Tải bản đầy đủ
5 Kết quả thử nghiệm

5 Kết quả thử nghiệm

Tải bản đầy đủ

48

- Hệ thống sẽ chuyển sang chuyên gia tiếp theo hoặc hỏi người dùng
còn chuyên gia nào nữa không.
- Hình 3.12 là kết quả thử nghiệm tổng hợp mức độ đồng thuận của các
chuyên gia đối với đánh giá của mình.

Hình 3.12: Kết quả đánh giá mức độ đồng thuận của các chuyên gia

49

- Hình 3.13 là kết quả đánh giá mức độ đồng thuận của các chuyên gia
khi đã có sẵn dữ liệu.

Hình 3.13: Kết quả đánh giá mức độ đồng thuận khi đã có sẵn dữ liệu.

50

3.6 Đánh giá thi đua giữa các Trường THPT thuộc Sở Giáo dục và đào
tạo tỉnh Ninh Bình.
Chương trình được áp dụng với các trường THPT của tỉnh Ninh Bình
trong đợt tổng kết thi đua năm học 2012- 2103.
Chương trình đánh giá thi đua giữa các trường dựa trên phương pháp tính
mức độ đồng thuận của các chuyên gia tham gia đánh giá. Mà dữ liệu vào là
của các chuyên gia cho từng tiêu chí đạt được của các trường với cách đánh
giá mờ đó là sử dụng các nhãn ngôn ngữ để đánh giá. Sau đây là giao diện
hiển thị dữ liệu của chuyên gia tham gia đánh giá của các trường.

Hình 3.14 : Dữ liệu vào của các chuyên gia đánh giá.

51

- Sau khi chạy chương trình thì thu được kết quả như sau:

Hình 3.15. Kết quả đánh giá thi đua giữa các Trường THPT ở tỉnh Ninh
Bình.