Tải bản đầy đủ - 147 (trang)
thiết bị điều chỉnh turbin

thiết bị điều chỉnh turbin

Tải bản đầy đủ - 147trang

đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kếTrong quá trình làm việc của trạm thuỷ điện nhu cầu phụ tải thay đổi rất lớn

và không hề báo trớc , nếu không có thiết bị điều chỉnh turbin để bảo đảm sao

cho công suất của trạm phát ra phải luôn luôn bằng nhu cầu dùng điện thì sẽ xãy

ra các hiện tợng mất ổn định nh thay đổi tần số quá giới hạn, thay đổi số vòng

quay và các hiện tợng bất lợi khác

Quy trình kỹ thuật vận hành hiện nay quy định tần số điện không đổi, độ sai

lệch của tần số điện tạm thời của tần số xoay chiều với giá strị định mức (50 hez)

không quá 2%.

Tần số hoặc chu kỳ biến thiên dòng điện xoay chiều biến thiên trong một

giây phụ thuộc vào số vòng quay của phần quay roto máy phát.

Ta có :f=p. n

(Hz) ;

30Với:p là số đôi cực máy phát .

n là số vòng quay của roto máy phát điện trong vòng một phút(v/p)

Theo cơ học phơng trình đặc trng chuyển động của roto máy phát có dạng:

J.d

= Mq Mc. (*)

dtTrong đó:

J : Mômen quán tính Roto của tổ máy thuỷ lực

: Tốc độ góc Roto của tổ máy.

Mq: Mômen lực chuyển động của rôto tổ máy ( do năng lợng dòng nớc

truyền cho nó ).

Mc: Mômen cản chuyển động quay của tổ máy ( do yêu cầu dùng điện của

các hộ dùng điện gây ra ).

Từ phơng trình (*) ta thấy: muốn giữ đợc tốc độ goác là hằng số (= cos) tức:

d

= 0. Khi n = const thì cần duy trì cân bằng giữa mômen lực chuyển động và

dtmomen lực cản chuyển động tức: Mq = Mc

Mômen cản phụ thuộc phụ tải máy phát điện N mp còn momen chuyển động

Mq phụ thuộc vào công suất của turbin, giữa chúng có quan hệ nh său:

Mq =N TB

..Q. H

=Từ phơng trình trên ta thấy để tần số ( số vòng quay) không đổi trong quá

trình làm tức là thiết lập sự cân bằng giữa M q và Mc chỉ thực hiện đợc khi công

73đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kếsuất của máy phát ra luôn bằng công suất của turbin ở mọi thời điểm. Trong thực

tế nhà máy thuỷ điện phải làm việc theo yêu cầu của phụ tải khi nhu cầu phụ tải

tăng thì nhà máy phát với công suất lớn và khi nhu cầu dùng điện giảm thì công

suất của trạm sẽ giảm cho phù hợp với nhu cầu dùng điện tại thời điểm đó

Công suất của turbin đợc xác định bởi công thức sau :

Ntb = 9,81. .Q.H và nh vậy muốn thay đổi công suất Ntb cho phù hợp

với nhu cầu dùng điện thì chỉ có thể thay đổi lu lợng Q hoặc thay đổi cột nớc làm

việc H.Nhng trong thực tế việc thay đổi cột nớc làm việc của trạm thuỷ điện tại

một thời điểm tức thời nào đó là rất khó khăn so với sự thay đổi tức thời của phụ

tải , do vậy chỉ có thể thay đổi lu lợng vào trong turbin (vì hiệu suất của turbin

cũng khó xác định ).Việc điều chỉnh lu lợng vào trong turbin đợc gọi là điều chỉnh

turbin , thiết bị dùng để điều chỉnh gọi là thiết bị điều chỉnh turbin

Đối với turbin tâm trục thì điêu chỉnh lu lợng vào trong turbin chính là điều

chỉnh độ mở ao của cánh hứng nớc

Đối với turbin hớng trục cánh quay việc điều chỉnh lu lợng vào trong turbin là

điều chỉnh độ mở ao của cơ cấu hứng nớc và điều chỉnh góc quay của cánh turbin

Đối với turbin gáo thì việc điều chỉnh lu lợng vào trong turbin chính là điều

chỉnh vòi phun van kim do và bộ phận lái dòng

Trong phạm vi đồ án này tôi sử dụng máy điều tốc để điều chỉnh cơ cấu hớng nớc của turbin , bao gồm các bộ phận său:

- Động cơ tiếp lực

- Máy điều tốc

- Thùng dầu áp lực.

