Tải bản đầy đủ
Bảng 4.2 Thời gian lưu trữ các loại hồ sơ

Bảng 4.2 Thời gian lưu trữ các loại hồ sơ

Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

xác định rõ “và” hay “ hoặc” mà chỉ viết là “and/or” như vậy là không rõ ràng vì cả 2
từ không phải là cùng nghĩa. Việc xác định sai này sẽ dẫn đén thực thi sai nên yêu
cầu khi rõ lại tại điều khoản này.
4.17.3.

Yêu cầu cải tiến khắc phục.

Công ty cần thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn để đảm bảo các loại hồ sơ
luôn đầy đủ, và được lưu trữ làm bằng chứng của việc thực thi hệ thống. Bên cạnh đó
cần tiến hành chỉnh sửa lại thủ tục, chỉnh sửa lại các từ ngữ cho phù hợp hơn rõ ràng
hơn để tránh tình trạng tài liệu sai ảnh hưởng đến việc thực thi. Ngoài ra cần bổ sung
thêm biểu mẫu “Biên bản xử lý hồ sơ hết hạn lưu trữ, sử dụng” để tránh phải lưu trữ
nhưng vẫn chưa hủy, vẫn lưu và chiếm nhiều diện tích trong kho của các đơn vị.
4.18. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
4.18.1.

Mục đích

Tự đánh giá tính phù hợp của hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động của
Công ty với tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.
4.18.2.

Tình hình áp dụng

Hàng năm Công ty tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý OH&S của mình ở
tất cả các bộ phận áp dụng hệ thống OHSAS 18001:2007. Công ty đã thiết lập thủ tục
đánh giá nội bộ là QP-700 Internal Audit để duy trì việc kiểm soát hệ thống OH&S.
Đi kèm là các biểu mẫu cuộc xem xét như:

Tiếng Anh

Dịch ra Tiếng Việt tương ứng

Fr-700-01 Schedule Internal Review

Fr-700-01 Lịch Trình Đánh Giá Nội Bộ

Fr-700-02 Internal Audit Program

Fr-700-02 Chương Trình Đánh Giá Nội Bộ

Fr-700-03 Reports Of Internal Audit

Fr-700-03 Báo Cáo Của Đánh Giá Nội Bộ

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

71

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Tất cả thủ tục phải được khảo sát, đánh giá nội bộ ít nhất mỗi năm một lần. Ngoài
ra, trong trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có sự không phù hợp ảnh hưởng đến
hoạt động của hệ thống quản lý OH&S) sẽ tổ chức đánh giá đột xuất.
Đánh giá viên OH&S nội bộ phải được đào tạo phù hợp. Danh sách đánh giá viên
phải được Giám đốc công ty phê duyệt.
Phương pháp đánh giá tùy thuộc phạm vi đánh giá và hoạt động cụ thể của bộ
phận được đánh giá mà sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp các loại hình đánh giá sau:

X
em xét hồ sơ, tài liệu

P
hỏng vấn.

K
iểm soát hiện trường.
Tiến hành lưu hồ sơ và ghi nhận kết quả thực hiện trong quá trình đánh giá.
Sau khi hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá sẽ tập hợp lại các kết quả đánh
giá của từng bộ phận. Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết trình ĐDLĐ xem
xét. Đối với sự không phù hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, sức khỏe và hệ
thống quản lý OH&S thì ĐDLĐ phải báo cáo với Giám đốc.
ĐDLĐ có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện và tính hiệu quả của các biện pháp
khắc phục theo thủ tục Hành động khắc phục và phòng ngừa.
Công ty đã tuân thủ thực hiện định kỳ việc đánh giá nội bộ theo yêu cầu của hệ
thống tài liệu cũng như tiêu chuẩn, trong quá trình kiểm tra, đánh giá nội bộ đã phát
hiện ra được các sự không phù hợp của hệ thống tài liệu và thực thi ở tất cả các phòng
ban và phân xưởng và tiến hành các HĐKPPN. Trong kết quả đánh giá nội bộ năm
2013 phát hiện với 26 lỗi không phù hợp nguyên nhân là do chưa xác định đầy đủ mối
nguy trước khi tiến hành việc xây dựng. Một số điểm không phù hợp từ các năm trước,
đến hiện tại vẫn còn tồn tại..

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

72

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

4.18.3.

