Tải bản đầy đủ
PHẦN 6. PHẦN THỰC HÀNH BODY LANGUAGE

PHẦN 6. PHẦN THỰC HÀNH BODY LANGUAGE

Tải bản đầy đủ

Hình 6: Định dạng Header 1
Phần tên chương đặt riêng ra một trang và canh ở giữa trang, có nhiều cách định dạng,
ở đây ta sử dụng một trong những cách riêng.
Chỉnh Spacing → Before → Khoảng 350 pt

Hình 6: Địng dạng Header 1 ở giữa trang

6.2.2. Bổ sung 1 khung chứa số thứ tự trang (có thể dùng TextBox hoặc table hay
1 đối tượng khác tùy sinh viên)
INSERT → Illustrations → Shapes → Recently Used Shapes

Hình 6: Các lệnh Vẽ bằng Shapes
Vẽ hình chử nhật trên trang “NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ CƠ THỂ” cụ thể như
sau:

Hình 6: Định dạng thêm hình vẽ trên trang tiêu đề chương

Click chuột phải vào hình vuông ở giửa hình → Add Texxt

Hình 6: Cập nhật lệnh Add Text nhập văn bản vào hình Shapes
Nhập số thứ tự chương và định dạng như hình dưới đây:

Hình 6: Cập nhật lệnh nhập văn bản trong Shapes
Có thể chinh định dạng Font nền cho Shapes như sau:
Click chuột phải vào hình vuông ở giửa → Format Shapes…

Hình 6: Định dạng nền cho Shaepes

Hình 6: Chọn màu nền cho Shaepes…

Hình 6: Chỉnh hoàn thành màu nền của Shaepes

6.3. Header
− Header của mỗi chương khác nhau, trong đó


Trang đầu tiên không có Header.Trang lẻ ghi tên khóa luận: Xây dựng ứng dụng từ điển trên thiết bị di động
dành cho người khiếm thínhTrang chẵn ghi tên của chương.

BƯỚC 1: Di chuyển tron trỏ tới trang 2 có đề mục 1.1 Ngôn ngữ.
INSERT → Header & Footer → Lon (Light)

Hình 6: Các lệnh chọn kiểu Header
Nhập “Ngôn ngữ và cơ thể”→ Check vào dòng: Different First Page →Check vào
dòng: Different Odd & Even Pages

Hình 6: Các lệnh cập nhập trang chẳn trang lẻ khác nhau

− Lặp lại các thao tác trên cho trang “NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ CƠ THỂ

− Check các dòng như trên hình vẽ: Different First Page →Check vào dòng:
Different Odd & Even Pages


Không nhập tiêu đế Header

Hình 6: Cập nhập trang tiêu đề chương và trang kế tiếp
− Di chuyển con trỏ tới trang kế tiếp (trang 3)
− Mở tiêu đề Header: Nhập « Xây dựng ứng dụng từ điển trên thiết bị di động
dành cho người khiếm thính » → Check các dòng như trên hình vẽ: Different
First Page → Check vào dòng: Different Odd & Even Pages

Hình 6: Cập nhập Header trang chẳn và Header trang lẻ

HẾT