.2. Tính toán động cơ tiết lực:

a)Đờng kính động cơ tiếp lực

Đờng kính pitton đợc chọn dựa vào đờng kính tính toán dHtt:

dHtt = .D1. H max .b 0

Trong đó:

dHtt : Đờng kính động cơ tiếp lực

: Hệ số phụ thuộc số cánh hớng nớc Z0. Từ bảng (5-5)

giáo trình với turbin PO115/697ta có Z 0 =24 => = 0,03

b 0 : chiều cao tơng đối của cánh hớng nớc

74đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kế

b0 =bo

= 0,25

D1Hmax: cột nớc làm việc lớn nhất của trạm thuỷ điện ( Hmax = 90,17 m)

Thay số ta đợc

dHtt = 0.03.4. 0.25 x90,17 = 0,57m = 570 mm

Tra GTTB trang 158 chọn dH = 550 mm

b) Độ dời lớn nhất của động cơ tiếp lực

SHmax = (1,4 ữ 1,6).aomax

Trong đó

aomax: Độ mở lớn nhất của của cánh hứng nớc turbin thực.

D 0 .Z 0 MAomax = a0M. D .Z

0M

0

aoM: Độ mở lớn nhất cánh hớng nớc của turbin mô hình.

Từ điểm tính toán trên đờng ĐTTHC turbin PO115/697 ta có: a 0M = 32 mm = 0.032

m

D0 , D0M: Lần lợt là đờng kính vòng tròn đi qua trung tâm cánh hớng nớc của

turbin thực và turbin mẫu.

D0M = 1.16 D1M = 534 mm = 0,534 m

Do: = 4650mm = 4,65 m

Zo , ZoM: Lần lợt là số cánh của turbin thực và turbin mẫu.

Z0 = Z0M = 24

Thay số ta có:

4,65 x 24a0max = 32. 24 x0,534 = 279 mm

SHmax = 1.4 aomax = 1,4.279 = 390 mm

c). Thể tích các động cơ tiếp lực

VH=

.ZH.dH2.H.SHmax

4Trong đó:

ZH: Số pitton của động cơ tiếp lực , chọn ZH= 4.

H: Hệ số co hẹp do có cần pitton chiếm chỗ trong xi lanh.

H= (0,7ữ1). Ta chọn H = 0,8

dH : đờng kính pittong động cơ tiếp lực dH = 570mm

Thay vào công thức trên ta tính đợc:

75đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm Cát

VH =Thiết kế3,14

.0,572.4.0,8.0,39 = 0.31 m3 = 310 lit

4d). Lực tác dụng lớn nhất của động cơ tiếp lực

PH = P0.

ZH.dH2.H

4Trong đó: P0: áp lực làm việc lớn nhất của dầu có áp. Với cột nớc bình thờng có

thể lấy Po = 40 at = 40.105 N/m2.

PH = 40.105 .

.0,572.4.0,8=32,65.105 N = 3265 KN

4e). Tính khả năng công tác của động cơ tiếp lực(AH):

AH= Po.VH = 40.105.0,31 = 12,4.105 (Nm) =1240 KNm

2.2. lựa chọn thiết bị dầu áp lực:

Kích thớc của thiết bị dầu áp lực phụ thuộc vào thể tích nồi hơi, dung tích

của nó phải đủ để đóng bộ phận hớng nớc trong điều kiện bất lợi khi áp xuất nồi

hơi thấp hơn áp xuất định mức ( 25 hoặc 40 at) từ (35% ữ 40%) đồng thời phải đủ

để bổ xung lợng dầu rò rỉ.

