Tải bản đầy đủ
Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

Tải bản đầy đủ

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
1. Các khái niệm về hệ thống
1.2. Hệ thống cha và hệ thống con (sub-system)

Đường Bộ

Hàng không

Đường
thủy

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
1. Các khái niệm về hệ thống
1.3. Đường biên giới và nơi giao tiếp
1.3.1. Đường biên giới (boundary):
Phân định phạm vi, chức năng giữa các hệ thống
1.3.2. Nơi giao tiếp (interface):
Các hệ thống trao đổi với nhau tại nơi giao tiếp
1.3.3. Tính chất:
- Hữu hình và vơ hình
- Hữu hạn và vơ hạn
- Bất biến và biến đổi

Đường Bộ

Hàng không

Đường
thủy

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
1. Các khái niệm về hệ thống
$

Kiểm sốt?

Phiếu chi
Phiếu chi
Tồn tại?

Trùng lặp?

Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy đề nghị tạm ứng

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
1. Các khái niệm về hệ thống
1.4. Phân loại hệ thống
- Hệ thống đóng (Closed System)
- Hệ thống liên kết đóng (Relative CS)
- Hệ thống liên kết đóng phản hồi (Feedback RCS)

- Hệ thống mở (Opened system)

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
2. Các khái niệm về hệ thống thơng tin
2.1. Định nghĩa hệ thống thơng tin
2.2. Cấu trúc kiểm sốt quản lý
Unstructured
Dòng sản phẩm mới
Thị trường mới

Semistructured
Phạm vi
Linh hoạt

Structured
Thủ tục
Thiêt kế

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
2. Các khái niệm về hệ thống thơng tin
2.3. Luồng thơng tin
Kiể
m
so
át
chi

-

Cụ thể hóa
Chi tiết hóa

ến
lượ
Kiểm sốt
c
quản lý

Kiểm sốt hoạt động

-

Tổng qt hóa
Lũy kế

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
2. Các khái niệm về hệ thống thơng tin
2.4. Các hệ thống thơng tin và quan hệ giữa chúng
HTTTQ
HTTTQ
Trị
Trị
Market
Market
ing
ing

HTTT
HTTT

HTTT
HTTT

QT
QT

QT
QT

Nguồ
Nguồ

SảnX
SảnX

n
n

uất
uất

Nhân
Nhân
Lực
Lực

HTTT
HTTT
HTTT
HTTT

QT
QT

KếTo
KếTo

TàiCh
TàiCh

án
án

ính
ính

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
3. Hệ thống thơng tin kế tốn
3.1. Bản chất

Hoạt động sản

Người sử

xuất kinh doanh

dụng

Phân tích

Phân tích

Ghi chép

Tổng hợp

Lưu trữ

Lập báo cáo

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
3. Hệ thống thơng tin kế tốn
3.2. Phân loại

HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN
Thủ cơng
(Manual)

Con người
Giấy; bút; số; thẻ; bảng;

Bàn tính; máy tính tay

Cơng việc kế tốn
Phân tích; Ghi chép; Lưu trữ

Tổng hợp; Lập báo cáo

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
3. Hệ thống thơng tin kế tốn
3.2. Phân loại

HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN
Máy tính
(Computer)

Máy tính
Thiết bị lưu trữ; Tập tin dữ liệu

Chương trình máy tính

Cơng việc kế tốn
Phân tích; Ghi chép; Lưu trữ

Tổng hợp; Lập báo cáo

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thơng tin kế tốn
3. Hệ thống thơng tin kế tốn
3.2. Phân loại
Hệ thống thơng tin kế tốn trên nền máy tính
(Computer-Based AIS)

Con người
Nhập dữ liệu; Ra u cầu

Kiểm sốt; Bảo mật

Máy tính
Thiết bị lưu trữ; Tập tin dữ liệu

Chương trình máy tính

Cơng việc kế tốn
Phân tích; Ghi chép; Lưu trữ

Tổng hợp; Lập báo cáo