Tải bản đầy đủ
III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ

III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG
ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
TT VỐN

TT TIỀN TỆ

• KHẢ NĂNG
HUY ĐỘNG
VỐN

• CHÍNH SÁCH
TIỀN TỆ .
• TỶ GIÁ HỐI
ĐOÁI.
TÁC ĐỘNG

TTCK
• HOẠT ĐỘNG CỦA
THỊ TRƯỜNG.

TT BĐS


HOẠT ĐỘNG
MUA, BÁN,
TRAO ĐỔI BĐS.

III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG
ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

THỊ TRƯỜNG VÀNG
BIẾN ĐỘNG

GIÁ VÀNG TĂNG

THỊ
TRƯỜNG
VỐN

ĐẦU TƯ VÀNG

KHÔNG VAY VÀNG

KHẢ NĂNG HUY
ĐỘNG VỐN

KHẢ
NĂNG
HUY
ĐỘNG VỐN BẰNG
TIỀN MẶT GIẢM
LÃNG PHÍ VỐN VÀNG

III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG
ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

THỊ TRƯỜNG VÀNG
BIẾN ĐỘNG

THỊ
TRƯỜNG
TIỀN TỆ

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 Tháng 4/2011 chấm dứt cho vay bằng vàng đối với các
tổ chức tín dụng ở Việt Nam.
• Tháng 4/2012, Chính phủ ban hành nghị định về quản
lý hoạt động kinh doanh vàng.

III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG
ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

THỊ TRƯỜNG VÀNG
BIẾN ĐỘNG

GIÁ VÀNG TĂNG

THỊ
TRƯỜNG
TIỀN TỆ

NHU CẦU MUA
ĐÔLA TĂNG

TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI

TỈ GIÁ ĐÔLA TĂNG

III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG
ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

THỊ TRƯỜNG VÀNG
BIẾN ĐỘNG

GIÁ VÀNG TĂNG

THỊ
TRƯỜNG
BĐS
GIÁ NHÀ ,
ĐẤT TĂNG

HOẠT ĐỘNG MUA
BÁN, TRAO ĐỔI BĐS

GIẢM MUA NHÀ, ĐẤT

III. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG
ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

SÔI ĐỘNG

TRÌ TRỆ

THỊ TRƯỜNG VÀNG

THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA
THỊ TRƯỜNG VÀNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH