Tải bản đầy đủ
8 Kết luận chương 3

8 Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ

54

KẾT LUẬN
•Những kết quả thu được từ luận văn:
Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, luận văn đã tập trung vào những
vấn đề chính sau:
Chương 1 đã giới thiệu một số khái niệm cơ bản về tập mờ như định
nghĩa, ứng dụng, các phép toán trên tập mờ như phép giao, hợp, lấy phần bù,
tích Đề-các,… cũng như các khái niệm cơ bản liên quan đến nhãn ngôn ngữ
và biến ngôn ngữ.
Chương 2 tập trung vào trình bày chi tiết 2 phương pháp đó là trình bày
phương tích hợp các đánh giá riêng lẻ của các chuyên gia thành ý kiến chung
của cả nhóm. Dựa trên ý kiến chung của cả nhóm để xếp hạng các lựa chọn
và tính mức độ đồng thuận dựa trên sự khác nhau giữa các ý kiến riêng lẻ và ý
kiến của nhóm để thu được độ nhất trí cao của cả nhóm.
Chương 3 đã trình bày một số nội dung liên quan đến việc xây dựng ứn
dụng đánh giá các đối tượng dựa trên 2 phương pháp nêu trên, đó là tích hợp
ý kiến riêng lẻ của các chuyên gia thành ý kiến chung của nhóm để từ đó đưa
ra được mức độ đồng thuận cao của nhóm và áp dụng phương pháp trên để
đánh giá thi đua giữa các trường THPT của tỉnh Ninh Bình.
•Những hạn chế và hướng phát triển trong tương lai:
Hạn chế: Do các điều kiện nên việc thử nghiệm trong thực tế còn hạn
chế, việc thử nghiệm chưa nhiều và chưa phổ biến.
Trong hiển thị kết quả đánh giá của các chuyên gia chưa hiển thị được
đầy đủ các đánh giá do diện tích màn hình có hạn.
- Với những kết quả đã đạt được trong luận văn, tôi đề xuất một số
công việc tiếp theo cần làm trong thời gian tới. Cụ thể như sau:
+ Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm trong các cuộc đánh giá
hay giữa các cuộc thi giữa các đơn vị, cơ quan.

55

- Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực nhưng do thời gian và trình độ có những
hạn chế nhất định nên luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Trong
tương lai học viên sẽ cố gắng hoàn thiện những hạn chế và phát triển những
vấn đề đã nêu trên để mang lại những vấn đề khả quan hơn nữa. Rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để luận văn ngày
càng hoàn thiện hơn.

56

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
[1] Nguyễn Cát Hồ và Nguyễn Công Hào (2009). Giáo trình logic mờ và
ứng dụng.
Tiếng Anh
[2] . Baas, S. M, & Kwakemaak H. (1997). Rating and ranking of multiple
– aspect altematives using fuzzy sets. Automatica, 13(1), 47 – 58.
[3] . Ben- Arieh, D., & Chen, Z. (2006). On linguistic label aggregation and
consensus measure for auto – cratic decision – making using group
recommendations. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part
A, 36 (3), 558 – 568.
[4] . Herrera, F, & Herrere – Viedma E. (1997). Aggregation operators for
linguistic weighted informa – tion. IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybemetics Part A: Systems and Humans, 27(5), 646- 656.
[5] . Ness, J., & Hoffman C. (1998). Putting sense into consensus: Solving
the puzzle of making tema decisions. Tacoma, Wash: VISTA Associates.
[6] . Kacprzyk, J., Fedrizzi, M., & Nurmi, H. (1993). Group decision
making with fuzzy majorities rep - represented by linguistic quantifiers. In D.
Dubois, H. Prade, & R. R. Yager (Eds.), Readings in fuzzy sets for intelligent
systems. Los Altos, CA: Morgan Kaufmann.
[7] . Wang, R.-C, & Chuu, S.-J. (2002). Group decision making using a
fuzzy linguistic approach for eval – uating the flexibility in a manufacturing
sytem. European journal of Operational Research, 154, 563 – 572.