Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: SO SÁNH CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ CỦA HỆ THỐNG BRETTON WOODS VÀ ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ CỦA CHẾ ĐỘ BẢN VỊ VÀNG

CHƯƠNG 3: SO SÁNH CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ CỦA HỆ THỐNG BRETTON WOODS VÀ ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ CỦA CHẾ ĐỘ BẢN VỊ VÀNG

Tải bản đầy đủ

Vàng hối đoái: tiền 
ngoại tệ mạnh  vàng

Cơ chế điều
tiết

Biên độ tỷ
giá
Bản vị tiền tệ

Mất cân đối nghiêm trọng,
các thành viên linh hoạt tự
tăng hay phá giá đồng tiền
của mình nhưng thực tế họ
rất cứng nhắc khi sử dụng
các biện pháp này

Mất cân đối toàn cầu tự
động được điều chỉnh
nhờ mở rộng tín dụng ở
các nước thặng dư
thương mại và thu hẹp ở
những nước có thâm hụt

Được phép dao động ±1% tối Không dao động hoặc
không đáng kể
đa 10% (trước khi IMF can thiệp)
Bản vị ngoại tệ

Bản vị vàng

Cung tiền
Cung tiền nội địa phụ thuộc Cung tiền nội địa phụ
của các nước vào lượng vàng và USD dự thuộc trực tiếp lượng
thành viên
trữ
vàng dự trữ
- Mang lại sự ổn định tỷ giá

Ưu điểm

- Loại bỏ được sự bất ổn đối với
các giao dịch buôn bán và đầu tư Quan hệ mua bán quốc tế cũng
quốc tế.
như hoạch định đầu tư thuận
lợi dễ dàng giữa các nước
- Thúc đẩy kinh tế phát triển
và đem lại lợi ích cho tất cả
các nước thành viên.
- Làm khủng hoảng tỷ giá

Nhược điểm

- Gold bị ảnh hưởng bởi cung
- Dự báo mất niềm tin vào cầu thị trường
USD
- Gây khó khăn trong trao đổi
- BOP thặng dư nước thành mua bán hàng hóa
viên thì thâm hụt với Mỹ

Mục tiêu

Tận dụng được ưu điểm của
Tận dụng tối đa ưu điểm
chế độ tỷ giá cố định và thả
chế độ tỷ giá cố định
nổi

Loại tỷ giá

Tỷ giá hối đoái cố định (có Tỷ giá hối đoái cố định
điều chỉnh, IMF điều tiết)
(tự điều tiết)

Đồng tiền
trung tâm
Giống nhau

USD

Vàng, ngoại tệ mạnh

Cố gắng neo tỷ giá cố định

1
7

17

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Ngô Thị Tuyết Mai (2012), “Giáo trình kinh
tế quốc tế”. Chương 8
2, “Chế độ tỷ giá”
http://voer.edu.vn/m/cac-che-do-ti-gia/c650d230
3, Bài luận văn của sinh viên trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ
Chí Minh, “Chế độ tỷ giá cố định”
http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-che-do-ty-gia-co-dinh-21629/

1
8

18

1
9 19