Thiết bị dầu có áp đợc tính theo dung tích của nồi hơi (V), dung tích đó đợc

xác định nh sau :

Với turbin tâm trục ta có:

V = (18 ữ 20).VH ; = (18 ữ 20).0,31 = (5,58 ữ 6,2)m3

Từ đó tra bảng 9.1 GTTBTL trang 180 ta chọn đợc thiết bị dầu áp lực có ký hiệu:

MHY-4 kiểu một nồi hơi .

.1. Nồi hơiKiểu

TDAL

MHY5,6Nồi hơi

Kiểu

kêt cấu

Một

hơiThể tích (m3)Kích thớc (mm)Toàn Một nồi

H

bộ

hơi

nồi5,65,6D3670 1560h1

500 4,62. Thùng dầu & máy bơm dầu

Thùng dầu

Thể

tích

8,0Máy bơm dầuKích thớc (mm)

Trọng Lu

l- Công Số

lợng ợng

suất vòng

H

L

B

A

1300 250 250 1600 6,0

8,9

53

1470

76Đờng

kính ống

70đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm Cát

0Thiết kế

02.3. chọn máy điều tốc

.1.Bộ điều tốc

Máy điều tốc có hai loại: Cơ - thuỷ lực và Điên thuỷ lực.

Trong máy điều tốc cơ thuỷ lực các bộ phận nhạy cảm , truyền lực và cơ cấu

chấp hành đều bằng cơ giới và thuỷ lực.

Trong máy điều tốc Điện thuỷ lực các bộ phận nhạy cảm và truyền lực là

điện, còn cơ cấu chấp hành là dầu có áp

Cùng với hệ thống điều kiển tổ máy, bộ điều tốc phải đảm bảo:

- Khởi động và dừng tổ máy tự động và điều kiển bằng tay

- Các chế độ làm việc khác nhău của turbin : Điều chỉnh tần số, điều chỉnh

công suất, điều chỉnh nhóm các tổ máy

- Hạn chế công suất lớn nhất, công suất nhỏ nhất phù hợp với cột nớc và

mực nớc hạ lu

- Cho phép chuyển chế độ làm việc từ chế độ này sang chế độ khác hoặc từ

xa

- Tự động khởi động và dừng tổ máy trong điều kiện không có dòng xoay

chiều của hệ thống tự dùng nhà máy

- Tự động điều kiển tổ máy ổn định chế độ làm việc: mchạy không tải, mang

tải độc lập và mang tải trên lới

- Tự động đóng cánh hớng nớc trong điều kiện mất phản hồi ng ợc từ bộ

phận cánh hớng

- Bảo vệ tổ máy bằng cách tác động tới cơ cấu sự cố của hệ thống điều

khiển khi bộ điều tốc bị trục trặc và tần số quay lên tới 115% tốc độ định mức

- Thu thập gửu tín hiệu thông báo về chế độ làm việc và tính trạng kỹ thuật,

cảnh báo về cấp điều khiển cao hơn

- Turbin PO115/697 là kiểu turbin tâm trục nên ta chọn thiết bị điều tốc đơn.

- Máy điều tốc xác định theo kích thớc đờng kính van trợt chính của máy điều

tốc. Đờng kính này lấy bằng đờng kính ống dẫn dầu từ van trợt đến ĐCTL của bộ

phận hớng nớc và chọn theo cấp đờng kính tiêu chuẩn.

* Cách chọn đờng kính van này nh sau:

77đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kếTrớc hết tính Lu lợng dầu có áp đi vào van trợt chính của máy điều tốc theo

công thức:

Qb =VH

TSTrong đó: VH : thể tích toàn bộ các ĐCTL của BPHN VH = 0,31 m3

TS: Thời gian đóng mở cánh hớng nớc. TS = (3 ữ 5) s ,Chọn TS = 5 (s)

=> QH =0.31

= 0.062 m3/s = 62 l/s

5Đờng kính đờng ống dẫn dầu từ van phối áp tới động cơ máy tiếp lực (d H):

dott =4.Qb

Vd .Trong đó: Vd Là vận tốc dầu có áp trong ống. Vd = (4 ữ 6) m/s Chọn Vd = 5 m/s

=> dott =4.0,062

= 0.126 m = 126 mm

5.3,14Dựa vào cấp đờng kính tiêu chuẩn chọn do = 100mm

Từ đó ta chọn đợc thiết bị máy điều tốc có ký hiệu: P- 100

Kích thớc ngoài của máy điều tốc loại lớn đều bằng nhau trong đó

cao ì dài ì rộng = 1,9ì0,8ì0,8 .

