Tải bản đầy đủ
ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT&SKNN THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001-2007

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT&SKNN THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001-2007

Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Phụ lục 1B: Sơ đồ tổ chức ban OH&S của Công ty
4.2.

CHÍNH SÁCH OH&S VÀ

PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH TRONG CÔNG TY
4.2.1.

Tình hình phổ biến, thực thi chính sách OH&S

Do công ty đã tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ
thống quản lý ATSKNN nên chính sách OH&S được lồng vào chính sách chất lượng
của công ty . Trong sổ tay QHSE của công ty đã công bố với những cam kết như
sau:
CÔNG TY TNHH TOYO-VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH QHSE
Tầm nhìn của TVC là trở thành một nhà thầu EPC hàng đàu Việt
Nam.Sứ mệnh của chúng tôi là một nhà thầu chuyên nghiệp, đối tác tin
cậy của mọi nhà đầu tư, nơi làm việc hấp dẫn đối với những nhân viê
năng động nhiệt tình.
Để thực hiện được sứ mạng thì chúng tôi sẽ xây dựng và thực hiện
chính sách QHSE:
+ Không ngừng cải tiến để thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng.
+Nghiêm túc tuân thủ yêu cầu và luật định liên quan tới OH&S, bảo vệ
sức khỏe và môi trường, thiết lập và duy trì điều kiện làm việc an toàn,
phòng ngừa các thương tật và suy giảm sức khỏe cho nhân viên.
+ Đảm bảo phổ biến đầy đủ các yêu cầu về HSSE đến tất cả các nhân
viên, nhà thầu, nhà cung cấp cũng như những người có thể bị ảnh
hưởng bởi tác nghiệp của công ty.
Chúng tôi cam kết chính sách QHSE được thông tin tới tất cả nhân
viên để cùng thấu hiểu và là cơ sở để thiết lập mục tiêu. Chính sách
này phải được xem xét định kì để kiểm tra tính phù hợp.
TVC, ngày tháng năm
Giám đốc phê duyệt

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

44

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Việc thực hiện phổ biến chính sách OH&S được thực hiên như sau:
− Nhân viên làm việc tại Công ty: phổ biến thông qua các buổi tập huấn, tuyên
truyền, dán nội dung chính sách tại cửa ra vào của các nhà xưởng, phòng họp, phòng
tiếp khách và các phòng ban trong Công ty.
− Đối với nhà thầu: cung cấp các nội dung trong chính sách OH&S của Công ty
và yêu cầu các nhà thầu cam kết thực hiện sau khi kí hợp đồng.
− Đối với khách và các đối tượng khác: đưa các chính sách OH&S lên trang web
của Công ty, các tài liệu quảng bá và các báo cáo với các bên hữu quan.
Công tác phổ biến Chính sách ATSKNN được thực hiện khá tốt , được thông báo
cho toàn bộ công nhân viên, các bên liên quan, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế :
chính sách còn đơn giản, và chưa chú trọng nhiều cho phần ATSKNN nên chưa thể
hiện sâu sắc cho người xem hiểu rõ tầm quan trọng. Hơn nữa về mặt thông tin bên
ngoài thì Chính sách ATSKNN không có trên website chính. Về vấn đề khuyến
khích, phát huy nguồn lực sáng tạo của nhân viên trong hoạt động chưa thật sự tích
cực đó là chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm cụ thể của tất cả các cán bộ nhân viên
trong công ty về tuân thủ và thực hiện đầy đủ nội quy và chính sách của công ty.
4.2.2.

Yêu cầu cải tiến

Nhìn chung công tác phổ biến Chính sách ATSKNN được thực hiện tương đối
tốt, tuy nhiên vẫn còn có thể cải tiến tốt hơn.
Cần phải đưa Chính sách ATSKNN lên website của công ty để bảo đảm truy cập
được nguồn thông tin này mọi lúc. Mặc khác cần chi tiết hơn nữa nội dung liên quan
sau đến ATSKNN.
Cần thể hiện rõ hơn nữa, thông tin hơn về vai trò trách nhiệm cũng như nghĩa vụ
thực hiện chính sách này của cán bộ - công nhân viên trong công ty về tuân thủ thực
hiện đầy đủ các yêu cầu của chính sách.
Với những nhân viên tiêu biểu, có đóng góp về ATSKNN thì cần khuyến khích
để các cá nhân, tập thể nhân viên trong công ty phấn đấu làm tốt hơn nữa.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

45

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

4.3.

