất cả 14 người tham gia trong
vòng 2. Bài tóm tắt câu trả lời của người tham gia khảo sát đã được gửi lại cho từng người
như là ý kiến phản hồi và họ được mời để phát biểu ý kiến của họ một lần nữa, vì vậy họ
được cho một cơ hội để thay đổi hoặc mở rộng những câu trả lời trước đó của họ. Họ đề
xuất để xem xét các mục mới có khả nặng có thể được bắt nguồn từ khảo sát trước đó.
Trên cơ sở những vấn đề chính được đưa ra từ khảo sát vòng 1, nó được phát triển thành
bảng câu hỏi vòng 2. Bảng câu hỏi vòng 2:
Bạn có nghĩ rằng lời đề nghị giống mới sẽ là điều kiện phát triển xu hướng thị trường cà
chua tươi? Trong những cách nào mà cả 2 nước đề cập?
Bạn có nghĩ là người tiêu dung sẽ chú ý nhiều đến mặt vệ sinh của sản phẩm (xuất xứ, giấy
chứng nhận, phương pháp áp dụng trong chưỡi cung ứng) hay chất lượng như sự đa dạng, sự
đặc trưng, mùi vị, hình dạng? Cái nào là ở Ý và cái này là ở Đức?
Theo ý kiến của bạn xu hướng thị trường cà chua tươi có thể bị tác động như thế nào bởi sự
gia tăng nhập cư của người dân từ nước khác và các nền văn hóa, cả ở Ý và ở Đức?
Bạn nghĩ yếu tố truyền thông/ tiếp thị quan trọng như thế nào đối với thị trường cà chua tươi
và những khía cạnh nào thì sẽ tốt hơn để tập trung vào việc tăng cầu?
Từ khảo sát trước, nó cho thấy rằng cà chua tươi chủ yếu được mua bán ở mức độ chuỗi bán
lẻ lớn, nơi mà nó được yêu cầu tiêu chuẩn và chi phí sản xuất thấp, nhưng tại cùng thời
điểm, người tiêu dung sẽ tìm kiếm thị trường tương đồng nơi mà sản phẩm khu vực và
truyền thống được đề xuất chủ yếu. Bạn có nghĩ rằng nó có khả thi trong những xu hướng
khác nhau của sự phát triển hiện đại ở Đức và Ý?
Bạn có nghĩ rằng nó có khả thi trong xu hướng phân kì của cầu cà chua tươi: một bên sản
phẩm rẻ hơn, ngay cả khi chất lượng thấp, nó sẽ được yêu cầu, và một bên khác nó được tìm
kiếm trong thị trường nhỏ nhưng có tiềm năng, sản phẩm đắt tiền hơn? Cả ở Đức và Ý?
Trong giai đoạn này cũng như việc trả lời được đánh giá đơn giản và nội dung được phân
tích theo cách định tính.

4.3 Khảo sát vòng 3
Khảo sát vòng 3 được tiến hành để làm rõ và đạt được sự đồng thuận cao hơn liên quan đến
một số mục được thảo luận bởi những chuyên gia trong những khảo sát trước. Chỉ 8 trong số
14 chuyên gia tham gia phần này. Họ được trình bày tóm tắt kết quả thu được trong vòng 2
và bảng câu hỏi mở thứ 3. Bảng câu hỏi vòng 3:
Khác nhau là những ý kiến liên quan đến vai trò của sự lựa chọn đa dạng trong thị trường cà
chua. Bạn có nghĩ rằng trong tương lai thi trường sẽ có xu hướng đề xuất 1 sản phẩm tiêu
chuẩn hoặc nhiều loại hình khác nhau của cà chua để đáp ứng những khách hàng khác nhau?
Từ khảo sát trước, nó xuất hiện các chuỗi bán lẻ lớn đó để đáp ứng những nhu cầu khác
nhau của người tiêu dung, có xu hướng cung cấp cả tiêu chuẩn, chất lượng thấp hơn, ít sản
phẩm đắt tiền và tiềm năng, những sản phẩm trong khu vực này thường đặc trưng bởi những
bao bì đặc biệt và giá cao hơn. Bạn có nghĩ rằng những người tiêu dùng đó sẽ gọi đến hệ
thống bán lẻ lớn, ngay cả trong việc nghiê cứu các sản phẩm thích hợp, hoặc sẽ vẫn đang tìm
kiếm những thị trường tương tự? Cả ở Ý và Đức?

P a g e 35 | 37