.2. Cơ cấu lồng tốc

Chức năng lồng tốc đợc thực hiện bằng các cơ cấu sau:

Đóng cánh hớng nớc từ van đóng sự cố khi tốc độ quay đạt tới 115% tốc

độ quay định mức

Đóng bộ cánh hớng nớc từ van trợt tác động bằng lực ly tâm thông qua van

trợt đóng sự cố . van trợt đợc lắp cạnh turbin sẽ bị tác động bằng con lắc ly

tâm, khi tốc độ quay tăng tới 160% tốc độ quay định mức.

Đóng nhanh van đóng nhanh tại cửa lấy nớc. Van đóng nhanh chỉ tác động

khi cánh hớng không đóng đợc său khi van trợt tác động bằng lực ly tâm, tác

động.

Chơng IV : sơ đồ đấu điện chính .I . sơ đồ đấu điện chính:78đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kế1 .Khái niệm : Sơ đồ đấu điện chính là bản vẽ mà trên đó các thiết bị điện

nh máy biến áp, dao cách ly, máy cắt, ... đợc vẽ theo ký hiệu và nối với nhau theo

đúng trình tự thiết kế .

2.Các loại sơ đồ đấu điện chính:

* Sơ đồ đấu bộ- Mỗi tổ máy đấu trực tiếp với một máy biến thế, máy biến thế

đấu với đờng dây cao thế.

- Ưu điểm: Máy biến áp có kích thớc và khối lợng nhỏ => chi phí vận chuyển

giảm .

- Nhợc điểm: + Khả năng xảy ra sự cố cao

+ Khi một máy cắt bị sự cố thì mạch đó ngừng phát .

- ứng dụng: Dùng trong TTĐ có công suất lớn , làm việc trong hệ thống điện

quan trọng .

*Sơ đồ bộ mở rộng ( 2 máy phát + 1 máy biến áp), nhà máy có một cấp điện

áp tăng cao,điện tự dùng và phụ tải địa phơng đợc lấy từ các tổ máy.

u điểm : Sơ đồ đấu điện đơn giản , giảm số lợng máy biến áp , khả năng

xảy ra sự cố giảm, điều kiện kỷ thuật tốt , giảm vốn đầu t vào máy biến áp , dao

cách ly và máy cắt

- Nhợc điểm: Kích thớc và khối lợng MBA lớn => chi phí vận chuyển lớn

( do những TTĐ thờng nằm ở nơi giao thông không thuận tiện).

- ứng dụng thờng đợc áp dụng cho TTĐ quan trọng nhng công suất tổ máy

không quá lớn , số tổ máy nhiều .

* Sơ đồ hệ thống thanh góp:

Tất cả các máy phát điện đấu vào thanh góp ở điện áp máy phát, các máy

biến thế chính cũng đợc nối vào thanh góp thứ hai và đa vào hệ thống điện.

-u điểm : Đảm bảo cung cấp điện an toàn , liên tục. Khi một MBA bị sự cố

thì các máy biến áp còn lại có thể làm việc quá tải bình thờng đợc .

- Nhợc điểm : Sơ đồ đấu điện phức tạp , số lợng thanh góp , dao cách li

tăng .

- ứng dụng : Thờng dùng khi có nhiều hộ dùng điện tại chỗ . Điện tự dùng

của nhà máy cũng đợc lấy từ thanh góp điện áp máy phát.