NHẬN DIỆN MỐI NGUY

VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
4.3.1.

Mục đích

Nhận dạng sớm các mối nguy hiểm ở tất cả các bộ phận trong phạm vi của hệ
thống có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của người lao động nhằm đảm
bảo rằng các rủi ro liên quan đến các mối nguy này được đánh giá, kiểm soát thích
hợp và được thực thi để quản lý các sự cố liên quan.
4.3.2.

Tình hình áp dụng

Đối với việc nhận dạng các mối nguy có thể xảy ra và đánh giá rủi ro của mối
nguy thì công ty đã triển khai xây dựng thủ tục QPP-HSE-019: Risk assessment, JSA
procedure (Thủ tục đánh giá rủi ro, phân tích an toàn công việc).
Thủ tục có đề cập 2 thuật ngữ “mối nguy’’ và “rủi ro”, đã phân loại đúng bản chất
của chúng, 2 định nghĩa như sau:
-Mối nguy: thuộc tính bên trong hoặc khả năng của một cái gì đó (ví dụ như
công trình các vật liệu, thiết bị, phương pháp làm việc và hoạt động) có khả
năng làm tổn hại.
-Rủi ro: Là khả năng mà gây hại tiềm ẩn sẽ được thu thập theo các điều kiện sử
dụng hoặc tiếp xúc, và mức độ có thể có các tác hại.
Về phạm vi áp dụng thì phạm vi của thủ tục này là để xác định các hướng dẫn để
thiết lập và thực hiện việc đánh giá rủi ro, phân tích an toàn công việc (JSA) Hệ
thống đó sẽ được thông qua bởi Toyo - Việt Nam Corporation Ltd (TVC), nhà cung
cấp/nhà thầu phụ của TVC liên quan đến tất cả các hoạt động công ty. Tuy nhiên
trong việc xác định trách nhiệm và quyền hạn còn có thiếu sót đó là chưa đề cập tới
đối tượng khách tham quan. Dưới đây là những đối tượng có liên quan, được mô tả
rõ các trách nhiệm và quyền hạn.

1

TVC Construction Manage (Người quản lý xây dựng của TVC)

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

46

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

2

TVC HSE Officer/ HSE Supervisor ( Giám đốc HSE/Giám sát viên HSE của TVC)

3

TVC/Subcontractor Project Site Engineer/ Supervisor TVC (Nhà thầu phụ ,Kỹ sư tại
Công trường của Dự án / Giám sát viên)

4

Subcontractor Representatives/Safety Officer (Đại diện nhà thầu phụ/Cán bộ an toàn)

5

Subcontractor Supervisor ( Giám sát viên nhà thầu phụ)

6

Worker/Employee (Công nhân)

Tuy nhiên xét theo yêu cầu tiêu chuẩn hóa thì việc này không hợp lý. Bởi vì việc
nhận diện mối nguy phải yêu cầu có thủ tục hướng dẫn rõ ràng chi tiết dễ thực hiện
nhưng với thủ này thật sự chưa đầy đủ, chỉ là một công cụ, còn mang tính hẹp, chỉ
thiên về phân tích công việc (JSA) và đánh giá rủi ro mà chưa có hệ thống hoàn
chỉnh. Với ưu điểm là ít hao tốn thời gian, phương pháp đánh giá trọng số khá chính
xác, áp dụng ngay cho các công việc ngắn hạn nhưng sẽ không thể hệ thống, chi tiết
hóa và đầy đủ như nhận diện mối nguy và kết hợp đánh giá rủi ro.
Thủ tục đã nêu rõ cách đánh giá rủi ro, phương pháp dùng đánh giá là một công
cụ mạnh được sử dụng phổ biến rộng rãi nên độ tin cậy khá cao. Tuy nhiên điều khó
tiếp cận đây là thủ tục này viết bằng tiếng Anh nên có thể gây khó cho người đọc. Vì
vậy nên thảo riêng bản tiếng Việt lưu hành song song.
4.3.3.

