Tải bản đầy đủ
4 Giao diện và hướng dẫn sử dụng

4 Giao diện và hướng dẫn sử dụng

Tải bản đầy đủ

42

Hình 3.1: Giao diện chính của màn hình
- Sau khi kết nối với cơ sở dữ liệu lúc này ta có giao diện sau.

Hình 3.2: Giao diện sau khi kết nối cơ sở dữ liệu thành công
- Sau khi kết nối thành công muốn cập nhật dữ liệu ta vào menu: Dữ liệu.

43

Hình 3.3: Giao diện cập nhật dữ liệu
- Ta có thể cập nhật lại dữ liệu vào bảng nhập đối tượng và bảng nhập
chuyên gia. sau khi cập nhật xong ta nhấn vào nút lưu, ta có giao diện sau:

Hình 3.4: Giao diện nhập các đối tượng

44

Hình 3.5: Giao diện nhập dữ liệu chuyên gia
- Muốn đánh giá ý kiến của các chuyên gia vào chức năng: Chuyên gia> đánh giá sẽ hiện thị giao diện sau.

Hình 3.6: Giao diện chọn danh sách và nhập kết quả đánh giá.

45

- từ giao diện trên ta chọn “chọn danh sách đối tượng” để đánh giá

Hình 3.7: Giao diện chọn các đối tượng cần đánh giá.
- Kết thúc việc chọn ta nhấn Enter sau đó đóng cửa sổ và lưu lại

Hình 3.8: Lưu các đối tượng vừa chọn

46

- Số lượng nhãn ngôn ngữ đánh giá ở đây: mặc định là 10.
- Chọn chức năng “ nhập kết quả đánh giá”
+ Bước đầu ta chọn danh sách các chuyên gia tham gia đánh giá các đối
tượng sau đó nhấn enter và đóng cửa sổ.

Hình 3.9: Chọn các chuyên gia tham gia đánh giá.
+ Sau đó xuất hiện cửa sổ đánh giá của từng chuyên gia được chọn. Ta
nhập dữ liệu cho phần đánh giá của chuyên gia

Hinh 3.10: Nhập dữ liệu phần đánh gia của từng chuyên gia.

47

- Hệ thống sẽ chuyển sang chuyên gia tiếp theo hoặc hỏi người dùng
còn chuyên gia nào nữa không. Nếu còn thì nhập tiếp không còn thì tổng hợp
để ra kết quả đánh giá mức độ đồng thuận của các chuyên gia.
- Nếu chúng ta có dữ liệu nhập sẵn thì chúng ta chỉ cần chọn file dữ liệu
và vào tổng hợp để đưa ra kết quả đánh giá mức độ đồng thuận của các
chuyên gia.
3.5 Kết quả thử nghiệm
Hình 3.11: Là kết quả thử nghiệm khi nhập dữ liệu đánh giá của từng
chuyên gia.

Hình 3.11: Dữ liệu đánh giá của từng chuyên gia.

48

- Hệ thống sẽ chuyển sang chuyên gia tiếp theo hoặc hỏi người dùng
còn chuyên gia nào nữa không.
- Hình 3.12 là kết quả thử nghiệm tổng hợp mức độ đồng thuận của các
chuyên gia đối với đánh giá của mình.

Hình 3.12: Kết quả đánh giá mức độ đồng thuận của các chuyên gia