3. Chọn sơ đồ đấu điện chính cho trạm thuỷ điện Nậm Cát :79đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kếTrên cơ sở phân tích và so sánh u nhợc điểm của các sơ đồ đấu điện và đối

chiếu với nhiệm vụ củaTTĐ Nậm Cát em chọn sơ đồ đấu bộ mở rộng tơng ứng cứ

hai máy phát đợc nối với một máy biến áp

II Chọn máy biến áp

1 . Công dụng của máy biến áp :

* Khái niệm : Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh , nó có tác dụng biến đổi

điện áp từ cấp này sang cấp khác có cùng tần số để phục vụ cho quá trình truyền

tải và phân phối điện năng (không biến đổi công suất ).

* Công dụng :Sau khi điện năng đợc sản suất ra tại đầu ra của máy phát ,

để có thể truyền đi sử dụng cho các phụ tải ở các vùng điện áp khác nhau ta phải

dùng MBA để có thể tăng hoặc giảm điện áp để phù hợp với nhu cầu dùng điện .

2. Yêu cầu khi chọn máy biến áp (MBA):

Trên cơ sở tài liệu về nhà máy khi chọn cần chú ý:

- Cần phải có tính bảo đảm liên tục giữa nhà máy với hệ thống, đảm bảo

cung cấp điện trong điều kiện làm việc bình thờng cũng nh khi có sự cố.

- Số lợng MBA có liên quan đến công suất phát ra của tổ máy và sơ đồ đấu

điện.

- Công suất MBA đợc chọn sau khi đã hiệu chỉnh theo nhiệt độ tại Việt Nam

phải lớn hơn công suất yêu cầu một cấp nếu không xét tới quá tải bình thờng.

3. Chọn máy biến áp chính:

Với sơ đồ đấu điện đã chọn ta tính toán hiệu chỉnh để chọn MBA , máy biến

áp đợc chọn là MBA 3 pha 2 dây cuốn ,có một cấp điện áp đầu ra

Sơ đồ đấu điện gồm : MBA, dao cách ly, máy cắt. Công suất điện tự dùng lấy

bằng 1% công suất của toàn nhà máy.

MBA đợc chọn trên cơ sở : Tổng công suất MBA đợc chọn lớn hơn công suất của

toàn nhà máy sau khi đã trừ đi phần tự dùng.

333i =1

3i =1i =1S MBA S dmmf 0,01. S dmmf

S

i =1Trong đó :3S

i =1

3dmmfS

i =1MBAdmmf=380

= 422,22 ( MVA)

0,9- Tổng công suất định mức của nhà máy.

- Tổng công suất MBA sau khi đã hiệu chỉnh theo nhiệt độ VN.

80đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kế

3Thay vào công thức trên S MBA 422,22 0,01.422,22 = 418 ( MVA)

i =1yc

Vậy công suất của 1 MBA yêu cầu là S MBA =418

= 209 ( MVA)

2Căn cứ vào SycMBA , điện áp đầu cực máy phát ( điện áp đầu vào MBA ) là 15

KV và điện áp đầu ra là 242 KV. Tra tài liệu chọn thiết bị đợc loại MBA có ký hiệu :

TM250000/220 .

Công suất biểu kiến Sđm = 250 ( MVA ), đây là công suất định mức do nhà

chế tạo quy định theo điều kiện khí hậu nhất định.

MBA đợc chọn là MBA đợc sản xuất theo điều kiện khí hậu Liên Xô cũ, do

vậy ta phải hiệu chỉnh theo điều kiện nhiệt độ Việt Nam.

Nhiệt độ trung bình ở Liên Xô là: + 50C

Nhiệt độ lớn nhất ở Liên Xô là

: + 350C

Nhiệt độ trung bình ở VN là + 200C

Nhiệt độ lớn nhất ở VN là

+ 400C

- Hiệu chỉnh theo nhiệt độ trung bình.

15

5 20TB

S MBA

= S dm 1 +

= 250000 1

= 212500 ( KVA)

100100- Hiệu chỉnh theo nhiệt độ lớn nhất.