Yêu cầu cải tiến khắc phục

Để việc nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro diễn ra thuận lợi, tránh các sai sót
nên bổ sung thủ tục mới sẽ giúp thực hiện chặt chẽ hơn không bỏ sót áp dụng được
cho quản lí sự biến đổi đa dạng của công việc. Tùy vào tình huống cụ thể sẽ áp dụng
linh hoạt để đem lại hiệu quả cao nhất.
Hình thức trình bày nên ở phiên bản phiên bản tiếng Việt để dễ dàng sử dụng, đặc
biêt phải thống nhất lại ngôn từ để hiểu đúng một nghĩa duy nhất nhằm không thực
hiên sai hướng dẫn. Cho ra đời thủ tục nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro bằng
tiếng Việt.
Tham khảo : QPP-HSE-019: Risk assessment, JSA procedure (Thủ tục đánh giá
rủi ro, phân tích an toàn công việc)

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

47

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Tham khảo TT 01: Thủ tục nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro
4.4.

YÊU CẦU PHÁP LUẬT

VÀ YÊU CẦU KHÁC
4.4.1.

Mục đích

Bảo đảm rằng các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan đến OH&S
có ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, dịch vụ của Công ty sẽ được nhận biết, cập
nhật và thực hiện đúng trong hệ thống.
4.4.2.

Tình hình áp dụng

Nội dung của Quy trình Các YCPL VÀ YCK mà công ty cam kết tuân thủ thể hiện
qua thủ tục QPP-HSE-028 Yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác. Ban OH&S chịu trách
nhiệm định kỳ hàng tháng thu thập các yêu cầu mới của pháp luật và các yêu cầu khác
có liên quan đến vấn đề OH&S mà Công ty áp dụng dựa trên nhu cầu của chính Công
ty, các bên liên quan như yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý về môi trường, an
toàn và sức khỏe địa phương. Tuy nhiên đến thời điểm xem xét hiện tại 2014 thì có rất
nhiều văn bản pháp luật có liên quan ràng buộc đến lĩnh vực ATSKNN đã được sửa
đổi bổ sung, và có quyết định thời điểm hiệu lực.Vì vậy danh mục hệ thống văn bản
pháp luật đề cập đến trong các thủ tục và quy trình đã bị lỗi thời, không còn mang tính
áp dụng. Do đó đề nghị cần chỉnh sửa và cập nhật lại cho đúng như thủ tục đã nêu rõ
để bảo đảmquá trình thực hiện không trái với quy định của pháp luật.
Phụ lục 2A: Danh sách các văn bản pháp luật đang áp dụng
4.4.3.

Yêu cầu cải tiến khắc phục

Tăng cường công tác cập nhật tài liệu, bổ sung vào bảng danh mục các
YCPL&YCK hiện hành của công ty để bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu pháp
luật đặt ra.
Phụ lục 2B: Danh sách các văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung
Trong phần

Phụ lục 2B: Danh sách các văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung này

thì dòng chữ có dấu bị gạch bỏ (abcdefgh) trong phần này là không hợp lệ hoặc lỗi thời.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

48

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

4.5.

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
4.5.1.

Mục đích

Tổ chức cần phải thiết lập, duy trì các mục tiêu, chương trình OH&S nhằm kiểm
soát tốt các rủi ro và làm cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả của việc áp dụng hệ thống
quản lý OH&S tại Công ty.
4.5.2.

Tình hình áp dụng

Công ty đã nêu ra
+ Mục tiêu Chất lượng, An toàn – Sức khỏe – môi trường và chương trình thực
hiện mục tiêu năm 2014
+ Dựa trên mục tiêu nhà máy,Các phòng ban xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực
hiện mục tiêu cho riêng từng đơn vị.
+ Quy trình thiết lập và theo dõi mục tiêu.
+ Báo cáo thực hiện mục tiêu của từng đơn vị theo hàng quí
Công ty đã xây dựng kế hoạch để thực hiện mục tiêu bao gồm: biện pháp thực
hiện, chỉ số đo lường, chỉ tiêu, đơn vị thực hiện (chính, hỗ trợ), thời gian hoàn thành.
Trong chương trình thực hiện mục tiêu công ty đã lượng hóa các mục tiêu thành
các chỉ tiêu thực tế để các đơn vị dễ dàng phấn đấu, đảm bảo đạt mục tiêu.
4.5.3.