Yêu cầu cải tiến khắc phục

Triển khai nghiêm túc việc đánh giá và có sự tham dự đầy đủ của các thành
phần liên quan có quy định trong hướng dẫn đánh giá.
Sắp xếp thời gian phù hợp giữa các cuộc đánh giá để các HĐKPPN được triển
khai một cách kịp thời và hiệu quả.
Ban lãnh đạo, ban OH&S cần phải khẳng định công việc đánh giá nội bộ là
cần thiết cho công ty trong việc duy trì và cải tiến HTQL ATSKNN. Kêu gọi
CBCNV tích cực tham gia chương trình.
4.19. XEM XÉT CỦA LÃNH
ĐẠO
4.19.1.

Mục đích

Việc định kỳ xem xét của lãnh đạo Công ty đối với hệ thống quản lý OH&S nhằm
đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và duy trì hệ thống theo tiêu chuẩn OH&S
18001:2007 đồng thời xem xét và xây dựng các kế hoạch cải tiến cho hệ thống.
4.19.2.

Tình hình áp dụng

Công ty đã thiết lập một Quy trình xem xét lãnh đạo đó là QP-601 : Manage
review (Xem xét lãnh đạo).
Nội dung đầu vào của xem xét lãnh đạo bao gồm:
-

Kết quả của các cuộc đánh giá (đánh giá nội bộ, đánh giá sự tuân thủ yêu cầu
pháp luật và các yêu cầu khác, đánh giá bên ngoài...).

-

Kết quả của sự tham gia và tham khảo ý kiến (phải đảm bảo rằng, khi thích hợp,
có tham khảo ý kiến nội bộ ở các cấp và các bên liên quan bên ngoài về các vấn
đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp).

-

Phản hồi của khách hàng và các bên liên quan.

-

Việc thực hiện các quá trình và sự phù hợp của sản phẩm.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

73

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

-

Kết quả hoạt động ATSKMT.

-

Mức độ đáp ứng các mục tiêu về CL-ATSK-MT.

-

Tình trạng điều tra sự cố, kết quả hành động khắc phục phòng ngừa (Số liệu).

-

Các hành động tiếp theo từ các cuộc xem xét của lãnh đạo lần trước.

-

Những thay đổi (kể cả pháp luật) có ảnh hưởng đến HTQL.

-

Những tồn tại liên quan đến HTQL.

-

Các khuyến nghị về cải tiến.

-

Các đề xuất khen thưởng, khuyến khích (nếu có).

Nội dung của cuộc họp xem xét lãnh đạo liên quan đến ATSKNN của công ty
bao gồm việc xem xét đến:
Chính sách chất lượng.
Mục tiêu chất lượng và kết qủa thực hiện MTCL.
Tình trạng của các hoạt động của cuộc họp xem xét lần trước .
Hành động khắc phục và phòng ngừa.
Báo cáo các ý kiến phản hồi , khiếu nại của khách hàng và thỏa mãn khách
hàng .
-

Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ và của bên ngoài.
Nguồn lực cần thiết
Các yêu cầu về đào tạo.
Các vấn đề khác .

Thường trực bộ phận HSE và QA/QC (Bộ phận bảo đảm và kiểm soát chất
lượng) chuẩn bị các tài liệu cho cuộc họp xem xét lãnh đạo toàn và lên chương trình
cho cuộc họp.
Các cuộc xem xét của lãnh đạo đã đưa ra các biện pháp cải tiến ATSKNN.
Đầu ra của cuộc họp xem xét phải bao gồm những quyết định và hành động liên
quan đến các thay đổi mục tiêu, chính sách môi trường, an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp, nguồn lực và các yêu tố khác của hệ thống quản lý tích hợp, tương thích với
cam kết cải tiến liên tục.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

74

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

4.19.3.

Yêu cầu cải tiến khắc phục

Duy trì việc xem xét lãnh đạo định kỳ đảm bảo yêu cầu hệ thống và hiệu quả
của HTQL ATSKNN.
Cần giải quyết triệt để vấn đề được đưa ra trong cuộc xem xét của lãnh đạo và
nhanh chóng đưa giải pháp áp dụng vào thực tế.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