5

35 40LN

S MBA

= S dm 1 +

= 250000.1

= 237500 ( KVA)

100100Vậy MBA ta chọn thoản mãn điều kiện

Chon

TB

LN

yc

S MBA

= min S MBA

, S MBA

S MBA()4.Chọn MBA tự dùng:

Nhu cầu dùng điện trong nhà máy chủ yếu là phục vụ cho việc quản lý và vận

hành, dung chạy động cơ điều tốc, máy nén khí, điện sinh hoạt cho cán bộ công

nhân nhân viên và khu vực lân cận đó điện áp hạ từ 13,8 KV xuống 0,4KV, với

tổng công suất tự dùng.

3S td = 0,01 S dm = 0,01.5000000 = 50000 ( KVA)

i =1Kích thớc MBA trong Bảng :81đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm Cát

Nhãn

hiệu

TM2500

00/242Công

suất

định

mức

250Thiết kế

Kích thớc chủ yếu( m

)

lbh9,34,74,7Chiều rộng

đờng day

( mm )Trọng lợng ( Tấn )

Toàn

Dầu bộUN%Io%110,45 44244dọcngan

g152

41524III - Tính ngắn mạch và chọn thiết bị điện.

Công suất máy phát: Sđm F1= Sđm F2 =SđmF3 = SđmF4= 105,56 MVA.

Điện thế ngắn mạch của máy biến áp : UN% B1 = UN%B2 = 11%

Điện kháng siêu quá độ máy phát: Xd1= Xd2= Xd3= Xd4 = 0,146

Công suất của hệ thống: Sđm HT= 300 MVA.

Điện kháng tơng đối định mức hệ thống: X*HT= 0,5.

Công suất của máy biến áp: Sđm MBA= 250 MVA.

Chọn các đại lợng cơ bản: Scb= 100 (MVA), Ucb=Utb=Uđm.

1. Tính toán ngắn mạch cho điểm N1:

1).Sơ đồ đấu điện chính:

2)Sơ đồ thay thế của điểm ngắn mạch N1

a) Xác định các giá trị điện kháng tơng đối cơ bản của các phần tử:

- Điện kháng của hệ thống:

82đồ án tốt nghiệp

sơ bộ TTĐ Nậm CátThiết kế

S cbX1= X*HT. S= 0,5.dmHT100

= 0,167.

300- Điện kháng của máy biến áp:

X6= X7 = UN%.S cb

S dmMBA= 11%.100

= 0,044

250- Điện kháng của máy phát:

S cb100X2= X3= X4 = X5 = Xđ. S = 0,146. 105,56 = 0,138

dmF

- Biến đổi sơ đồ thay thế để xác định điện kháng tổng hợp :

X 2ì X 3X2X8 = X9= X + X = 2 = 0,069

2

3

X ìXX8

9

8

X10 = X + X = 2 = 0,0345

8

9X ìXX6

7

6

X11 = X + X = 2 = 0,022

6

7X12 = X10 + X11 = 0,022 + 0,0345 = 0,0565

- Xác định điện kháng tổng hợp :

X ìX0,167 ì 0,05651

12

X13 = X = X + X = 0,167 + 0,0565 = 0,042

1

12b) Xác định điện kháng tơng đối tính toán:

Sdm

X*tt = X . S = 0,042.

cb(300 + 4 ì 105,56)

= 0,303

100Vì loại máy phát điện có cuộn cảm nên:

X*tt= X*tt + 0,07 = 0,303 + 0,07 = 0,373

c) Xác định các thông số để chọn thiết bị điện:

Với thời gian xảy ra ngắn mạch t= 0,2s và X*tt= 0,373 tra đờng cong hình 4-16a

ta đợc dòng điện ngắn mạch tơng đối chu kỳ I*ck= 2,7 và dòng điện ngắn mạch

ổn định tơng đối chu kỳ I* =f(X*tt, ) = 2,8

*''

*''

Ick = I ck ì I dm = I ck ìS dm

3.U cb= 2,7 ì83(3 ì 105,56 + 300)

3 ì 230= 4,18 KATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

thiết bị điều chỉnh turbin

Tải bản đầy đủ ngay(147 tr)

×