Yêu cầu cải tiến khắc phục

Nhìn chung các mục tiêu đều tập trung vào vấn đề An toàn lao động, tránh giảm
thiệt hại do mất thời gian lao động phù hợp với chính sách ATSKNN và đo lường
được.
Các đơn vị trong công ty đã đưa ra được mục tiêu cụ thể của các đơn vị để hoàn
thành mục tiêu công ty và có lộ trình cụ thể trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề
ra.
Cần tiếp tục phổ biến rộng rãi mục tiêu của công ty và đơn vị cho các CBCNV
bằng hình thức trao các bản mục tiêu tại nơi làm việc để CBCNV thường xuyên nhìn
thấy và phấn đấu.
Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu để cuối năm đạt được mục tiêu đề
ra vào cuối năm.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

49

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Tham khảo : Mục tiêu AT SKNN năm 2014 của Công ty Tnhh Toyo Việt Nam.
4.6.

NGUỒN LỰC, VAI TRÒ,

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
4.6.1.

Mục đích

Quy định rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cho mỗi cá nhân liên quan
trong việc quản lý, kiểm soát, thực hiện công việc trong hệ thống OH&S của Công
ty.
4.6.2.

Tình hình áp dụng

Khi xác định cơ cấu tổ chức ban OH&S, ĐDLĐ phải trình Giám đốc phê duyệt
và lập thành văn bản. Trong văn bản phải quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm, quyền
hạn của từng cá nhân, phòng ban, phân xưởng. Điều này được thể hiện rõ trong thủ
tục QP-600: Resources, roles and responsibilities (Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm)
Quy định cụ thể như:
− Giám đốc:

Quyết định việc thông qua chính sách OH&S và chỉ định ĐDLĐ về
OH&S.


Cung cấp các nguồn lực tài chính cần thiết để xây dựng và duy trì hệ

thống quản lý OH&S một cách hiệu quả.

Phê duyệt Sổ tay an toàn, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình quản lý
OH&S và các tài liệu khác trong hệ thống quản lý OH&S.

Chỉ huy và quyết định các vấn đề trong tình huống khẩn cấp.

Chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo, ra quyết định cuối cùng cho
việc duy trì và cải tiến hệ thống.
-

Đại diện lãnh đạo về OH&S:

● Thay mặt và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo Công ty về mọi hoạt động
và hiệu quả đạt được của hệ thống quản lý OH&S theo tiêu chuẩn OHSAS
18001:2007.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

50

SVTH: Hồng Hải Vinh

Đánh giá hiệu lực thực hiện và nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý AT&SKNN áp dụng tại
Công Ty Tnhh Toyo-Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

● Tổ chức giám sát, đo lường và kiểm tra các mục tiêu, chỉ tiêu của hệ thống
OH&S.
● Lập kế hoạch đánh giá nội bộ hàng năm cho toàn Công ty, chỉ định trưởng
đoàn đánh giá và các đánh giá viên cho các chương trình đánh giá, xem xét kết quả
đánh giá do trưởng đoàn đánh giá cung cấp.
● Báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống quản lý OH&S và đề xuất các cơ hội
cải tiến cho Ban Giám đốc xem xét.
● Cung cấp cơ sở và dữ liệu cho các cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
− Ban OH&S:
● Tổ chức, giám sát hoạt động của hệ thống quản lý OH&S theo tình
hình áp dụng và kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt.
● Hỗ trợ đại diện lãnh đạo trong việc thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu,
chương trình về OH&S, lập chương trình, tổ chức việc đánh giá nội bộ và tổng hợp
kết quả đánh giá nội bộ.
● Kết hợp với các bộ phận theo dõi, giám sát việc thực hiện hành động
khắc phục, phòng ngừa.
● Thiết lập các thủ tục chung của hệ thống quản lý OH&S, quản lý các
tài liệu và hồ sơ OH&S liên quan.
● Phối hợp với các bộ phận sản xuất xem xét, đánh giá các mối nguy và
rủi ro cần phải kiểm soát của các bộ phận sản xuất.
● Cập nhật các vấn đề liên quan đến yêu cầu pháp luật và các yêu cầu
khác cho hệ thống OH&S.
− Trưởng các bộ phận và toàn bộ công nhân viên:
● Phân công chức năng, nhiệm vụ trong bộ phận của mình nhằm đảm bảo việc
áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý OH&S trong các hoạt động mà
bộ phận có trách nhiệm thực hiện.
● Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu của đơn vị mình.
● Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu của đơn vị
Như vậy tài liệu được công ty soạn thảo đầy đủ, phân công rõ ràng vai trò trách
nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, phòng ban và từng nhân viên trong công ty.

GVHD: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy

51

SVTH: Hồng Hải Vinh