75

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Chương 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN
Nhìn chung công tác quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại Công ty
TNHH Toyo-Việt Nam đã có sự quan tâm từ ban lãnh đạo và hoạt động của đội ngũ
cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động nên đã có nhiều mặt tích cực.
Quá trình tích hợp hệ thống 2 tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS
18001:2007 đã và đang được công ty tích hợp từng bước có sự cải tiến, thể hiện rõ
qua việc tích hợp một số tài liệu của hệ thống, quá trình đánh giá nội bộ và xem xét
lãnh đạo đã thực hiện chung cho cả hệ thống. Hệ thống tích hợp của công ty đang
vận hành tốt.
Tài liệu của hệ thống quản lý ATSKNN cập nhật được triển khai đến cấp tổ cho
toàn bộ nhân viên có thể tìm hiểu áp dụng. Tài liệu cần thiết cũng được cung cấp cho
nhà thầu phụ, nhà cung ứng kết hợp với tổ chức tập huấn để chấp hành. Công tác
nhận dạng và đánh giá rủi ro, cho các hoạt động đã thực hiện khá hoàn tất.
Về công tác PCCC đã thực hiện khá tốt tuy nhiên vẫn chỉ ở mức độ trung bình,
hiệu quả chưa cao và chưa được coi trọng.
Ý thức tự giác tuân thủ các quy định của công nhân, nhân viên của các đơn vị
đã được nâng cao. Nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa nhận thức được tầm quan
trọng của an toàn là trên hết và việc sử dụng đầy đủ BHLĐ.
Hoạt động kiểm soát về sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩn cơ bản được thực
hiện tốt. Trong năm 2014 không xảy ra tai nạn lao động, sự cố ngiêm trọng và không
xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Công tác đào tạo cho các nhân viên và công nhân trong đã thực hiện đầy đủ, các
nhà thầu và khách tham quan đều được huấn luyện về quy định an toàn .Việc kiểm

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

76

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

soát các nhà thầu phụ đã được thực hiện, nhưng vẫn còn một số thiếu sót trong quá
trình kiểm soát các hoạt động.
5.2 KIẾN NGHỊ
Để vận hành được hệ thống Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu
chuẩn OHSAS 18001:2007có hiệu quả và duy trì được hoạt động của hệ thống, Công
ty cần phải nổ lực và có sự quan tâm, hỗ trợ hợp tác của chính quyền cũng như các bên
có quan tâm. Để tiếp tục thực hiện, duy trì và cải tiến HTQL ATSKNN.
Công ty cần :
-

Tiến hành rà soát lại hệ thống, thực hiện cải tiến các điểm còn hạn chế mà công
ty thực hiện còn không phù hợp trong HTQL ATSKNN của mình đã được đề

-

xuất ở phần trên.
Chú trọng tới các tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác, nhận diện đầy

-

đủ các mối nguy và hoạt động kiểm soát điều hành cho tốt.
Cần hệ thống lại cơ sở dữ liệu của công ty, tận dụng những lợi ích từ internet.
Các tài liệu, văn bản cần có sự đồng bộ, thống nhất.
Thiết lập đầy đủ các thủ tục cần thiết của HTQL ATSKNN.
Công ty nên định hướng cho việc tích hợp OHSAS18001:2007 với hệ thống
quản lý môi trường ISO 14001:2004 với để quan tâm hơn đến vấn đề liên quan
tới môi trường bởi vì các yêu cầu pháp luật liên quan tới bảo vệ môi trường
ngành xây dựng ngày càng cao.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

77

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

1.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, Hệ thống quản lý sức khỏe và

an toàn nghề nghiệp – Các yêu cầu.
2.
Vũ Thị Hồng Thủy, 2014. Tài liệu đào tạo “Quản lý an toàn và
sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 1800: 2007”, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí
Minh.
3.

Vũ Thị Hồng Thủy, 2014. Tài liệu đào tạo “Nhận diện mối nguy

và đánh giá rủi ro theo OHSAS 18001: 2007”, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh.
4.
Hệ thống tài liệu của Công ty Tnhh Toyo Việt Nam (Sổ tay
QHSE, các thủ tục và HDCV,…..)
5.
Bộ LĐ-TB&XH, 2014. Thông báo 380/TB-BLĐTBXH về tình
hình TNLĐ năm 2013 ; ngày thông báo19/02/2014.
-

-

Tài liệu từ internet
1. Tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật:
http://www.moj.gov.vn/ ; http://antoanlaodong.gov.vn/;

http://www.kiemdinh.vn/
2. “Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình”,
- http://nilp.org.vn/chitietxaydung/id/1601/Quy-dinh-ve-an-toan-lao-dong-trongthi-cong-xay-dung-cong-trinh . Đã vào lúc 14/7/2014
3. Dave Collins, Top 6 Construction Site Hazards.
- http://www.safetyrisk.net/top-6-construction-site-hazards/. Đã vào lúc 14/7/2014.
- Weeks, James, Health and Safety Hazards in the Construction Industry.
http://www.ilo.org/oshenc/part-xvi/construction/health-prevention-andmanagement/item/518-health-and-safety-hazards-in-the-construction-industry
Đã vào lúc 14/7/2014.
-

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

78

SVTH: Hồng Hải Vinh