Tải bản đầy đủ
Chương 3: Các chu trình kế toán

Chương 3: Các chu trình kế toán

Tải bản đầy đủ

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Chứng từ là gì?
- Các hình thức của chứng từ?
- Các thông tin bắt buộc của một chứng từ?
- Cơ sở ghi nhận vào tài khoản nào?

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Đơn đặt hàng

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Lệnh bán hàng

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Phiếu đóng gói/kiện

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Phiếu xuất kho, phiếu giao hàng, HĐ vận chuyển

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Hóa đơn (Thông tư 39/2014)

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Giấy báo thanh toán, giấy báo trả tiền, thông báo
nộp thuế, thông báo nộp học phí…
- Thẻ; Vé
- Phiếu thu; Giấy báo có; Ủy nhiệm thu; Séc;…
- Tin nhắn; Thẻ tín dụng; Thẻ ghi nợ
Người bán
Người mua

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ

Báo cáo phải thu khách hàng theo kỳ hạn - Aging report
- Nợ có khả năng khó đòi (Doubtful Debt)
- Nợ khó đòi (Bad Debt) Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của B ộ Tài Chính

Cty 3CM
Khách hàng
Xuân

Báo cáo phải thu theo kỳ hạn
Ngày 31/12/20xx
Kỳ này

>30

ĐVT: Triệu đồng

>60

>90

Cộng

100,00

2,00

-

-

102,00

Hạ

80,00

5,00

-

0,02

85,02

Thu

120,00

-

0,01

-

120,01

Đông

110,00

-

-

100,00

210,00

410,00

7,00

0,01 100,02

517,03

Tổng cộng

Thông tư 53/2006/TT-BTC bộ tài chính Hướng dẫn về áp dụng kế toán
quản trị trong doanh nghiệp

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.1. Chứng từ
- Chứng từ ghi có – Credit Memo

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.2. Sổ kế toán
- Mục tiêu kế toán
- Mục tiêu kiểm soát

Chương 3: Các chu trình kế toán

1. Chu trình doanh thu (Revenue Cycle)
1.1. Chứng từ, sổ sách, báo cáo
1.1.3. Báo cáo
- Mục tiêu?
- Cách lập?
- Bảng kê nghiệp vụ
- Báo cáo kiểm soát
- Báo cáo đặc biệt
- Báo cáo khác